Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Ne, yra tik vienos formos registruota partnerystė; ją gali sudaryti tos pačios lyties poros. Tačiau galimybė įregistruoti partnerystę 2009 m. buvo panaikinta priėmus Švedijos santuokos kodekso pakeitimus, pagal kuriuos tos pačios lyties poroms leidžiama susituokti tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir skirtingų lyčių poroms. Santuokos kodekso nuostatos vienodai taikomos ir tos pačios lyties, ir skirtingų lyčių poroms. Tačiau iki 2009 m. įregistruota partnerystė galioja toliau, kol šalys jos nenutraukia, arba kol šalių prašymu ji nepakeičiama į santuoką.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir susituokusioms poroms.

Paskutinis naujinimas: 06/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.