Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Suomijoje yra tik vienos rūšies registruota partnerystė. Asmenys, palaikantys santykius su tos pačios lyties asmenimis, partnerystę galėjo įregistruoti iki 2017 m.

2017 m. kovo mėn. pradžioje įsigaliojo Santuokos įstatymo ir Registruotos partnerystės įstatymo pakeitimai. Todėl Suomijoje nebėra galimybės įregistruoti partnerystę, tačiau tos pačios lyties asmenys gali susituokti.

Poros, sudariusios registruotą partnerystę, gali savo noru ją pakeisti į santuoką, jei partnerystė buvo registruota Suomijoje. Tačiau registruotą partnerystę keisti į santuoką neprivaloma; poros gali toliau likti sudariusios registruotą partnerystę, jei to pageidauja.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Registruotų partnerių turtui taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir santuokos atveju.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Prieš įregistruodami partnerystę arba ją įregistravę registruoti partneriai gali sudaryti susitarimą dėl sutuoktinių turto. Registruotos partnerystės pakeitimas į santuoką neturi įtakos susitarimo dėl partnerių turto, sudaryto prieš įregistruojant partnerystę arba registruotos partnerystės laikotarpiu, galiojimui.

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Registruotų partnerių turtui taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir santuokos atveju.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Turto padalijimas nutraukus registruotą partnerystę vykdomas taip pat, kaip turto padalijimas nutraukus santuoką.

Turto padalijimas ar atskyrimas gali būti vykdomas apsisprendimo dėl registruotos partnerystės nutraukimo laikotarpiu, kai tik pateikiamas ieškinys apylinkės teismui. Bet kuris iš partnerystę įregistravusių asmenų gali prašyti, kad būtų vykdomas turto padalijimas.

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Turto padalijimas kurio nors iš registruotų partnerių mirties atveju vykdomas taip pat, kaip sutuoktinio mirties atveju, o pergyvenęs partneris turi tas pačias teises, kaip ir našliu likęs sutuoktinis.

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Suomijoje valdžios institucijos savo iniciatyva proceso nepradeda. Jei šalys dėl turto padalijimo nesusitaria, pagal prašymą apylinkės teismas (suom. Käräjäoikeus) paskiria administratorių turtui padalyti.

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Registruotų partnerių turto režimo pasekmės partnerio ir trečiojo asmens teisiniams santykiams yra tokios pačios, kaip santuokinių turto režimo pasekmės tokiems santykiams.

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Nutraukus registruotą partnerystę turto padalijimas vykdomas tokia pačia forma, kaip ir nutraukus santuoką.

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą įregistruojama pateikus prašymą įregistruoti nuosavybės teisę. Nuosavybės teisės registracija įtraukiama į viešą nuosavybės teisių ir hipotekos registrą. Tada savininkas būna nurodytas nuosavybės teisės liudijime.

Jei dėl nekilnojamojo turto padalijimo ar atskyrimo pasikeičia jo savininkas, norint pateikti prašymą dėl nuosavybės teisės įregistravimo Suomijos nacionalinei žemės tarnybai [suom. Maanmittauslaitos] reikia nusiųsti susitarimo dėl nekilnojamojo turto padalijimo ar atskyrimo originalą, turto padalijimo priežasčių paaiškinimą (pavyzdžiui, apylinkės teismo pranešimą, kad jame nagrinėjama byla dėl partnerystės nutraukimo) ir turto perdavimo sandoriams taikomo mokesčio sumokėjimo kvitą.

Nuosavybės teisės į turtą, padalytą nutraukus registruotą partnerystę, registracijos laikotarpis prasideda įsigaliojus padalijimui. Registracijos laikotarpis yra šeši mėnesiai.

Paskutinis naujinimas: 15/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.