Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Saksa
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tässä jäsenvaltiossa erimuotoisia rekisteröityjä parisuhteita? Miten ne eroavat toisistaan?

Sen jälkeen kun laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden oikeudesta solmia avioliitto tuli voimaan 1. lokakuuta 2017, Saksassa ei ole enää ollut mahdollista rekisteröidä uusia parisuhteita. Samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat kyseisestä ajankohdasta alkaen voineet solmia avioliiton keskenään, joten heitä kohdellaan samalla tavalla kuin eri sukupuolta olevia pariskuntia. Olemassa olevat rekisteröidyt parisuhteet voidaan muuttaa avioliitoiksi. Se ei ole kuitenkaan pakollista. Olemassa olevia rekisteröityjä parisuhteita voidaan näin ollen jatkaa entisessä muodossaan.

2 Onko tässä jäsenvaltiossa lakiin perustuva rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita koskeva järjestelmä? Mitä siinä säädetään? Mihin rekisteröidyn parisuhteen muotoihin sitä sovelletaan?

Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft, LPartG) mukaan kahden samaa sukupuolta olevan henkilön oli mahdollista solmia rekisteröity parisuhde Saksan liittotasavallassa elokuun 2001 ja syyskuun 2017 välisenä aikana. Rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutukset vastasivat (tai vastaavat edelleen) pitkälti avioliiton oikeusvaikutuksia.

3 Miten osapuolet voivat järjestää varallisuussuhteensa? Mitä muodollisia vaatimuksia tähän sovelletaan?

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet kuuluvat parisuhteen aikana karttuneen omaisuuden jakamiseen perustuvan varallisuusjärjestelmän (Zugewinngemeinschaft) piiriin, jolleivat he sovi muuta rekisteröityä parisuhdetta koskevassa sopimuksessa. Tältä osin rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain mukaan aviopuolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin sovellettavan lain säännöksiä sovelletaan analogisesti myös rekisteröityihin parisuhteisiin (LPartG:n 6 §). Lisäksi rekisteröityä parisuhdetta koskevassa sopimuksessa voidaan valita omaisuuden erillisyyteen tai omaisuuden yhteisyyteen perustuva vaihtoehtoinen varallisuusjärjestelmä (LPartG:n 7 §).

4 Onko varallisuussuhteiden järjestämistä rajoitettu?

Aviovarallisuussuhteista esitetyt huomautukset pätevät tältä osin myös rekisteröityihin parisuhteisiin.

5 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen purkamisen tai mitätöinnin oikeusvaikutukset varallisuussuhteisiin?

Jos rekisteröidyn parisuhteen osapuolet asuvat erillään, toinen osapuoli voi vaatia toiselta osapuolelta osapuolten elinolosuhteiden ja tulojen ja varallisuuden perusteella asianmukaista elatusapua. Elatusta asumuseron aikana koskevia säännöksiä sovelletaan tältä osin analogisesti myös rekisteröityihin parisuhteisiin (LPartG:n 12 §). Rekisteröidyn parisuhteen päättymisen jälkeiseen elatukseen sovelletaan analogisesti säännöksiä, jotka koskevat avioeron jälkeistä elatusta ja eläkkeiden jakamista (LPartG:n 16 ja 20 §).

6 Miten toisen osapuolen kuolema vaikuttaa rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteisiin?

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on sama lakisääteinen perintöoikeus kuin aviopuolisoilla (LPartG:n 10 §).

7 Millä viranomaisella on toimivalta ratkaista rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva asia?

Perhetuomioistuimella on asiallinen toimivalta menettelyissä, jotka liittyvät rekisteröityä parisuhdetta koskeviin varallisuusoikeudellisiin vaatimuksiin. Nämä menettelyt ovat osa rekisteröityä parisuhdetta koskevia asioita, ja niihin sovelletaan avioeromenettelyä koskevia säännöksiä.

8 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset parisuhteen osapuolen ja kolmansien osapuolten välisiin oikeussuhteisiin?

Rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö on aviovarallisuussuhteisiin tehdyn viittauksen perusteella pääsääntöisesti vastuussa ainoastaan omista veloistaan ja vain omalla omaisuudellaan. Tätä ei sovelleta toimiin, joissa on kyse perheen jokapäiväisten tarpeiden asianmukaisesta kattamisesta (LPartG:n 8 §:n 2 momentti yhdessä siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 1357 §:n kanssa). Mahdollisia määräämisoikeuden rajoituksia koskevia huomautuksia sovelletaan analogisesti aviovarallisuussuhteisiin tehdyn viittauksen vuoksi.

9 Lyhyt kuvaus rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteiden jakautumisesta, mukaan lukien ositus, jako ja myynti, tässä jäsenvaltiossa.

Yhteinen asunto ja koti-irtaimisto voidaan jakaa asumuseron aikana (LPartG:n 13 ja 14 §) tai rekisteröidyn parisuhteen purkamisen jälkeen (LPartG:n 17 § yhdessä siviililain 1568a ja b §:n kanssa).

10 Millä tavoin kiinteä omaisuus rekisteröidään ja mitä asiakirjoja tai tietoja siihen vaaditaan?

Jos osapuolet valitsevat omaisuuden yhteisyyteen perustuvan varallisuusjärjestelmän, heidän on toimitettava notaarin vahvistama rekisteröityä parisuhdetta koskeva sopimus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja pyydettävä rekisterin oikaisemista. Kaikissa muissa tapauksissa, eli jos osapuolet eivät valitse omaisuuden yhteisyyteen perustuvaa varallisuusjärjestelmää, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä ei tarvitse oikaista.

Päivitetty viimeksi: 13/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.