Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī pastāv dažādi reģistrētu partnerattiecību veidi? Paskaidrojiet atšķirības starp dažādajiem veidiem.

Jā.

Valsts līmenī nav civiltiesību noteikumu par partnerattiecībām, kas nav laulība (parejas de hecho), tāpēc vairums autonomo apgabalu ir pieņēmuši savus — vai nu civiltiesiskus, vai tīri administratīvus — noteikumus, kas reglamentē tādu partnerattiecību nodibināšanu, kas nav laulība, to tiesisko regulējumu, ietekmi un izbeigšanas veidus un sekas. Šī situācija ir saistīta ar to, ka Spānijā līdztekus kopējai sistēmai pastāv dažādas reģionālās civiltiesību sistēmas (derechos forales).

Katrā autonomajā apgabalā papildus laulībai un neregulētām partnerattiecībām atšķirīgā veidā tiek juridiski atzītas partnerattiecības, kas nav laulība. Šajā sakarā šīs reģionālās atšķirības aptver gan juridisku atzīšanu, pamatojoties vienkārši uz faktiskās kopdzīves vai faktiskās kopdzīves ar kopējiem pēcnācējiem minimālo periodu, gan prasību reģistrēt partnerattiecības, kas nav laulība, vai reģistrēt tās administratīviem mērķiem. Četriem autonomajiem apgabaliem (Baleāru salām, Estremadurai, Basku zemei un Galisijai) ir pat reģistrs, kuru izmanto partnerattiecību nodibināšanai vai kurā reģistrācija ir obligāta.

Jānorāda, ka administratīvie jautājumi ir izslēgti no regulējuma darbības jomas, tā kā šajā informatīvajā materiālā ir ietvertas vairākas atsauces uz tīri administratīviem noteikumiem, kuri attiecas uz partnerattiecībām, kas nav laulība, un šo partnerattiecību reģistrēšanu konkrētos autonomajos apgabalos, kuriem citādi nav konstitucionālās kompetences civiltiesību jomā.

2 Vai šajā dalībvalstī reģistrētu partnerattiecību mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts? Uz kuriem reģistrētu partnerattiecību veidiem tie attiecas?

Vairākos spēkā esošos noteikumu kopumos nav ietverti konkrēti noteikumi par finansēm vai īpašumiem saistībā ar mantu, kas iegādāta laikā, kad partneri ir partnerattiecībās, kas nav laulība. Noteikumus, ko piemēro laulāto mantiskajām attiecībām, nepiemēro partnerattiecībām, kas nav laulība, pat pēc analoģijas, un tas nozīmē to, ka, ja vien pāris, kurš ir partnerattiecībās, kas nav laulība, nav ietvēris līgumā (convenio) konkrētus nosacījumus, atbilstošie noteikumi būs tie, kas izklāstīti Civilkodeksā (Código civil) (vai reģionālajos kodeksos (códigos forales)) attiecībā uz situācijām, kas skar kopīgas īpašumtiesības vai kopīpašumus (condominios vai comunidades de bienes) (Civilkodeksa 392. un turpmākie punkti attiecībā uz vispārējām civiltiesībām), ja īpašums “kopīgi” pieder abiem partneriem.

3 Kā partneri var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Puses var noslēgt savas vienošanās par finansēm un mantu. Tāpēc vairumā reģionālo noteikumu ir īpašs nosacījums par līgumiem, ko puses var noslēgt. Vairumā tiesību aktu paredzēts, ka šādi līgumi jānoslēdz rakstiski, lai gan atsevišķos reģionos ir atļauta mutiska vienošanās (Baleāru salās un Kanāriju salās).

Attiecībā uz rakstiskiem līgumiem vispārīgais noteikums ir tāds, ka ir pieņemami šim nolūkam sagatavoti publiski vai privāti dokumenti, un dažādos reģionālajos noteikumos pusēm ir arī atļauts ietvert nosacījumu par finansiālu kompensāciju gadījumā, ja attiecības beidzas un starp pusēm pastāv finansiāla nelīdzsvarotība.

Dažos reģionos līgums ir jānoformē pie notāra. Tas attiecas uz Aragonu, Kantabriju, Kataloniju, Estremaduru, Galisiju un Madridi.

4 Vai pastāv ierobežojumi partneru mantisko attiecību izveides brīvībai?

Jā, pastāv ierobežojumi attiecībā uz līgumu brīvību. Šo ierobežojumu tvērums mainās atbilstīgi dažādajiem reģionālajiem noteikumiem. Vispārīgi runājot, visi līgumi, kas ir pretrunā obligātajiem tiesību aktiem vai kas nenodrošina katram partnerim vienlīdzīgas tiesības, kā arī tie, kas ir pilnīgi neizdevīgi vienam no partneriem, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. Atsevišķos tiesību aktos ir īpaši paredzēts, ka spēkā nav līgumi, kas pēc būtības ir tīri personiski vai kas ietekmē kopdzīves partnera privātumu. Turklāt līgumi nedrīkst nodarīt kaitējumu trešām personām.

5 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas vai atzīšanas par neesošām juridiskās sekas uz mantiskajām attiecībām?

Tādu partnerattiecību izbeigšanās sekas, kas nav laulība, galvenokārt būs atkarīgas no visiem attiecīgajiem līgumiem, kurus puses var būt noslēgušas. Atsevišķos reģionos pāri turpmāko attiecību izbeigšanas gadījumā ir varējuši ietvert nosacījumu par finansiālu kompensāciju, ja starp partneriem pastāvējusi finansiāla nelīdzsvarotība. Jebkurā gadījumā uz kopīpašuma izbeigšanu un likvidāciju attieksies vispārīgie civiltiesību un procesuālie noteikumi. Reģionos, piemēram, Katalonijā un Aragonā, paredzēts, ka tiesām jāapstiprina finansiāla kompensācija par viena partnera darbu mājsaimniecībā vai darbu pāra otrā locekļa finansiālajās un profesionālajās interesēs.

6 Kādas sekas reģistrētu partnerattiecību mantiskajās attiecībās ir viena partnera nāvei?

Atsevišķos autonomajos apgabalos pārdzīvojušajam partnerim ir ļauts mantot no mirušā partnera tāpat kā precētam pārim. Turklāt dažos autonomajos apgabalos tiek atzītas tiesības mantot kopīgos mājsaimniecības piederumus, turpināt izmantot kopīgo dzīvesvietu vienu gadu vai pārņemt dzīvesvietas īres līgumu.

7 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām?

Tiesu iestādes ir tiesīgas noteikt atšķiršanas sekas attiecībā uz mantu. Jebkurā gadījumā nav īpašas jurisdikcijas, kas attiektos uz civiltiesisko partnerattiecību pastāvēšanu, kā tas ir laulāto mantisko attiecību gadījumā (sk. Civilprocesa kodeksa (Enjuiciamiento Civil) 769. un 807. pantu). Līdz ar to, lēmumam esot tiesu iestāžu kompetencē, mantas sadalīšanu reglamentē vispārīgie noteikumi (Civilkodeksa 50. un nākamie panti).

8 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešām personām?

Vispārīgi runājot, vairākos reģionos — papildus tam, ka dažos reģionos ir paredzēts, ka partnerattiecības, kas nav laulība, nedrīkst apdraudēt trešo personu tiesības — ir ieviesti konkrēti noteikumi par ietekmi uz trešām personām. Tikai dažos autonomajos apgabalos abi pāra locekļi ir solidāri atbildīgi pret trešām personām par konkrētām izmaksām (kā tas ir Andalūzijas gadījumā).

9 Īss procedūras apraksts — reģistrētu partnerattiecību īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Valsts līmenī vai autonomajos apgabalos nav ieviesti īpaši procedūras noteikumi par tādu mantisko attiecību izbeigšanu un likvidēšanu, kas nodibinātas starp pāriem, kuri ir partnerattiecībās, kas nav laulība. Parasti mēs saskaramies ar laulāto mantas kopību (kas ir abu partneru kopīpašums), ko reglamentē Civilkodeksa 392. un nākamie panti, neskarot dažādu Spānijā pastāvošu civiltiesību noteikumus, un tādēļ to atrisinās saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, kas attiecas uz jebkuru pāra kopīpašumu (Civilkodeksa 400. pants).

10 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Reģistrējot nekustamo īpašumu, ir nepieciešams notariāls apliecinājums.

Reģistrācijas procedūra būs atkarīga no civiltiesībās paredzētajiem noteikumiem un būs veicama saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Ja partnerattiecības ir reģistrētas un atzītas tikai administratīvi, nepastāvot nekādām civiltiesiskām sekām, reģistrācijas vajadzībām tiks uzskatīts, ka pāris iesaistīts situācijā, kas skar parastas līdzīpašuma tiesības. Jebkurā gadījumā būs jāievēro reģistrācijas principi, ko piemēro publiskiem vai autentiskiem dokumentiem.

Lapa atjaunināta: 01/02/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.