Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

 

U Republici Hrvatskoj Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“, broj 92/14) uređeno je životno partnerstvo osoba istog spol. Osim životnog partnerstva definirano je i neformalno životno partnerstvo.

Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu s odredbama zakona. Životno partnerstvo upisuje se u registar i izdaju se isprave.

Životni partneri sporazumno i zajednički odlučuju o svim pitanjima od značaja za zajednički život. Imaju pravo na zaštitu privatnosti obiteljskog života i pravo na međusobno zajedništvo.

Također, imaju obvezu međusobnog pomaganja i pružanja njege i pomoći u slučaju bolesti te jednaka postupovna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi.

Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje tri godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva. Neformalno životno partnerstvo ne upisuje se u registar i ne izdaju se isprave. Postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazuje se na isti način i pod istim uvjetima kao i izvanbračna zajednica.

Neformalno životno partnerstvo koje ispunjava pretpostavke iz zakona, stvara osobne i imovinske učinke na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola u području osobnih prava, odnosa vezanih uz djecu i imovinskih odnosa životnih partnera.

Neformalno životno partnerstvo u području nasljeđivanja, poreznog sustava, mirovinskog osiguranja, sustava socijalne skrbi, obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava i obveza iz radnih odnosa, pristupa javnim i tržišnim uslugama te javnopravnog položaja stvara iste učinke, koji su posebnim propisima kojima se uređuju ta područja, priznati izvanbračnoj zajednici.

 

 

 

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

 

Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola uređeni su imovinsko pravni odnosi životnih partnera.

Prema navedenom Zakonu, životni partneri mogu imati partnersku stečevinu i vlastitu imovinu.

Partnerska stečevina je imovina koju životni partneri steknu radom za vrijeme trajanja životnog partnerstva ili potječe iz te imovine. Životni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u partnerskoj stečevini, ako nije drukčije dogovoreno. Imovinska korist od autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava ostvarena tijekom životnog partnerstva je partnerska

 

 

 

 

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Životni partneri mogu ugovorom o imovini životnih partnera drukčije urediti svoje odnose glede partnerske stečevine. Ugovor o imovini životnih partnera mora biti u pisanom obliku, a potpisi životnih partnera moraju biti ovjereni od javnog bilježnika. Nije dopušteno ugovorom o imovini životnih partnera uglaviti primjenu stranog prava na imovinskopravne odnose.

Na imovinske odnose životnih partnera koji nisu obuhvaćeni Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi a odnose se na to područje. Na partnersku stečevinu primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju pitanja stvarnog i obveznog prava, ako Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola nije drukčije propisano.

 

 

 

 

 

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Nije dopušteno ugovorom o imovini životnih partnera uglaviti primjenu stranog prava na imovinskopravne odnose.

 

 

 

 

 

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

 

 

 

 

 

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

 

 

 

 

 

 

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

 

 

 

 

 

 

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

 

 

 

 

 

 

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

 

 

 

 

 

 

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

 

Posljednji put ažurirano: 30/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.