Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Nee. De Tsjechische wetgeving erkent slechts één vorm van geregistreerd partnerschap: dat van de permanente verbintenis van twee personen van hetzelfde geslacht, aangegaan op een bij wet bepaalde wijze.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Geregistreerde partnerschappen geven geen aanleiding tot een gemeenschappelijk vermogen.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Hun vermogensstelsel is onderworpen aan de algemene regels inzake eigendom, mede-eigendom en schulden, ongeacht of zij een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Nee, met uitzondering van het feit dat geregistreerde partnerschappen geen aanleiding kunnen geven tot een gemeenschappelijk vermogen.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Het einde van een geregistreerd partnerschap heeft geen gevolgen voor het vermogensstelsel van de voormalige geregistreerde partners.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Een geregistreerde partner is wettelijk een erfgenaam van de eerste en tweede categorie van de overledene. Voor andere aspecten heeft het overlijden van een van de geregistreerde partners geen invloed op het vermogensstelsel van de andere.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. De rechter is bevoegd om te oordelen over geschillen betreffende goederen en schulden.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Hun vermogensstelsel is onderworpen aan de algemene regels inzake eigendom, mede-eigendom en schulden, ongeacht of zij een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Indien de voormalige geregistreerde partners gezamenlijk eigenaar zijn of gezamenlijke schulden hebben, is het gemeen recht inzake gezamenlijke eigendom en gezamenlijke schulden van toepassing.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Juridische procedures tot vaststelling of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen of procedures tot wijziging of intrekking van dergelijke rechten dienen schriftelijk te worden gevoerd. Indien de overdracht betrekking heeft op de eigendom van onroerende goederen die in een openbaar register zijn ingeschreven, wordt de eigendomswijziging van kracht door een inschrijving in dat register.

Laatste update: 14/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.