Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tässä jäsenvaltiossa erimuotoisia rekisteröityjä parisuhteita? Miten ne eroavat toisistaan?

Maltassa rekisteröityä parisuhdetta pidetään ”siviililiittona” siviililiittoja koskevan Maltan lainsäädännön 530 luvun mukaisesti. Kaksi samaa tai eri sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa siviililiittona. Kun siviililiitto on rekisteröity, sillä on kaikki avioliiton yksityisoikeudelliset vaikutukset ja seuraukset. Puolisot, jotka ovat solmineet siviililiiton ennen avioliittolain ja muiden lakien muuttamisesta vuonna 2017 annetun lain voimaantuloa, voivat 1. syyskuuta 2017 alkaneen viiden vuoden määräajan kuluessa muuttaa siviililiittonsa avioliitoksi. Kun siviililiitto muutetaan avioliitoksi, siviililiitto katsotaan päättyneeksi, ja näin syntyvän avioliiton katsotaan olleen olemassa siitä päivästä lähtien, jona siviililiitto on solmittu.

2 Onko tässä jäsenvaltiossa lakiin perustuva rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita koskeva järjestelmä? Mitä siinä säädetään? Mihin rekisteröidyn parisuhteen muotoihin sitä sovelletaan?

Koska siviililiitolla ja avioliitolla on samat oikeusvaikutukset, myös varallisuussuhteet ovat samat. Maltan valtio antaa puolisoille, jotka haluavat solmia siviililiiton Maltan lainsäädännön nojalla, vapauden valita liittoonsa sovellettavan varallisuusjärjestelmän. Maltan yleisin aviovarallisuusjärjestelmä on kuitenkin avioliiton aikana kertyneen omaisuuden yhteisyyteen perustuva järjestelmä (tal-Komunjoni tal-Akkwisti).

Tätä järjestelmää sovelletaan lain nojalla kaikissa liitoissa, paitsi jos puolisot, jotka ovat jo solmineet tai aikovat solmia liiton, päättävät, että heidän aviovarallisuuteensa olisi sovellettava jotain muuta Maltan lainsäädännön hengen mukaista järjestelmää. Tällaisen järjestelmän soveltaminen on vahvistettava julkisella sopimuksella.

Muita Maltassa olevia aviovarallisuusjärjestelmiä, joita sovelletaan myös siviililiittoihin, ovat puolisoiden omaisuuksien erillisyyteen perustuva järjestelmä ja puolisoiden omaisuuden tuoton jakamiseen perustuva järjestelmä.

Avioliiton aikana kertyneen omaisuuden yhteisyyteen perustuvan järjestelmän (Il-Komunjoni tal-Akkwisti) mukaan kaikki puolisoiden liiton aikana hankkima omaisuus on avio-oikeuden alaista ja kuuluu siten tasapuolisesti molemmille puolisoille. Maltan lainsäädännössä säädetään nimenomaisesti, mikä omaisuus kuuluu avioliiton aikana kertyneen omaisuuden yhteisyyteen perustuvaan järjestelmään. Avio-oikeuden ulkopuolelle jäävät lahjat, perintö ja henkilökohtainen omaisuus.

Puolisoiden omaisuuksien erillisyyteen perustuva järjestelmä (Is-Separazzjoni tal-Beni) on ensimmäinen niistä järjestelmistä, jonka puolisot voivat valita omaisuuden yhteisyyteen perustuvan järjestelmän sijaan. Sen mukaan puolisolla on täysi hallinta- ja määräämisoikeus ennen liiton solmimista ja sen aikana hankkimaansa omaisuuteen toista puolisoa kuulematta.

Puolisoiden omaisuuden tuoton jakamiseen perustuvassa järjestelmässä (Il-Komunjoni ta’ Residwu taħt Aministrazzjoni Separata), joka on toinen niistä järjestelmistä, jonka puolisot voivat valita omaisuuden yhteisyyteen perustuvan järjestelmän sijaan, puolisoilla on hallinta- ja määräämisoikeus omaan lukuunsa hankkimaansa omaisuuteen yksinomistajana. Tässä järjestelmässä puolisoilla on kuitenkin mahdollisuus hankkia yhteistä omaisuutta, jota heidän on hallinnoitava yhdessä.

3 Miten osapuolet voivat järjestää varallisuussuhteensa? Mitä muodollisia vaatimuksia tähän sovelletaan?

Omaisuuden yhteisyyteen perustuvan järjestelmän yleisenä sääntönä on, että puolisoilla on velvollisuus yhdessä hallinnoida aviovarallisuuttaan ja määrätä siitä. Erityisesti tätä järjestelmää koskevassa Maltan lainsäädännössä erotetaan kuitenkin toisistaan tavanomainen hallinta eli toimet, joihin puoliso voi ryhtyä yksin, ja erityinen hallinta eli toimet, joihin puolisot voivat ryhtyä vain yhdessä. Maltan lainsäädännössä luetellaan ainoastaan erityiset hallintatoimet, joten sitä, mitä laissa ei nimenomaisesti mainita, on pidettävä tavanomaisena hallintatoimena. Sen vuoksi omaisuuden yhteisyyteen perustuvassa järjestelmässä molempien puolisoiden suostumus on muotovaatimus, jota on aina noudatettava. Jos toinen puoliso ei ole antanut suostumusta sellaisen toimen tekemiseen, joka koskee esine- tai velvoiteoikeudellisen oikeuden hankkimista kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen, kyseinen toimi voidaan kumota mainitun puolison hakemuksesta.

Puolisoiden omaisuuksien erillisyyteen perustuvan järjestelmän osalta yleissääntönä on, että puolisoilla on oikeus hallinnoida omaisuuttaan ja määrätä siitä omissa nimissään ilman toisen puolison suostumusta.

Kun on kyse puolisoiden omaisuuden tuoton jakamiseen perustuvasta järjestelmästä, yleissääntönä on, että kun puoliso päättää hankkia omaisuutta, hän ei tarvitse siihen toisen puolison suostumusta, ja hänellä on oikeus hallinnoida omaisuuttaan ja määrätä siitä yksin. Jos puolisot hankkivat omaisuutta yhdessä, se tehdään yhteisestä sopimuksesta ja puolisot hallinnoivat omaisuuttaan ja määräävät siitä yhdessä.

4 Onko varallisuussuhteiden järjestämistä rajoitettu?

Omaisuuden yhteisyyteen perustuvassa järjestelmässä puolisot ovat velvollisia toimimaan yhdessä. Heillä ei siis ole oikeutta hallinnoida omaisuutta ja määrätä siitä yksin, lukuun ottamatta tavanomaisia hallintatoimia, jotka eivät edellytä molempien puolisoiden suostumusta.

Puolisoiden omaisuuksien erillisyyteen perustuvassa järjestelmässä puolestaan kumpikin puoliso voi tehdä omissa nimissään olevalla omaisuudellaan vapaasti mitä asianmukaiseksi katsoo, ilman että toinen puoliso puuttuu siihen.

Jos puoliso hankkii puolisoiden omaisuuden tuoton jakamiseen perustuvassa järjestelmässä omaisuutta ilman toisen osapuolen suostumusta, hänellä on oikeus hallinnoida omaisuuttaan ja määrätä siitä yksin. Yhteisesti hankittua omaisuutta koskevia toimia puolisot voivat kuitenkin suorittaa vain yhdessä.

5 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen purkamisen tai mitätöinnin oikeusvaikutukset varallisuussuhteisiin?

Omaisuuden yhteisyyteen perustuvan järjestelmän osalta laissa säädetään selvästi, että järjestelmää sovelletaan avioliiton solmimishetkestä lähtien siihen saakka, kunnes toinen puolisoista kuolee tai avioliitto muuten puretaan. Lisäksi laissa säädetään, että puolisoiden asumuseron yhteydessä voidaan hakea ositusta tuomioistuimessa.

Puolisoiden omaisuuden tuoton jakamiseen perustuvasta järjestelmän soveltaminen päättyy lain mukaan muun muassa avioliiton purkautuessa ja puolisoiden asumuserossa.

Kun avioliitto päättyy avioeroon, asumuseroon tai avioliiton mitätöintiin puolisoiden omaisuuksien erillisyyteen perustuvassa järjestelmässä, puolisot jatkavat omiin nimiinsä hankkimansa omaisuuden hallinnointia ja siitä määräämistä.

Tämä koskee myös rekisteröityjä parisuhteita.

Avioeron, asumuseron tai avioliiton mitätöinnin vaikutukset aviovarallisuuteen ovat näin ollen sellaiset, että avioliiton aikana hankittu omaisuus jaetaan puolisoiden kesken yhteisellä sopimuksella tai toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaisulla.

6 Miten toisen osapuolen kuolema vaikuttaa rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteisiin?

Kun puoliso kuolee, sovelletaan Maltan perintöoikeutta, jos Malta on toimivaltainen, ja tärkein huomioon otettava seikka on se, jättikö vainaja testamentin.

7 Millä viranomaisella on toimivalta ratkaista rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva asia?

Aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa siviilituomioistuin (perhejaosto) on toimivaltainen.

8 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset parisuhteen osapuolen ja kolmansien osapuolten välisiin oikeussuhteisiin?

Kun aviovarallisuussuhteita aletaan soveltaa puolisoiden muodostamaan liittoon, puolisoiden ja kolmansien osapuolten välille syntyy oikeussuhde tapauksen mukaan. Kolmansilla on oikeus käyttää laillisia oikeuksiaan puolisoihin nähden joko yhdessä tai erikseen riippuen siitä, kenen kanssa ne ovat tehneet sopimuksen tai velkakirjan.

9 Lyhyt kuvaus rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteiden jakautumisesta, mukaan lukien ositus, jako ja myynti, tässä jäsenvaltiossa.

Ositus tapahtuu yleensä siinä vaiheessa, kun puolisot ovat aloittaneet asumus- tai avioeromenettelyn. Ennen näiden menettelyjen käynnistämistä toimivaltaisessa tuomioistuimessa puolisoiden on aloitettava sovittelijan johtama sovittelumenettely.

Jos sovittelu onnistuu, puolisot voivat erota sovinnossa, jolloin he sopivat vastavuoroisista oikeuksistaan, lapsiin liittyvistä oikeuksista ja osituksesta. Asiasta tehdään julkinen sopimus, jonka toimivaltainen tuomioistuin tutkii varmistaakseen, että osapuolten oikeudet ovat tasapainossa. Toimivaltaisen tuomioistuimen hyväksymä sopimus rekisteröidään, jotta sillä on oikeusvaikutus kaikissa tilanteissa ja myös suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Jos sovittelumenettely ei onnistu eivätkä puolisot pääse sovintoratkaisuun, he käynnistävät menettelyn toimivaltaisessa tuomioistuimessa liiton purkamiseksi ja osituksen suorittamiseksi. Kun toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaisu on annettu, se rekisteröidään, jotta sillä on oikeusvaikutus kaikissa tilanteissa ja myös suhteessa kolmansiin osapuoliin.

10 Millä tavoin kiinteä omaisuus rekisteröidään ja mitä asiakirjoja tai tietoja siihen vaaditaan?

Jotta kiinteistö voidaan rekisteröidä Maltalla, sopimuksen laatinut julkinen notaari toimittaa tätä varten notarointi-ilmoituksen julkiseen rekisteriin. Notarointi-ilmoituksen toimittamishetkestä lähtien kiinteistö on rekisteröity ja sopimus sitoo sekä sopimuspuolia että kolmansia osapuolia.

Päivitetty viimeksi: 04/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.