Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Kadangi 2017 m. spalio 1 d. įsigaliojo įstatymas, kuriame numatyta tos pačios lyties asmenų teisė susituokti (vok. Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts), Vokietijoje nebegalima sudaryti registruotos partnerystės. Nuo tada tos pačios lyties poros gali sudaryti santuoką taip pat, kaip priešingos lyties poros. Jau įregistruota partnerystė gali būti pakeičiama į santuoką. Tačiau to daryti neprivaloma; esama registruota partnerystė gali būti tęsiama tokia pačia forma, kaip anksčiau.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Pagal Registruotos partnerystės įstatymą (vok. Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) Vokietijoje tos pačios lyties poros nuo 2001 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn. (įskaitytinai) galėjo sudaryti registruotą partnerystę. Registruotos partnerystės teisiniai padariniai iš esmės buvo (ir toliau yra) grindžiami santuokos teisiniais padariniais.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Registruotiems partneriams taikomas atskiro turto, išskyrus įregistravus partnerystę įgyto turto vertės padidėjimą, režimas (vok. Zugewinngemeinschaft), nebent registruotos partnerystės sutartyje jie susitaria kitaip. Registruotai partnerystei mutatis mutandis taikomos nuostatos dėl įstatyme nustatyto sutuoktinių turto režimo (Registruotos partnerystės įstatymo 6 straipsnis). Registruotos partnerystės sutartimi (Registruotos partnerystės įstatymo 7 straipsnis) gali būti nustatytas kitoks turto režimas (turto atskyrimo (vok. Gütertrennung) arba turto bendrumo (vok. Gütergemeinschaft) režimas).

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Pirmiau pateikta informacija dėl sutuoktinių turto režimo mutatis mutandis taikoma registruotos partnerystės atveju.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Jei registruoti partneriai gyvena skyrium, vienas iš partnerių gali iš kito reikalauti išlaikymo, proporcingo abiejų partnerių gyvenimo sąlygoms, pajėgumui uždirbti ir finansinei padėčiai. Mutatis mutandis taikomos nuostatos dėl išlaikymo gyvenimo skyrium atveju (Registruotos partnerystės įstatymo 12 straipsnis). Dėl išlaikymo registruotą partnerystę nutraukus mutatis mutandis taikomos nuostatos dėl išlaikymo nutraukus santuoką ir pensijos išlyginimo (vok. Versorgungsausgleich) (Registruotos partnerystės įstatymo 16 ir 20 straipsniai).

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Įstatyme nustatyta registruoto partnerio paveldėjimo teisė yra lygiavertė tai pačiai sutuoktinio teisei (Registruotos partnerystės įstatymo 10 straipsnis).

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Šeimos bylų teismas (vok. Familiengericht) turi jurisdikciją nagrinėti bylas dėl registruotos partnerystės pasekmių turtui. Tokios bylos laikomos bylomis dėl registruotos partnerystės ir taikomos nuostatos, kuriomis reglamentuotas santuokos nutraukimo procesas.

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Partnerystę įregistravęs asmuo paprastai atsako tik už savo skolas ir tik savo turtu; taip yra ir pagal įstatymus, kuriais reglamentuojamas sutuoktinių turtas. Tai netaikoma sandoriams, kurie sudaromi kasdieniams šeimos poreikiams tinkamai užtikrinti (Registruotos partnerystės įstatymo 8 straipsnio 2 dalis, siejama su Civilinio kodekso 1357 straipsniu). Mutatis mutandis taikomos pastabos dėl galimų teisės perleisti apribojimų.

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Būstas, kuris yra partnerių bendra nuolatinė gyvenamoji vieta, ir namų apyvokos daiktai gali būti padalijami gyvenant skyrium (Registruotos partnerystės įstatymo 13 ir 14 straipsniai) arba po registruotos partnerystės nutraukimo (Registruotos partnerystės įstatymo 17 straipsnis, siejamas su Civilinio kodekso 1568 straipsnio a ir b dalimis.

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Jei partneriai pasirenka turto bendrumo režimą (vok. Gütergemeinschaft), jie turi žemės registro tarnybai pateikti notaro patvirtintą registruotos partnerystės sutartį ir pateikti prašymą dėl žemės registro įrašų keitimo. Visais kitais atvejais, t. y. jei partneriai pasirinko kitą turto režimą (ne turto bendrumo režimą), keisti žemės registro įrašų nebūtina.

Paskutinis naujinimas: 02/11/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.