Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

Budući da je 1. listopada 2017. na snagu stupio zakon kojim se osobama istog spola omogućuje sklapanje braka (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts), u Njemačkoj više nije moguće sklopiti registrirano partnerstvo. Istospolni parovi sada mogu sklopiti brak na isti način kao parovi različitog spola. Postojeća registrirana partnerstva mogu se pretvoriti u brakove. Međutim, to nije obvezno i postojeća registrirana partnerstva mogu ostati u istom obliku kao dosad.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

U skladu sa Zakonom o registriranom partnerstvu (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) istospolni parovi mogli su sklopiti registrirano partnerstvo u Njemačkoj od kolovoza 2001. do rujna 2017. (uključujući taj mjesec). Pravne posljedice registriranog partnerstva uglavnom su bile oblikovane (odnosno i dalje jesu) po uzoru na pravne posljedice braka.

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Registrirana partnerstva podliježu imovinskom režimu zajednice bračne imovine (Zugewinngemeinschaft), osim ako se partneri dogovore drukčije u okviru ugovora o registriranom partnerstvu. Odredbe o zakonskom imovinskom režimu koje se primjenjuju na brakove primjenjuju se mutatis mutandis na registrirana partnerstva (članak 6. Zakona o registriranom partnerstvu). Partneri mogu utvrditi drukčiji imovinski režim (odvajanje imovine – Gütertrennung ili zajednica imovine – Gütergemeinschaft) na temelju ugovora o registriranom partnerstvu (članak 7. Zakona o registriranom partnerstvu).

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Prethodno navedene informacije o imovinskim režimima dostupnima za brakove primjenjuju se mutatis mutandis na registrirana partnerstva.

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Ako se registrirani partneri rastanu, jedan registrirani partner može od drugog zahtijevati plaćanje odgovarajućeg uzdržavanja u skladu sa životnim uvjetima, mogućnosti stjecanja prihoda i financijskim okolnostima obaju registriranih partnera. Odredbe o uzdržavanju nakon rastave primjenjuju se mutatis mutandis na registrirana partnerstva (članak 12. Zakona o registriranom partnerstvu). Kad je riječ o uzdržavanju nakon prestanka registriranog partnerstva, odredbe o uzdržavanju nakon prestanka braka i izjednačavanju mirovinskih prava (Versorgungsausgleich) primjenjuju se mutatis mutandis (članci 16. i 20. Zakona o registriranom partnerstvu).

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Zakonsko nasljedno pravo registriranog partnera jednako je onome bračnog druga (članak 10. Zakona o registriranom partnerstvu).

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Obiteljski sud (Familiengericht) nadležan je za odlučivanje u predmetima koji se odnose na imovinske posljedice registriranog partnerstva. U takvim predmetima riječ je o pitanjima registriranog partnerstva te se primjenjuju odredbe kojima se uređuje postupak razvoda braka.

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

Osoba u registriranom partnerstvu obično je odgovorna samo za svoje dugove i samo svojom imovinom, što vrijedi i za bračne drugove u skladu s pravom o bračnoj stečevini. To se ne odnosi na transakcije kojima se na odgovarajući način pokrivaju svakodnevne potrebe obitelji (članak 8. stavak 2. Zakona o registriranom partnerstvu u vezi s člankom 1357. Građanskog zakonika). Napomene o bilo kakvim ograničenjima u pogledu prava raspolaganja primjenjuju se mutatis mutandis.

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Obiteljski dom i kućanski predmeti mogu se podijeliti u okviru postupka rastave (članci 13. i 14. Zakona o registriranom partnerstvu) ili nakon prestanka registriranog partnerstva (članak 17. Zakona o registriranom partnerstvu u vezi s člankom 1568.a i 1568.b Građanskog zakonika).

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Ako partneri odaberu imovinski režim zajednice imovine (Gütergemeinschaft), moraju ugovor o registriranom partnerstvu ovjeriti kod javnog bilježnika i dostaviti ga u zemljišnoknjižni ured te podnijeti zahtjev za unošenje izmjene u zemljišne knjige. U svim ostalim slučajevima, odnosno ako partneri ne odaberu imovinski režim zajednice imovine, zemljišnoknjižni upisi ne moraju se ispravljati.

Posljednji put ažurirano: 02/11/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.