Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī pastāv dažādi reģistrētu partnerattiecību veidi? Paskaidrojiet atšķirības starp dažādajiem veidiem.

Maltas tiesību aktos paredzētā “civilo partnerattiecību” forma saskaņā ar Civilsavienību likumu (Maltas tiesību aktu 530. nodaļa) ir “civilsavienība”. Partnerattiecību kā civilsavienības reģistrācija ir pieļaujama starp divām viena dzimuma vai dažādu dzimumu personām. Pēc reģistrācijas civilsavienībai ir civillaulības likumā paredzēta attiecīga ietekme un sekas. Civilsavienībā esoši partneri, kas noslēguši līgumu pirms 2017. gada Laulību likuma un citu tiesību aktu (grozījumu) likuma spēkā stāšanās, var 5 gadu laikā, sākot no 2017. gada 1. septembra, aizstāt savu civilsavienību ar laulību. Ja civilsavienību aizstāj ar laulību, civilsavienība pēc šādas aizstāšanas tiek izbeigta un konkrētā laulība tiek uzskatīta par spēkā esošu no civilsavienības noformēšanas dienas.

2 Vai šajā dalībvalstī reģistrētu partnerattiecību mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts? Uz kuriem reģistrētu partnerattiecību veidiem tie attiecas?

Tā kā civilsavienība un civillaulība rada vienas un tās pašas juridiskās sekas, pat mantisko attiecību regulējumi ir vienādi. Maltas valsts ļauj personām, kas gribētu noslēgt civilsavienību atbilstīgi Maltas tiesību aktiem, brīvi izvēlēties to regulējumu, kas reglamentēs viņu mantiskās attiecības. Tomēr galvenais laulāto mantisko attiecību regulējums Maltā ir mantas kopība.

Šis regulējums parasti atbilstīgi tiesību aktiem darbojas katrā savienībā, ja vien puses, kas jau noslēgušas līgumu vai gatavojas noslēgt līgumu par savienību, nevēlas, lai to laulāto mantiskās attiecības reglamentētu cits regulējums, kas nav pretrunā Maltas tiesību aktiem. Šis otrs regulējums ir jāizveido, izmantojot publisku dokumentu.

Citi laulāto mantisko attiecību regulējumu veidi, kuri pastāv Maltā un kurus piemēro arī civilsavienībām, ir mantas šķirtība un atlikušās kopmantas nodalīta pārvaldība.

Mantas kopība kā likumā noteikts laulāto mantisko attiecību regulējums Maltā nodrošina, ka viss, ko puses ir iegādājušās pēc partnerattiecību reģistrēšanas, ir daļa no mantas kopības un tāpēc pieder tām abām vienādās daļās. Maltas tiesību aktos ir īpaši noteikts tas, kas veido mantas kopību, un izslēgti dāvinājumi, mantojumi un tikai katrai pusei piederošā manta.

Mantas šķirtība kā cits laulāto mantisko attiecību regulējums, ko puses var izvēlēties mantas kopības vietā, nodrošina, ka katrai pusei ir tiesības pilnībā kontrolēt un pārvaldīt mantu, kas iegādāta pirms un pēc savienības reģistrēšanas, neprasot otras puses piekrišanu.

Atlikušās kopmantas nodalīta pārvaldība kā vēl viens laulāto mantisko attiecību regulējums, ko personas var izvēlēties mantas kopības vietā, nodrošina, ka katrai partnerattiecību pusei ir tiesības iegādāties, uzturēt un pārvaldīt mantu, kas nopirkta tās — kā minētās mantas vienīgā īpašnieka — vārdā. Tomēr saskaņā ar šo regulējumu pusēm nav liegts kopā iegādāties tādu mantu, kas tām būtu jāpārvalda kopīgi.

3 Kā partneri var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Saskaņā ar mantas kopības regulējumu galvenais noteikums ir tāds, ka abām pusēm ir pienākums regulēt un pārvaldīt savas laulāto mantiskās attiecības kopīgi. Tomēr attiecībā uz šo konkrēto regulējumu Maltas tiesību aktos izšķir parasto pārvaldību, kas ir tās darbības, kuras var veikt viens no partnerattiecību partneriem pats, un ārkārtas pārvaldību, kas ir tās darbības, kuras puses veic kopīgi. Maltas tiesību aktos uzskaitītas tikai ārkārtas pārvaldības darbības, tāpēc tās darbības, kas nav skaidri minētas tiesību aktos, ir uzskatāmas par parastas pārvaldības darbībām. Tāpēc abu partnerattiecībās iesaistīto pušu piekrišana ir oficiāla prasība, kas vienmēr jāievēro, lai pienācīgi darbotos mantas kopības regulējums. Gadījumos, kad pušu piekrišana dokumentam, ar ko nodod vai nosaka patiesas vai personiskas tiesības uz kustamo un nekustamo mantu, netika dota, minēto dokumentu var anulēt pēc tās puses pieprasījuma, kas nedeva savu piekrišanu.

Saskaņā ar mantas šķirtības regulējumu galvenais noteikums ir tāds, ka katrai partnerattiecību pusei ir tiesības regulēt un pārvaldīt mantu savā vārdā bez otras puses piekrišanas.

Saskaņā ar atlikušās kopmantas nodalītas pārvaldības regulējumu galvenais noteikums ir tāds, ka, ja viena no partnerattiecību pusēm vēlas veikt iegādi viena pati, tā var to darīt bez vajadzības vispirms dabūt otras puses piekrišanu un tai būs tiesības regulēt un pārvaldīt minēto iegādi pašai. Savukārt tad, kad abas partnerattiecību puses veic kopīgu pirkumu, tām abām būtu jādod sava piekrišana un tāpēc abām būtu tiesības regulēt un pārvaldīt minēto pirkumu kopīgi.

4 Vai pastāv ierobežojumi partneru mantisko attiecību izveides brīvībai?

Saskaņā ar mantas kopības regulējumu partneriem ir pienākums rīkoties kopīgi. Tāpēc tie nevar brīvi regulēt un pārvaldīt vieni paši; izņēmums ir tās parastās pārvaldības darbības, kam nav vajadzīga abu pušu piekrišana.

No otras puses, saskaņā ar mantas šķirtības regulējumu katrs partneris var brīvi pēc saviem ieskatiem rīkoties ar mantu savā vārdā bez jebkādas otra partnera iejaukšanās.

Saskaņā ar atlikušās kopmantas nodalītas pārvaldības regulējumu, ja viena no līguma pusēm veic pirkumu bez otras puses piekrišanas, pircējs var brīvi bez ierobežojumiem regulēt minēto regulējumu. Turpretim, ja puses iegādājas mantu kopīgi, attiecībā uz kopīgo pirkumu tās var rīkoties tikai kopīgi.

5 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas vai atzīšanas par neesošām juridiskās sekas uz mantiskajām attiecībām?

Saskaņā ar mantas kopības regulējumu tiesību aktos skaidri paredzēts, ka šis regulējums stājas spēkā no laulības noslēgšanas dienas un beidzas pēc viena laulātā nāves vai pēc laulības izbeigšanās. Tiesību aktos arī paredzēts, ka laulāto personīgās atšķiršanas gadījumā var pieprasīt mantas juridisko dalīšanu.

Saskaņā ar atlikušās kopmantas nodalītas pārvaldības regulējumu tiesību aktos paredzēts, ka šis regulējums cita starpā izbeidzas pēc laulības izbeigšanās un laulāto atšķiršanas.

Tomēr saskaņā ar mantas šķirtības regulējumu, ja laulātie ir izbeiguši laulību, dzīvo atšķirti vai to laulība ir atzīta par neesošu, viņi turpina regulēt un pārvaldīt savā vārdā iegādātos īpašumus.

To piemēro arī reģistrētu partnerattiecību gadījumā.

Tāpēc laulības šķiršanas, laulāto atšķiršanas vai laulības anulēšanas ietekme uz īpašumu ir tāda, ka viss, kas tika iegādāts laulības laikā, tiek sadalīts starp pusēm, panākot mierizlīgumu vai saņemot kompetentās tiesas spriedumu.

6 Kādas sekas reģistrētu partnerattiecību mantiskajās attiecībās ir viena partnera nāvei?

Vienas puses nāves gadījumā Maltas mantojuma tiesības tiks piemērotas tikai tad, ja tas ir Maltas jurisdikcijā, un galvenais faktors, kas jāņem vērā, būs tāds, vai mirusī puse ir atstājusi testamentu.

7 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām?

Kompetentā iestāde, kas izlemj jautājumus par laulāto mantisko attiecību regulējumiem, ir Civiltiesa (Ģimenes lietu nodaļa).

8 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešām personām?

Tiklīdz partnerattiecībās stājas spēkā laulāto mantisko attiecību regulējums, tas vajadzības gadījumā rada pamatu juridiskām attiecībām starp partneriem un trešām personām. Trešās personas attiecīgā gadījumā drīkst izmantot savas likumīgās tiesības pret abiem partneriem kopā vai atsevišķi atkarībā no tā, ar kuru tie ir noslēguši līgumu vai kuram ir radies parāds.

9 Īss procedūras apraksts — reģistrētu partnerattiecību īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Mantas dalīšanas procedūra parasti notiek brīdī, kad puses ir ierosinājušas atšķiršanas vai šķiršanās procesus. Pirms vēršanās kompetentajā tiesā šie procedūru veidi paredz, ka pusēm jāsāk mediācijas process, kurā mediatoram ir uzticēts mēģināt samierināt puses.

Sekmīgas mediācijas gadījumā partneri var šķirties labprātīgi, ja tie vienojas par savstarpējām tiesībām, par tiesībām attiecībā uz bērniem un par laulāto mantas sadalīšanu, noformējot publisku dokumentu, kuru rūpīgi pārbauda kompetentā tiesa, kas pārliecinās, vai pušu tiesības ir līdzsvarotas. Pēc tam, kad kompetentā tiesa līgumu ir apstiprinājusi, to jebkurā gadījumā notariāli apliecina un reģistrē juridisku seku nodrošināšanai, tostarp attiecībā uz trešām personām.

Ja mediācija nav sekmīga un puses nespēj labprātīgi vienoties, tām jāierosina attiecīgās lietas izskatīšana kompetentajā tiesā, kur tās lūdz izbeigt laulāto mantiskās attiecības, lai to starpā varētu sadalīt laulāto mantu. Tiklīdz kompetentās tiesas spriedums iegūst res judicata spēku, to jebkurā gadījumā atbilstīgi tiesību aktiem reģistrē juridisku seku nodrošināšanai, tostarp attiecībā uz trešām personām.

10 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Šim nolūkam attiecībā uz Maltā reģistrējamu nekustamo mantu notārs, kas sagatavoja līgumu, iesniedz Publiskajā reģistrā notariālu apliecinājumu. Tiklīdz notariālais apliecinājums ir ievadīts, nekustamo mantu reģistrē un līgums kļūst juridiski saistošs līgumslēdzējām pusēm, tostarp attiecībā uz trešām personām.

Lapa atjaunināta: 04/11/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.