Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī pastāv dažādi reģistrētu partnerattiecību veidi? Paskaidrojiet atšķirības starp dažādajiem veidiem.

Somijā ir tikai viens reģistrētu partnerattiecību veids. Viendzimuma attiecībās esoši cilvēki varēja reģistrēt savas partnerattiecības līdz 2017. gadam.

Grozījumi Laulību likumā un Reģistrēto partnerattiecību likumā stājās spēkā 2017. gada marta sākumā. Tādējādi Somijā vairs nav iespējams reģistrēt partnerattiecības, taču viendzimuma attiecībās esoši cilvēki var laulāties.

Reģistrētās partnerattiecībās esoši pāri var, ja to vēlas, aizstāt savas partnerattiecības ar laulību, ja partnerattiecības bija reģistrētas Somijā. Tomēr reģistrētu partnerattiecību aizstāšana ar laulību nav obligāta, un pāri, ja to vēlas, var palikt reģistrētās partnerattiecībās.

2 Vai šajā dalībvalstī reģistrētu partnerattiecību mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts? Uz kuriem reģistrētu partnerattiecību veidiem tie attiecas?

Reģistrētu partnerattiecību mantiskajām attiecībām piemēro tos pašus noteikumus, kurus piemēro laulības mantiskajām attiecībām.

3 Kā partneri var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Reģistrētās partnerattiecībās esoši partneri var noslēgt laulāto mantisko attiecību līgumu līdz partnerattiecību reģistrācijai vai reģistrēto partnerattiecību laikā. Reģistrētu partnerattiecību aizstāšana ar laulību neietekmē laulāto mantisko attiecību līguma derīgumu, kurš noslēgts līdz partnerattiecību reģistrācijai vai reģistrēto partnerattiecību laikā.

4 Vai pastāv ierobežojumi partneru mantisko attiecību izveides brīvībai?

Reģistrētu partnerattiecību mantiskajām attiecībām piemēro tos pašus noteikumus, kurus piemēro laulības mantiskajām attiecībām.

5 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas vai atzīšanas par neesošām juridiskās sekas uz mantiskajām attiecībām?

Mantas dalīšana, kuras pamatā ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšana, tiek veikta tieši tāpat kā mantas dalīšana, kuras pamatā ir laulības šķiršana.

Mantas dalīšana vai nodalīšana var notikt reģistrēto partnerattiecību izbeigšanas pārdomu laikā, tiklīdz lieta ir iesniegta rajona tiesā. Jebkurš no reģistrētajās partnerattiecībās esošajiem partneriem var pieprasīt, lai tiktu veikta mantas dalīšana.

6 Kādas sekas reģistrētu partnerattiecību mantiskajās attiecībās ir viena partnera nāvei?

Mantas dalīšana viena vai otra reģistrētā partnera nāves gadījumā tiek veikta tādā pašā veidā kā laulātā nāves gadījumā, un pārdzīvojušam partnerim ir tādas pašas tiesības kā par atraitni kļuvušam laulātajam.

7 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām?

Somijā iestādes nesāk lietas izskatīšanu pēc savas iniciatīvas. Ja puses nespēj vienoties par mantas sadali, rajona tiesa [Käräjäoikeus], pamatojoties uz iesniegumu, ieceļ tiesu izpildītāju mantas sadalīšanai.

8 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešām personām?

Reģistrētu partnerattiecību mantisko attiecību ietekme uz juridiskajām attiecībām starp partneri un trešo personu ir tāda pati kā laulības mantisko attiecību ietekme uz šādām juridiskajām attiecībām.

9 Īss procedūras apraksts — reģistrētu partnerattiecību īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Mantas dalīšana, ko veic pēc reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas, notiek tādā pašā veidā kā mantas dalīšana, ko veic pēc laulības izbeigšanas.

10 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Tiesības uz īpašumu tiek reģistrētas, piesakoties īpašumtiesību reģistrācijai. Īpašumtiesību reģistrāciju veic publiskajā īpašumtiesību un hipotēku reģistrā. Pēc tam īpašnieks tiek norādīts īpašumtiesību apliecībā.

Ja tiesības uz īpašumu mainās īpašuma dalīšanas vai nodalīšanas dēļ, lai pieteiktos īpašumtiesību reģistrācijai, Somijas Valsts zemes dienestam [Maanmittauslaitos] jānosūta īpašuma dalīšanas vai nodalīšanas līguma oriģināls, šādas dalīšanas paskaidrojums (piemēram, paziņojums no rajona tiesas, ka tai ir iesniegta lieta saistībā ar partnerattiecību izbeigšanu) un visas īpašumtiesību nodošanas nodokļa maksājumu kvītis.

Termiņš, lai reģistrētu īpašumtiesības uz īpašumu, kas sadalīts reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas dēļ, sākas no dienas, kad sadalīšana stājas spēkā. Reģistrācijas termiņš ir seši mēneši.

Lapa atjaunināta: 15/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.