Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

Registrirana partnerstva nisu dio slovenskog pravnog sustava.

Obiteljskim zakonom (Družinski zakonik) Republike Slovenije uređena je izvanbračna zajednica, koja je u članku 4. definirana kao dugotrajna veza između muškarca i žene koji nisu u braku, a ne postoje razlozi zbog kojih oni ne bi mogli sklopiti brak. U skladu s Obiteljskim zakonom izvanbračna zajednica za njihovu vezu ima iste pravne posljedice kao brak, a u drugim područjima takva zajednica ima pravne posljedice ako je tako predviđeno zakonom.

Ako odluka o pravu ili obvezi ovisi o postojanju dugotrajne veze iz prethodnog odlomka, o pitanju postojanja takve veze odlučuje se u okviru postupka za utvrđivanje tog prava ili obveze. Odluka o tom pitanju proizvodi pravne učinke samo u odnosu na predmet zbog kojeg se odlučivalo o tom pitanju.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

/

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

/

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

/

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

/

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

/

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

/

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

/

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

/

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

/

Posljednji put ažurirano: 06/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.