Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī pastāv dažādi reģistrētu partnerattiecību veidi? Paskaidrojiet atšķirības starp dažādajiem veidiem.

Tā kā 2017. gada 1. oktobrī stājās spēkā likums, ar kuru tiek ieviestas viendzimuma personu tiesības laulāties (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts), Vācijā vairs nav iespējams stāties reģistrētās partnerattiecībās. Tagad viendzimuma pāri var stāties laulībā tāpat kā pretēja dzimuma personu pāri. Jau reģistrētas partnerattiecības var aizstāt ar laulībām. Tomēr tā nav obligāta prasība; pašreizējās reģistrētās partnerattiecības var turpināties tādā pašā veidā kā iepriekš.

2 Vai šajā dalībvalstī reģistrētu partnerattiecību mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts? Uz kuriem reģistrētu partnerattiecību veidiem tie attiecas?

Vācijā saskaņā ar Reģistrēto partnerattiecību likumu (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) viendzimuma pāri varēja stāties reģistrētās partnerattiecībās no 2001. gada augusta līdz 2017. gada septembrim (ieskaitot). Reģistrētu partnerattiecību juridisko seku pamatā galvenokārt bija (un joprojām ir) laulības juridiskās sekas.

3 Kā partneri var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Uz reģistrētajiem partneriem attiecas mantisko attiecību regulējums par mantas pieauguma kopību (Zugewinngemeinschaft), ja vien reģistrētu partnerattiecību līgumā viņi nevienojas citādi. Reģistrētām partnerattiecībām mutatis mutandis piemēro noteikumus par likumā noteiktajām laulāto mantiskajām attiecībām (Reģistrēto partnerattiecību likuma 6. pants). Uz reģistrētu partnerattiecību līguma pamata var nodibināt dažādas mantiskās attiecības (mantas šķirtību (Gütertrennung) vai mantas kopību (Gütergemeinschaft)) (Reģistrēto partnerattiecību likuma 7. pants).

4 Vai pastāv ierobežojumi partneru mantisko attiecību izveides brīvībai?

Reģistrētām partnerattiecībām mutatis mutandis piemēro iepriekš izklāstīto informāciju par laulāto mantiskajām attiecībām.

5 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas vai atzīšanas par neesošām juridiskās sekas uz mantiskajām attiecībām?

Ja reģistrētie partneri tiek šķirti, viens no reģistrētajiem partneriem var pieprasīt no otra partnera uzturlīdzekļus proporcionāli abu reģistrēto partneru dzīves apstākļiem, pelnītspējai un finansiālajam stāvoklim. Mutatis mutandis piemēro noteikumus par uzturlīdzekļiem atšķiršanas gadījumā (Reģistrēto partnerattiecību likuma 12. pants). Attiecībā uz uzturlīdzekļiem pēc reģistrēto partnerattiecību izbeigšanās mutatis mutandis piemēro noteikumus par pēclaulības uzturlīdzekļiem un pensiju izlīdzinājumu (Versorgungsausgleich) (Reģistrēto partnerattiecību likuma 16. un 20. pants).

6 Kādas sekas reģistrētu partnerattiecību mantiskajās attiecībās ir viena partnera nāvei?

Reģistrēta partnera likumā noteiktās tiesības uz mantojumu ir līdzvērtīgas laulātā tiesībām uz mantojumu (Reģistrēto partnerattiecību likuma 10. pants).

7 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām?

Ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām saistītu lietu izskatīšana ir Ģimenes lietu tiesas (Familiengericht) jurisdikcijā. Šādas lietas veido reģistrētu partnerattiecību jautājumi, un tiek piemēroti noteikumi, kas reglamentē laulības šķiršanas procesu.

8 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešām personām?

Reģistrētās partnerattiecībās esoša persona parasti ir atbildīga tikai par saviem parādiem un tikai ar savu īpašumu, kā tas ir arī laulāto īpašuma tiesību gadījumā. Tas neattiecas uz darījumiem, kas skar pamatotu ģimenes ikdienas vajadzību apmierināšanu (Reģistrēto partnerattiecību likuma 8. panta 2. punkts kopā ar Civilkodeksa 1357. pantu). Mutatis mutandis piemēro piezīmes par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz tiesībām rīkoties ar mantu.

9 Īss procedūras apraksts — reģistrētu partnerattiecību īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Kopīgo mājokli un saimniecības preces var dalīt laulāto atšķiršanas laikā (Reģistrēto partnerattiecību likuma 13. un 14. pants) vai pēc reģistrēto partnerattiecību izbeigšanās (Reģistrēto partnerattiecību likuma 17. pants kopā ar Civilkodeksa 1568. panta a) un b) punktu).

10 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Ja partneri kā savas mantiskās attiecības izvēlas mantas kopību (Gütergemeinschaft), viņiem zemesgrāmatu nodaļā jāiesniedz notariāli reģistrēts partnerattiecību līgums un jāpieprasa veikt labojumus zemesgrāmatā. Visos pārējos gadījumos, tas ir, ja partneri izvēlas citas mantiskās attiecības, nevis mantas kopību, labojumi zemesgrāmatā nav jāveic.

Lapa atjaunināta: 02/11/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.