Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Het Sloveense rechtsstelsel kent niet het geregistreerde partnerschap.

Het wetboek familierecht (Družinski zakonik) van de Republiek Slovenië regelt wel het samenwonen, dat in artikel 4 wordt gedefinieerd als een langdurige relatie tussen een man en een vrouw die niet gehuwd zijn en waarbij er geen sprake is van gronden die een huwelijk zouden beletten. Volgens het wetboek familierecht heeft samenwonen dezelfde rechtsgevolgen voor hun relatie als wanneer zij gehuwd zouden zijn, maar kan het ook op andere gebieden rechtsgevolgen hebben wanneer de wet daarin voorziet.

Indien een beslissing over een recht of een verplichting afhangt van het bestaan van een langdurige relatie als bedoeld in de vorige alinea, wordt de vraag of er sprake is van een dergelijke relatie, beantwoord in de procedure tot vaststelling van dat recht of die verplichting. De beslissing over deze vraag heeft uitsluitend rechtsgevolgen voor de kwestie naar aanleiding waarvan de vraag werd beantwoord.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

/

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

/

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

/

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

/

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

/

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

/

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

/

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

/

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

/

Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.