Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Registruota partnerystė Slovėnijos teisinėje sistemoje nenumatyta.

Slovėnijos Respublikos šeimos kodekse (slovėn. Družinski zakonik) reglamentuoti bendro gyvenimo faktiniai santykiai; pagal 4 straipsnį tai – ilgalaikiai vyro ir moters, kurie nėra susituokę, santykiai, jei nėra pagrindų, dėl kurių šie asmenys negalėtų susituokti. Pagal Šeimos kodeksą bendro gyvenimo faktiniai santykiai asmenų santykiams turi tas pačias teisines pasekmes, tarsi asmenys būtų susituokę, tačiau gali turėti teisinių pasekmių ir kitose srityse, kai tai numatyta įstatyme.

Jei sprendimas dėl teisės ar pareigos priklauso nuo to, ar yra pirmesnėje pastraipoje nurodyti ilgalaikiai santykiai, tokių santykių buvimo klausimas sprendžiamas teisės ar pareigos nustatymo procedūros metu. Sprendimas tuo klausimu teisinį poveikį turi tik dėl dalyko, dėl kurio klausimas buvo išspręstas.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

/

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

/

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

/

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

/

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

/

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

/

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

/

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

/

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

/

Paskutinis naujinimas: 06/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.