Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Be santuokos instituto, Austrijoje taip pat yra registruotos partnerystės institutas, numatytas Registruotos partnerystės įstatyme (vok. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

Konstitucinis Teismas 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimu panaikino skirtingas priešingų lyčių ir tos pačios lyties poroms taikomas taisykles. Nuo 2019 m. sausio 1 d. tos pačios lyties poros Austrijoje gali sudaryti santuoką. Be to, nuo tada priešingų lyčių poros gali sudaryti registruotą partnerystę (anksčiau ją galėjo sudaryti tik tos pačios lyties poros).

Taisyklės, kuriomis reglamentuota registruota partnerystė, nuo santuokai taikomų taisyklių skiriasi labai nedaug, pvz., dėl minimalaus amžiaus (18 metų; dokumento, patvirtinančio, kad santuokai nėra kliūčių, nereikalaujama pateikti sulaukus 16 metų) ir dėl nutraukimo (leidžiama nutraukti, jei partneriai trejus metus gyveno skyrium; dėl santuokos išimtiniais atvejais nustatytas šešerių metų laikotarpis).

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Kaip ir santuokos atveju, registruotos partnerystės atveju įprastas turto režimas yra turto atskyrimas (vok. Gütertrennung) (Austrijos civilinio kodekso (vok. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 1217 straipsnio 2 dalis, siejama su 1233 straipsniu). Kiekvienas iš registruotų partnerių išsaugo turtą, kurį turėjo prieš įregistruodamas partnerystę, ir yra vienintelis įgyto turto savininkas. Kiekvienas iš registruotų partnerių taip pat yra vienintelis savo skolininkų kreditorius ir vienintelis savo kreditorių skolininkas.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Registruoti partneriai savo turto režimą gali reglamentuoti sudarydami registruotos partnerystės susitarimą; jiems taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir susituokusioms poroms. Sudarydamos sutartinį susitarimą šalys gali pasirinkti kitą, o ne įprastą turto režimą. Kad tokios sutartys galiotų, jas turi patvirtinti notaras (Notarinio patvirtinimo įstatymo (vok. Notariatsaktsgesetz) 1 straipsnis).

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Turinio atžvilgiu taisyklės yra tokios pačios kaip tos, kuriomis reglamentuota santuoka.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Turinio atžvilgiu taisyklės yra tokios pačios kaip tos, kuriomis reglamentuota santuoka (Registruotos partnerystės įstatymo 24 straipsnis ir paskesni straipsniai).

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Turinio atžvilgiu taisyklės yra tokios pačios kaip tos, kuriomis reglamentuota santuoka (Registruotos partnerystės įstatymo 24 straipsnis ir paskesni straipsniai).

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Turinio atžvilgiu taisyklės yra tokios pačios kaip tos, kuriomis reglamentuota santuoka.

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Turinio atžvilgiu taisyklės yra tokios pačios kaip tos, kuriomis reglamentuota santuoka.

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Turinio atžvilgiu taisyklės yra tokios pačios kaip tos, kuriomis reglamentuota santuoka.

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Prašymą dėl nuosavybės teisės įrašymo į žemės registrą reikia pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra nekilnojamasis turtas, kurį norima įregistruoti.

Prašymas turi būti pateiktas raštu ir pasirašytas jį pateikusio asmens. Iš esmės parašas neprivalo būti patvirtintas, išskyrus atvejus, kai su prašymu pateikiama registracijos deklaracija (vok. Aufsandungserklärung).

Kartu su prašymu reikia pateikti viešą arba privatų dokumentą, kuriame būtų nurodyti teisiniai turto įsigijimo pagrindai (pvz., pirkimo sutartį), ir kuriame būtų patvirtinti šalių parašai. Be tikslių turto duomenų su privačiais dokumentais turi būti pateikiama registracijos deklaracija (vok. Aufsandungserklärung).

Registracijos deklaracija yra asmens, kurio teisė apribojama, suvaržoma, panaikinama ar perleidžiama kitam asmeniui (pirkimo sutarties atveju – pardavėjui), aiškus sutikimas dėl registracijos (įrašymo į žemės registrą). Registracijos deklaraciją turi patvirtinti teismas arba notaras ir pasirašyti susitariančioji šalis. Registracijos deklaracija taip pat gali būti pateikiama kartu su prašymu dėl nuosavybės teisės įrašymo į žemės registrą. Tokiu atveju ant prašymo esančius parašus turi patvirtinti teismas arba notaras.

Kartu su prašymu reikia pateikti pažymą apie mokestinių prievolių vykdymą (vok. steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung), atitinkančią Federalinio mokesčių kodekso (vok. Bundesabgabeordnung) 160 straipsnio reikalavimus. Pažyma laikoma mokesčių institucijos patvirtinimu, kad nėra kliūčių (dėl nesumokėtų mokesčių) įrašyti nuosavybės teisę į žemės registrą.

Jei prašymą parengia advokatas arba notaras, jį privaloma pateikti elektroniniu būdu. Tokiu atveju priedai turi būti dedami į elektroninių dokumentų archyvą. Tada vietoj mokesčių institucijos išduodamos pažymos apie mokestinių prievolių vykdymą galima pateikti advokato arba notaro parengtą įsivertinimo deklaraciją.

Paskutinis naujinimas: 05/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.