Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus

Taip.

Nesantuokinė partnerystė (isp. parejas de hecho) valstybės lygmeniu civilinėje teisėje nereglamentuota, todėl dauguma autonominių sričių priėmė savo (civilinės teisės arba išimtinai administracines) taisykles, kuriose reglamentuotas nesantuokinės partnerystės sudarymas, jos teisinė sistema, pasekmės ir nutraukimo būdai bei pasekmės. Be to, Ispanijoje, be bendrosios civilinės teisės, kartu yra įvairių regioninių civilinės teisės sistemų (isp. derechos forales).

Kiekvienoje autonominėje srityje nesantuokinės partnerystės teisinis pripažinimas skiriasi (kaip ir santuokos ir nereglamentuotos partnerystės atveju). Šiuo klausimu tie regioniniai skirtumai gali būti įvairūs – nuo teisinio pripažinimo tiesiog atsižvelgiant į minimalų bendro gyvenimo faktinių santykių ar bendro gyvenimo faktinių santykių su bendru vaiku laikotarpį iki reikalavimo nesantuokinę partnerystę įregistruoti arba ją įregistruoti administraciniais tikslais. Keturiose autonominėse srityse (Balearų salose, Estremadūroje, Baskų krašte ir Galisijoje) netgi yra registrai, skirti įregistruoti partnerystę, arba jose partnerystės registracija privaloma.

Reikia pažymėti, kad administraciniai klausimai į reglamentavimo sritį neįtraukti, nes šioje informacijos suvestinėje pateikta nuorodų į išimtinai administracines taisykles dėl nesantuokinės partnerystės ir jos registravimo, kurias priėmė tam tikros autonominės sritys, kurios kitais atvejais neturi konstitucinės kompetencijos civilinės teisės srityje.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Įvairiose nustatytose taisyklėse nėra konkrečių nuostatų dėl finansų ar turto, susijusio su turtu, kuris buvo įsigytas, kol partnerius siejo nesantuokinė partnerystė. Sutuoktinių turtui taikomos taisyklės nesantuokinės partnerystės atveju netaikomos net pagal analogiją; tai reiškia, kad, jei asmenys, kuriuos sieja nesantuokinė partnerystė, nesudarė konkretaus susitarimo (isp. convenio), bus reikšmingos Civiliniame kodekse (isp. Código civil) (arba regionų kodeksuose (isp. códigos forales)) nustatytos taisyklės, taikomos bendrosios arba jungtinės nuosavybės (isp. condominios arba comunidades de bienes) atveju (dėl bendrosios civilinės teisės – Civilinio kodekso 392 ir paskesni straipsniai), jei turtas bendrai (isp. en común) priklauso abiem poroje gyvenantiems asmenims.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Šalys gali pačios susitarti dėl savo finansų ir turto. Šiuo tikslu daugumoje regioninių taisyklių yra konkrečių nuostatų dėl susitarimų, kuriuos šalys gali sudaryti. Pagal daugumą įstatymų tokie susitarimai turi būti sudaromi raštu, tačiau kai kuriuose regionuose (Balearų salose ir Kanarų salose) leidžiama sudaryti žodinius susitarimus.

Dėl rašytinių susitarimų paprastai yra priimtini tuo tikslu parengti vieši arba privatūs dokumentai, o įvairiose regioninėse taisyklėse šalims taip pat leidžiama įtraukti nuostatą dėl finansinės kompensacijos, jei santykiai pasibaigtų, o šalių finansinė padėtis skirtųsi.

Kai kuriuose regionuose susitarimą turi patvirtinti notaras. Taip yra Aragone, Kantabrijoje, Katalonijoje, Estremadūroje, Galisijoje ir Madride.

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Taip, yra laisvės sudaryti sutartis apribojimų. Šių apribojimų, taikomų pagal skirtingas regionines taisykles, mastas skiriasi. Apskritai bet kokie susitarimai, kurie prieštarauja privalomiems įstatymams, ar kuriais partneriams nesuteikiamos lygios teisės, laikomi niekiniais; taip yra ir susitarimų, kurie vienam iš partnerių yra itin nepalankūs, atveju. Kai kuriuose įstatymuose taip pat konkrečiai numatyta, kad negalioja susitarimai, kurių dalykas yra išimtinai asmeninis arba kurie turi neigiamos įtakos sugyventinių privatumui. Be to, susitarimais negali būti pažeidžiamos trečiųjų šalių teisės.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Nesantuokinės partnerystės nutraukimo pasekmės iš esmės priklauso nuo bet kokių reikšmingų šalių sudarytų susitarimų. Kai kuriuose regionuose pora galbūt galėjo susitarti dėl finansinės kompensacijos skyrybų atveju, kai partnerių finansinė padėtis skiriasi. Bet kuriuo atveju nutraukus arba panaikinus partnerystę bendram turtui taikomos bendrosios civilinės teisės ir procesinės taisyklės. Kai kuriuose regionuose, pvz., Katalonijoje ir Aragone, teismas turi patvirtinti finansinę kompensaciją už vieno partnerio namų ūkio darbus ar darbą siekiant kito partnerio finansinių ar profesinių interesų.

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Kai kuriose autonominėse srityse pergyvenusiam partneriui leidžiama mirusio partnerio turtą paveldėti tokia pačia tvarka, kaip susituokusių porų atveju. Be to, kai kuriose autonominėse srityse pripažįstama teisė paveldėti bendrus namų apyvokos daiktus, teisė vienus metus naudotis bendru būstu ar teisė perimti būsto nuomos sutartį.

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Teisminės institucijos turi įgaliojimus nustatyti partnerystės nutraukimo pasekmes turtui. Bet kuriuo atveju dėl nesantuokinės partnerystės neatsiranda jokių specialių įgaliojimų, kaip yra sutuoktinių turto teisinio režimo atveju (Civilinio proceso kodekso 769 ir 807 straipsniai). Todėl kadangi turto paskirstymas yra teismo įgaliojimas, jam taikomos bendrosios taisyklės (Civilinio kodekso 50 ir paskesni straipsniai).

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Apskritai įvairiuose regionuose nustatyta konkrečių nuostatų dėl pasekmių trečiosioms šalims, be to, kai kuriuose regionuose nustatyta, kad dėl nesantuokinės partnerystės negali būti pažeidžiamos trečiųjų šalių teisės. Tik keliose autonominėse srityse abu poroje gyvenantys asmenys yra solidariai atsakingi tretiesiems asmenims už tam tikras išlaidas (kaip yra Andalūzijos atveju).

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas

Valstybės lygmeniu ar autonominėse srityse nėra konkrečių taisyklių dėl turto, priklausančio asmenims, kuriuos sieja nesantuokinė partnerystė, padalijimo ar likvidavimo. Paprastai bus taikomas bendro sutuoktinių turto teisinis režimas (nepadalinta abiejų partnerių nuosavybė), reglamentuotas Civilinio kodekso 392 straipsnyje ir paskesniuose straipsniuose, nepažeidžiant įvairių Ispanijos civilinės teisės sistemų nuostatų, taigi, likvidavimas bus vykdomas pagal bendrąsias taisykles, taikomas nepadalintam bendram turtui (Civilinio kodekso 400 straipsnis).

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Kad būtų galima registruoti nekilnojamąjį turtą, notaras turi patvirtinti viešąjį dokumentą.

Registracijos procedūra priklauso nuo civilinės teisės nuostatų ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į šias nuostatas. Jei partnerystė įregistruojama ir pripažįstama tik administracinės teisės srityje ir nesukelia tokių civilinės teisės pasekmių, registracijos tikslais bus laikoma, kad pora yra įprasti bendraturčiai. Bet kuriuo atveju privaloma laikytis viešiems ar autentiškiems dokumentams taikomų registracijos principų.

Paskutinis naujinimas: 01/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.