Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Ne. Čekijos teisės aktuose pripažįstama tik vienos formos registruota partnerystė, t. y. nuolatinė dviejų tos pačios lyties asmenų sąjunga, sudaryta įstatyme nustatyta tvarka.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Registruotų partnerių turtui specialus teisinis režimas netaikomas. Dėl registruotos partnerystės turtas netampa bendru.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Registruotų partnerių turtui specialus teisinis režimas netaikomas. Jų turtui taikomos bendrosios taisyklės dėl nuosavybės teisės, bendros nuosavybės teisės ir įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, jog yra įregistruota partnerystė.

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Ne, išskyrus tai, kad dėl registruotos partnerystės turtas negali tapti bendru.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Registruotos partnerystės pasibaigimas neturi jokios įtakos buvusių registruotų partnerių turto režimui.

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Registruotas partneris yra mirusiojo pirmos ir antros eilės paveldėtojas pagal įstatymą. Kitais aspektais vieno iš registruotų partnerių mirtis neturi jokios įtakos kito partnerio turto režimui.

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Registruotų partnerių turtui specialus teisinis režimas netaikomas. Kilus ginčui dėl turto ir įsipareigojimų įgaliojimus imtis veiksmų turi teismas.

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Registruotų partnerių turtui specialus teisinis režimas netaikomas. Jų turtui taikomos bendrosios taisyklės dėl nuosavybės teisės, bendros nuosavybės teisės ir įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, jog yra įregistruota partnerystė.

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Registruotų partnerių turtui specialus teisinis režimas netaikomas. Jei buvę registruoti partneriai turi bendrąja nuosavybės teise priklausančio turto arba bendrų įsipareigojimų, taikomos įprastos teisės nuostatos dėl bendrosios nuosavybės ir įsipareigojimų.

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Teisinė procedūra, kuria nustatoma arba perleidžiama daiktinė teisė į nekilnojamąjį turtą, arba procedūra, kuria tokios teisės pakeičiamos arba panaikinamos, turi būti įforminta raštu. Jei perleidžiama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą, kuris įregistruotas viešajame registre, nuosavybės teisės pakeitimas įsigalioja padarius įrašą tame registre.

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.