Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

De in de Maltese wetgeving beschreven vorm van “burgerlijk partnerschap” is het geregistreerd partnerschap, op grond van de Wet op geregistreerde partnerschappen – hoofdstuk 530 van de Wetten van Malta. De registratie van een partnerschap is toegestaan tussen twee personen van hetzelfde of een ander geslacht. Wanneer het eenmaal is geregistreerd, heeft het partnerschap dezelfde wettelijke gevolgen als een burgerlijk huwelijk. Partners met een geregistreerd partnerschap dat is geregistreerd vóór de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Huwelijkswet en andere wetten in 2017 kunnen hun geregistreerde partnerschap binnen vijf jaar na 1 september 2017 omzetten in een huwelijk. Wanneer een geregistreerd partnerschap wordt omgezet in een huwelijk, eindigt het geregistreerde partnerschap en wordt het ontstane huwelijk geacht te hebben bestaan vanaf de datum waarop het geregistreerde partnerschap werd gevormd.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Aangezien een geregistreerd partnerschap en een burgerlijk huwelijk dezelfde juridische gevolgen hebben, zijn ook de vermogensstelsels gelijk. De staat Malta biedt partijen die een geregistreerd partnerschap willen aangaan op grond van de Maltese wetgeving, de vrijheid om zelf het toepasselijke vermogensstelsel te kiezen. Het belangrijkste vermogensstelsel in Malta is echter de gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen.

Deze regeling geldt bij wet voor ieder partnerschap, tenzij de partijen die reeds een partnerschap zijn aangegaan of die op het punt staan dat te doen, besluiten dat hun vermogen onder een andere regeling valt, mits deze niet tegen de geest van de Maltese wet ingaat. Deze andere regeling moet in een openbare akte worden vastgelegd.

Er bestaan in Malta ook andere huwelijksvermogensstelsels, die ook op geregistreerde partnerschappen van toepassing zijn: scheiding van goederen en gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer.

Bij gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen, het wettelijke huwelijksvermogensstelsel in Malta, is alles wat de partijen na de registratie van het partnerschap verkrijgen, deel van de gemeenschap en behoort dit alles dus in gelijke mate aan beide partijen toe. In de Maltese wet wordt specifiek beschreven wat er onder de gemeenschap valt en worden schenkingen, erfenissen en persoonlijke eigendommen van elke partij ervan uitgesloten.

Bij scheiding van goederen, een ander vermogensstelsel dat de partijen kunnen kiezen in plaats van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen, heeft elke partij het recht op absolute controle over en beheer van vóór en tijdens het partnerschap verkregen eigendom, zonder dat daar toestemming van de andere partij voor nodig is.

Bij gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer, een ander vermogensstelsel waarvoor de partijen kunnen kiezen in plaats van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen, heeft elke partij bij het partnerschap het recht om namens hem of haar gekochte eigendommen als exclusieve eigenaar ervan te verkrijgen, te behouden en te beheren. Bij deze regeling is het voor de partijen echter ook mogelijk samen eigendom te verkrijgen, dat zij dan gezamenlijk moeten beheren.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Bij de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen is de algemene regel dat de beide partijen verplicht zijn hun vermogen gezamenlijk te reguleren en te beheren. Ten aanzien van deze specifieke regeling maakt de Maltese wetgeving echter een onderscheid tussen gewoon beheer – handelingen die een van de partners zelfstandig mag uitvoeren – en buitengewoon beheer – handelingen die de partijen gezamenlijk uitvoeren. De Maltese wetgeving bevat alleen een opsomming van handelingen van buitengewoon beheer; wat niet uitdrukkelijk in de wet is vermeld, moet derhalve als handeling van gewoon beheer worden beschouwd. Een formele eis die voor de goede werking van de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen altijd moet worden in acht genomen, betreft dan ook de toestemming van beide partners. Wanneer de partijen niet allebei toestemming hebben gegeven voor een akte van overdracht of vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een roerend of onroerend goed, kan de akte nietig worden verklaard op verzoek van de partij die geen toestemming heeft gegeven.

Bij de regeling van scheiding van goederen is de algemene regel dat elke partij bij het partnerschap het recht heeft het eigendom op zijn of haar naam te reguleren en te beheren zonder toestemming van de andere partij.

Bij de regeling van gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer is de algemene regel dat een partij bij het partnerschap, wanneer hij of zij besluit op eigen initiatief eigendommen te verkrijgen, daarvoor geen voorafgaande toestemming van de andere partij nodig heeft en naderhand het recht heeft het verworven eigendom zelfstandig te reguleren en te beheren. Wanneer de partijen bij het partnerschap samen iets kopen, moeten zij daarentegen allebei toestemming hebben gegeven en hebben zij derhalve allebei het recht om het eigendom gezamenlijk te reguleren en te beheren.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Bij de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen zijn de partners verplicht gezamenlijk te handelen. Zij hebben dus niet de vrijheid om hun eigendommen zelfstandig te reguleren en te beheren, met uitzondering van de handelingen van gewoon beheer waarvoor geen toestemming van beide partijen nodig is.

Bij de regeling van scheiding van goederen mag elke partner daarentegen met het eigendom op zijn of haar naam doen wat hij of zij wil, zonder dat de andere partij daar iets over te zeggen heeft.

Bij de regeling van gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer heeft een partner, wanneer hij of zij een aankoop doet zonder de toestemming van de andere partner, de vrijheid deze zonder beperkingen te reguleren. Verkrijgen de partijen echter gezamenlijk eigendom, dan kunnen zij uitsluitend gezamenlijk handelen met betrekking tot de gezamenlijke aankoop.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Voor de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen staat duidelijk in de wet dat deze regeling in werking treedt op de trouwdatum en eindigt met de dood van een van de echtgenoten of bij ontbinding van het huwelijk. Bovendien is in de wet bepaald dat er bij persoonlijke scheiding van de echtgenoten om wettelijke verdeling van de boedel kan worden verzocht.

Voor de regeling van gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer is in de wet bepaald dat deze regeling onder meer eindigt door ontbinding van het huwelijk of door persoonlijke scheiding van de echtgenoten.

Bij de regeling van scheiding van goederen blijft iedere echtgenoot, na beëindiging of nietigverklaring van het huwelijk of na scheiding, de op zijn of haar naam verkregen eigendommen echter reguleren en beheren.

Dit alles geldt ook voor geregistreerde partnerschappen.

De gevolgen van echtscheiding, scheiding of nietigverklaring voor het huwelijksvermogen zijn dus als volgt: alle tijdens het huwelijk verkregen eigendommen worden tussen de partijen verdeeld, door een minnelijke schikking dan wel een beslissing van de bevoegde rechtbank.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Na de dood van een van de partijen geldt het Maltese erfrecht alleen als Malta bevoegd is, en de belangrijkste te overwegen factor is of de overleden partij al dan niet een testament heeft nagelaten.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

De bevoegde autoriteit voor kwesties in verband met huwelijksvermogensstelsels is de civiele rechtbank (afdeling familiezaken).

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Wanneer het huwelijksvermogensstelsel voor het partnerschap in werking treedt, ontstaat er in voorkomend geval een rechtsbetrekking tussen de partners en derden. Derden kunnen hun wettelijke rechten op de partners gezamenlijk of afzonderlijk doen gelden, afhankelijk van met wie zij een contract hebben gesloten of een schuld zijn aangegaan.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

De procedure voor de verdeling van eigendom vindt gewoonlijk plaats wanneer de partijen een scheidings- of echtscheidingsprocedure zijn gestart. Alvorens zich tot de bevoegde rechtbank te wenden, moeten de partijen bij dergelijke procedures bemiddelingsprocedures doorlopen, waarbij de bemiddelaar de taak heeft de partijen tot verzoening te bewegen.

Slaagt de bemiddeling, dan gaan de partners mogelijk uit elkaar via minnelijke schikking, waarbij zij afspraken maken over hun wederzijdse rechten, hun rechten met betrekking tot hun kinderen en de verdeling van het vermogen, via een openbare akte, die vervolgens door de bevoegde rechtbank wordt onderzocht om een evenwicht tussen de rechten van de beide partijen te waarborgen. Nadat de bevoegde rechtbank het heeft goedgekeurd, wordt het opgestelde contract door een notaris bekrachtigd en geregistreerd, zodat het in alle opzichten juridisch geldig is, ook ten aanzien van derden.

Slaagt de bemiddeling niet en komen de partijen niet tot een minnelijke schikking, dan moeten zij de betreffende procedure instellen bij de bevoegde rechtbank, waar zij verzoeken om ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, zodat de boedel tussen hen kan worden verdeeld. Wanneer de beslissing van de bevoegde rechtbank kracht van gewijsde heeft gekregen, wordt zij geregistreerd teneinde geldig te zijn voor alle wettelijke doeleinden, ook ten aanzien van derden.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Om in Malta onroerende goederen te kunnen registreren moet de notaris die het contract heeft opgesteld, het Openbaar Register daarvoor een bericht van notariële verlijding doen toekomen. Zodra dit bericht is ingevoerd, wordt het onroerende goed geregistreerd en is het contract juridisch bindend voor de partijen en voor derden.

Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.