Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Met de inwerkingtreding van de wet die personen van hetzelfde geslacht het recht geeft om te trouwen (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts) op 1 oktober 2017 is het niet langer mogelijk om in Duitsland geregistreerde partnerschappen aan te gaan. Stellen van hetzelfde geslacht kunnen nu net als stellen van verschillend geslacht in het huwelijk treden. Bestaande geregistreerde partnerschappen kunnen worden omgezet in huwelijken. Er is echter geen verplichting om dit te doen; bestaande geregistreerde partnerschappen kunnen in ongewijzigde vorm blijven bestaan.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Volgens de Wet inzake het geregistreerd partnerschap (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) konden stellen van hetzelfde geslacht in Duitsland tussen augustus 2001 en eind september 2017 een geregistreerd partnerschap aangaan. De rechtsgevolgen van een geregistreerd partnerschap waren (en zijn nog steeds) grotendeels gebaseerd op die van een huwelijk.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Geregistreerde partners vallen onder het vermogensstelsel van de gemeenschap van vermogensaanwas (Zugewinngemeinschaft) tenzij zij iets anders vastleggen in een geregistreerdpartnerschapscontract. De bepalingen van het wettelijk vermogensstelsel voor huwelijken zijn van overeenkomstige toepassing op geregistreerde partnerschappen (artikel 6 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap). In een geregistreerdpartnerschapscontract kan een ander vermogensstelsel (scheiding van goederen – Gütertrennung – of gemeenschap van goederen – Gütergemeinschaft) worden vastgelegd (artikel 7 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap).

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

De bovenstaande informatie met betrekking tot vermogensstelsels voor huwelijken is van overeenkomstige toepassing op geregistreerde partnerschappen.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Als de geregistreerde partners uit elkaar zijn gegaan, kan de ene geregistreerde partner alimentatie van de ander vorderen al naargelang de levensomstandigheden, de draagkracht en de financiële situatie van beide geregistreerde partners. De bepalingen inzake alimentatie bij echtscheiding zijn van overeenkomstige toepassing (artikel 12 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap). Voor alimentatie na beëindiging van het geregistreerd partnerschap zijn de bepalingen inzake onderhoudsverplichtingen tussen voormalige echtgenoten en vereffening van pensioenen (Versorgungsausgleich) van overeenkomstige toepassing (artikelen 16 en 20 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap).

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het recht op het wettelijk erfdeel van een geregistreerd partner is gelijk aan dat van een echtgenoot (artikel 10 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap).

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Een familierechtbank (Familiengericht) is bevoegd in zaken betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. Dergelijke zaken betreffen het geregistreerd partnerschap, en hierop zijn de bepalingen inzake echtscheidingsprocedures van toepassing.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Een partner in een geregistreerd partnerschap is doorgaans alleen aansprakelijk voor zijn eigen schulden en alleen met zijn eigen vermogensbestanddelen, net als onder het huwelijksvermogensrecht. Transacties die nodig zijn om te voorzien in de dagelijkse behoeften van het gezin, vallen hier buiten (artikel 8, lid 2, van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap juncto artikel 1357 van het Burgerlijk Wetboek). De opmerkingen over mogelijke beperkingen van het recht om over goederen te beschikken zijn van overeenkomstige toepassing.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

De gezinswoning en inboedel kunnen bij een echtscheiding (artikelen 13 en 14 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap) of na ontbinding van het geregistreerde partnerschap worden verdeeld (artikel 17 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap juncto artikel 1568, a) en b), van het Burgerlijk Wetboek).

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Als de partners voor gemeenschap van goederen (Gütergemeinschaft) als hun vermogensstelsel kiezen, moeten zij het notariële contract van het geregistreerde partnerschap bij het kadaster indienen en verzoeken om aanpassing van het kadaster. In alle overige gevallen, d.w.z. als de partners een ander vermogensstelsel dan gemeenschap van goederen kiezen, hoeft het kadaster niet te worden aangepast.

Laatste update: 02/11/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.