Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī pastāv dažādi reģistrētu partnerattiecību veidi? Paskaidrojiet atšķirības starp dažādajiem veidiem.

Nē. Čehijas tiesību aktos ir atzīts tikai viens reģistrētu partnerattiecību veids — tā ir divu viena dzimuma personu pastāvīga savienība, kas izveidota likumā noteiktajā kārtībā.

2 Vai šajā dalībvalstī reģistrētu partnerattiecību mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts? Uz kuriem reģistrētu partnerattiecību veidiem tie attiecas?

Reģistrētu partneru mantiskās attiecības nav pakļautas īpašam tiesiskajam regulējumam. Reģistrētas partnerattiecības nerada kopīgu īpašumu.

3 Kā partneri var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Reģistrētu partneru mantiskās attiecības nav pakļautas īpašam tiesiskajam regulējumam. Uz šo personu mantiskajām attiecībām attiecas vispārīgie noteikumi par īpašumtiesībām, līdzīpašumtiesībām un saistībām neatkarīgi no tā, vai tās dzīvo reģistrētās partnerattiecībās.

4 Vai pastāv ierobežojumi partneru mantisko attiecību izveides brīvībai?

Nē, izņemot faktu, ka reģistrētas partnerattiecības nevar radīt kopīgu īpašumu.

5 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas vai atzīšanas par neesošām juridiskās sekas uz mantiskajām attiecībām?

Reģistrētu partnerattiecību izbeigšana neietekmē bijušo reģistrēto partneru mantiskās attiecības.

6 Kādas sekas reģistrētu partnerattiecību mantiskajās attiecībās ir viena partnera nāvei?

Reģistrētais partneris ir mirušā partnera pirmās un otrās šķiras likumiskais mantinieks. No otras puses, viena reģistrētā partnera nāve neietekmē otra partnera mantiskās attiecības.

7 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām?

Reģistrētu partneru mantiskās attiecības nav pakļautas īpašam tiesiskajam regulējumam. Ar aktīviem un saistībām saistītos strīdus izskata tiesa.

8 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešām personām?

Reģistrētu partneru mantiskās attiecības nav pakļautas īpašam tiesiskajam regulējumam. Uz šo personu mantiskajām attiecībām attiecas vispārīgie noteikumi par īpašumtiesībām, līdzīpašumtiesībām un saistībām neatkarīgi no tā, vai tās dzīvo reģistrētās partnerattiecībās.

9 Īss procedūras apraksts  — reģistrētu partnerattiecību īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Reģistrētu partneru mantiskās attiecības nav pakļautas īpašam tiesiskajam regulējumam. Ja bijušajiem reģistrētajiem partneriem ir kopīgas īpašumtiesības uz īpašumu vai kopīgas saistības, piemēro standarta tiesību normas par kopīgām īpašumtiesībām un saistībām.

10 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Tiesvedībai, ar ko nosaka vai nodod lietu tiesības uz nekustamiem aktīviem, vai tiesvedībai, ar ko groza vai atsauc šādas tiesības, jānorit rakstveida procesā. Ja nodošana ietver īpašumtiesības uz nekustamiem aktīviem, kas ierakstīti publiskā reģistrā, īpašumtiesību maiņa stājas spēkā datumā, kad tiek veikts ieraksts attiecīgajā reģistrā.

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.