Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai šajā dalībvalstī pastāv dažādi reģistrētu partnerattiecību veidi? Paskaidrojiet atšķirības starp dažādajiem veidiem.

Nē, pastāv tikai viens reģistrētu partnerattiecību veids, kas attiecas uz viendzimuma pāriem. Taču partnerattiecību reģistrēšanas iespēja tika atcelta 2009. gadā pēc Zviedrijas Laulību kodeksa grozījumiem, kas ļauj viendzimuma pāriem laulāties saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dažādu dzimumu pāriem. Laulību kodeksa noteikumus vienādi piemēro gan viendzimuma, gan dažādu dzimumu pāriem. Taču līdz 2009. gadam reģistrētās partnerattiecības paliek spēkā līdz laikam, kad puses tās izbeidz vai kad pēc pušu pieprasījuma tās tiek aizstātas ar laulībām.

2 Vai šajā dalībvalstī reģistrētu partnerattiecību mantiskās attiecības ir reglamentētas tiesību aktos? Kas tajos ir noteikts? Uz kuriem reģistrētu partnerattiecību veidiem tie attiecas?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

3 Kā partneri var izveidot savas mantiskās attiecības? Kādas šajā gadījumā ir oficiālās prasības?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

4 Vai pastāv ierobežojumi partneru mantisko attiecību izveides brīvībai?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

5 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas vai atzīšanas par neesošām juridiskās sekas uz mantiskajām attiecībām?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

6 Kādas sekas reģistrētu partnerattiecību mantiskajās attiecībās ir viena partnera nāvei?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

7 Kura iestāde ir kompetenta lemt lietā saistībā ar reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

8 Kādas ir reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām starp vienu partneri un trešām personām?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

9 Īss procedūras apraksts — reģistrētu partnerattiecību īpašuma sadalīšana, tai skaitā nodalīšana, izdalīšana vai atbrīvošanās no tā šajā dalībvalstī.

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

10 Kāda ir procedūra un dokumenti vai informācija, kas parasti nepieciešama nekustamā īpašuma reģistrācijai?

Reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulātiem pāriem.

Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.