Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī pastāv dažādi reģistrētu partnerattiecību veidi? Paskaidrojiet atšķirības starp dažādajiem veidiem.

Portugāles tiesību sistēma neparedz noteikumus reģistrētām partnerattiecībām.

Tomēr Likums Nr. 7/2001, kas atjaunināts ar 2018. gada 31. decembra Likumu Nr. 71/2018, nosaka konkrētus pasākumus, ar ko aizsargā nereģistrētas partnerattiecības. Šie pasākumi ir izklāstīti iepriekšminētā likuma 3. pantā, un tie ietver tiesības izmantot laulāto kopīgo mājokli un saņemt pensiju viena no partneriem, kas nav laulātie, nāves gadījumā. Turklāt Portugāles Civilkodeksa (Código Civil) 2020. pants paredz, ka viena no partneriem nāves gadījumā uzturlīdzekļu pabalstu izmaksā no mirušā partnera aktīviem.

Jaunākās iepriekšminēto tiesību aktu redakcijas portugāļu valodā ir pieejamas šajās tīmekļa vietnēs:

Likums Nr. 7/2001;

Portugāles Civilkodekss.

Paziņojums: šī faktu lapa satur vispārīgu informāciju; tā nav izsmeļoša un tai nav saistoša spēka attiecībā uz kontaktpunktu, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, tiesām un citu lietotāju. Vienmēr ir jāievēro visjaunākā piemērojamo tiesību aktu redakcija. Šī informācija neaizvieto juridiskās konsultācijas pie praktizējoša jurista.

2 Vai šajā dalībvalstī reģistrētu partnerattiecību mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts? Uz kuriem reģistrētu partnerattiecību veidiem tie attiecas?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

3 Kā partneri var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

4 Vai pastāv ierobežojumi partneru mantisko attiecību izveides brīvībai?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

5 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas vai atzīšanas par neesošām juridiskās sekas uz mantiskajām attiecībām?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

6 Kādas sekas reģistrētu partnerattiecību mantiskajās attiecībās ir viena partnera nāvei?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

7 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

8 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešām personām?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

9 Īss procedūras apraksts — reģistrētu partnerattiecību īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

10 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Atbildi uz šo jautājumu nosaka atbilde uz 1. jautājumu.

Lapa atjaunināta: 31/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.