Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

Ne. U češkom zakonodavstvu priznaje se samo jedan oblik registriranog partnerstva, odnosno trajna zajednica dviju osoba istog spola koja se sklapa na način utvrđen zakonom.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

Imovinski režim registriranih partnera ne podliježe posebnom pravnom postupanju. Registrirani partneri nemaju zajedničku imovinu.

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Imovinski režim registriranih partnera ne podliježe posebnom pravnom postupanju. Na njihov se imovinski režim primjenjuju opća pravila o vlasništvu, suvlasništvu i odgovornostima, bez obzira na činjenicu da su sklopili registrirano partnerstvo.

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Ne, osim činjenice da sklapanjem registriranog partnerstva ne nastaje zajednička imovina.

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Prestanak registriranog partnerstva ne utječe na imovinski režim bivših registriranih partnera.

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Registrirani partner zakonski je nasljednik prve i druge kategorije preminulog partnera. U svakom drugom smislu smrt jednog registriranog partnera ne utječe na imovinski režim drugog partnera.

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Imovinski režim registriranih partnera ne podliježe posebnom pravnom postupanju. Za rješavanje mogućeg spora u pogledu imovine i obveza nadležan je sud.

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

Imovinski režim registriranih partnera ne podliježe posebnom pravnom postupanju. Na njihov se imovinski režim primjenjuju opća pravila o vlasništvu, suvlasništvu i odgovornostima, bez obzira na činjenicu da su sklopili registrirano partnerstvo.

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Imovinski režim registriranih partnera ne podliježe posebnom pravnom postupanju. Ako bivši registrirani partneri imaju zajedničko vlasništvo nad imovinom ili zajedničke obveze, primjenjuju se uobičajene zakonske odredbe o zajedničkom vlasništvu i zajedničkim obvezama.

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Pravni postupci kojima se uspostavljaju ili prenose stvarna prava na nepokretnu imovinu ili postupci kojima se izmjenjuju ili opozivaju takva prava moraju se odvijati u pisanom obliku. Ako prijenos uključuje vlasništvo nad nepokretnom imovinom upisanom u javni registar, promjena u vlasništvu stupa na snagu upisom u taj registar.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.