Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

In Finland bestaat slechts één soort geregistreerd partnerschap. Tot 2017 konden mensen een partnerschap met iemand van hetzelfde geslacht registreren.

Begin maart 2017 zijn de wijzigingen van de Huwelijkswet en de Wet op geregistreerde partnerschappen in werking getreden. Als gevolg daarvan is het in Finland niet meer mogelijk partnerschappen te registreren, maar kunnen partners in een relatie van hetzelfde geslacht wel trouwen.

Stellen met een geregistreerd partnerschap kunnen dit partnerschap, als zij willen, omzetten in een huwelijk, mits het partnerschap in Finland is geregistreerd. Het is echter niet verplicht om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, dus stellen kunnen indien gewenst ook hun geregistreerde partnerschap behouden.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Voor de vermogensstelsels van geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde bepalingen als voor die van huwelijken.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Partners in geregistreerde partnerschappen kunnen vóór de registratie van het partnerschap of tijdens het geregistreerde partnerschap partnerschapsvoorwaarden opstellen. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk heeft geen gevolgen voor de geldigheid van vóór de registratie van het partnerschap of tijdens het geregistreerde partnerschap opgestelde partnerschapsvoorwaarden.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Voor de vermogensstelsels van geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde bepalingen als voor die van huwelijken.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

De verdeling van eigendom als gevolg van de ontbinding van een geregistreerd partnerschap wordt op dezelfde manier afgehandeld als de verdeling van eigendom als gevolg van echtscheiding.

De verdeling van eigendom kan plaatsvinden tijdens de afkoelperiode voor de ontbinding van het geregistreerde partnerschap, zodra de zaak is ingesteld bij de districtsrechtbank. Beide partners in een geregistreerd partnerschap kunnen om de verdeling van eigendom verzoeken.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Verdelingen vanwege overlijden van een van de geregistreerde partners worden op dezelfde manier afgehandeld als bij de dood van een echtgenoot, en de overlevende partner heeft dezelfde rechten als een overlevende echtgenoot.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

In Finland openen de autoriteiten op eigen initiatief geen procedures. Als de partijen geen overeenstemming bereiken over de verdeling, stelt de districtsrechtbank (Käräjäoikeus) op verzoek een executeur aan om de bezittingen te verdelen.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

De gevolgen van het vermogensstelsel van een geregistreerd partnerschap voor de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde zijn gelijk aan de gevolgen van een huwelijksvermogensstelsel.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Verdelingen na de ontbinding van een geregistreerd partnerschap vinden op dezelfde manier plaats als na de ontbinding van een huwelijk.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Het eigendom van een goed wordt geregistreerd door registratie van eigendom aan te vragen. Deze registratie wordt in het openbare eigendoms- en hypothekenregister opgenomen. Vervolgens wordt de nieuwe eigenaar weergegeven op het eigendomscertificaat.

Als een goed een andere eigenaar krijgt vanwege de verdeling of scheiding van eigendommen, moeten de originele overeenkomst tot verdeling of scheiding van het eigendom, een toelichting van de redenen voor de verdeling (bv. een kennisgeving van de districtsrechtbank dat er een zaak is ingesteld in verband met de ontbinding van het partnerschap) en eventuele betalingsbewijzen van overdrachtsbelasting naar het kadaster van Finland (Maanmittauslaitos) worden gestuurd om registratie van eigendom aan te vragen.

De termijn voor de registratie van vanwege de ontbinding van een geregistreerd partnerschap verdeeld eigendom begint wanneer de verdeling kracht van gewijsde krijgt en duurt zes maanden.

Laatste update: 15/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.