Property consequences of registered partnerships

National rules relating to the division of the property of civil partnerships for couples that have an international element to their relationship, in cases of dissolution of the partnership or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 11/05/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Tsjechië

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Nee. De Tsjechische wetgeving erkent slechts één vorm van geregistreerd partnerschap: dat van de permanente verbintenis van twee personen van hetzelfde geslacht, aangegaan op een bij wet bepaalde wijze.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Geregistreerde partnerschappen geven geen aanleiding tot een gemeenschappelijk vermogen.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Hun vermogensstelsel is onderworpen aan de algemene regels inzake eigendom, mede-eigendom en schulden, ongeacht of zij een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Nee, met uitzondering van het feit dat geregistreerde partnerschappen geen aanleiding kunnen geven tot een gemeenschappelijk vermogen.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Het einde van een geregistreerd partnerschap heeft geen gevolgen voor het vermogensstelsel van de voormalige geregistreerde partners.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Een geregistreerde partner is wettelijk een erfgenaam van de eerste en tweede categorie van de overledene. Voor andere aspecten heeft het overlijden van een van de geregistreerde partners geen invloed op het vermogensstelsel van de andere.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. De rechter is bevoegd om te oordelen over geschillen betreffende goederen en schulden.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Hun vermogensstelsel is onderworpen aan de algemene regels inzake eigendom, mede-eigendom en schulden, ongeacht of zij een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Het vermogensstelsel van geregistreerde partners is niet onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling. Indien de voormalige geregistreerde partners gezamenlijk eigenaar zijn of gezamenlijke schulden hebben, is het gemeen recht inzake gezamenlijke eigendom en gezamenlijke schulden van toepassing.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Juridische procedures tot vaststelling of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen of procedures tot wijziging of intrekking van dergelijke rechten dienen schriftelijk te worden gevoerd. Indien de overdracht betrekking heeft op de eigendom van onroerende goederen die in een openbaar register zijn ingeschreven, wordt de eigendomswijziging van kracht door een inschrijving in dat register.

Laatste update: 14/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Duitsland

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Met de inwerkingtreding van de wet die personen van hetzelfde geslacht het recht geeft om te trouwen (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts) op 1 oktober 2017 is het niet langer mogelijk om in Duitsland geregistreerde partnerschappen aan te gaan. Stellen van hetzelfde geslacht kunnen nu net als stellen van verschillend geslacht in het huwelijk treden. Bestaande geregistreerde partnerschappen kunnen worden omgezet in huwelijken. Er is echter geen verplichting om dit te doen; bestaande geregistreerde partnerschappen kunnen in ongewijzigde vorm blijven bestaan.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Volgens de Wet inzake het geregistreerd partnerschap (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) konden stellen van hetzelfde geslacht in Duitsland tussen augustus 2001 en eind september 2017 een geregistreerd partnerschap aangaan. De rechtsgevolgen van een geregistreerd partnerschap waren (en zijn nog steeds) grotendeels gebaseerd op die van een huwelijk.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Geregistreerde partners vallen onder het vermogensstelsel van de gemeenschap van vermogensaanwas (Zugewinngemeinschaft) tenzij zij iets anders vastleggen in een geregistreerdpartnerschapscontract. De bepalingen van het wettelijk vermogensstelsel voor huwelijken zijn van overeenkomstige toepassing op geregistreerde partnerschappen (artikel 6 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap). In een geregistreerdpartnerschapscontract kan een ander vermogensstelsel (scheiding van goederen – Gütertrennung – of gemeenschap van goederen – Gütergemeinschaft) worden vastgelegd (artikel 7 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap).

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

De bovenstaande informatie met betrekking tot vermogensstelsels voor huwelijken is van overeenkomstige toepassing op geregistreerde partnerschappen.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Als de geregistreerde partners uit elkaar zijn gegaan, kan de ene geregistreerde partner alimentatie van de ander vorderen al naargelang de levensomstandigheden, de draagkracht en de financiële situatie van beide geregistreerde partners. De bepalingen inzake alimentatie bij echtscheiding zijn van overeenkomstige toepassing (artikel 12 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap). Voor alimentatie na beëindiging van het geregistreerd partnerschap zijn de bepalingen inzake onderhoudsverplichtingen tussen voormalige echtgenoten en vereffening van pensioenen (Versorgungsausgleich) van overeenkomstige toepassing (artikelen 16 en 20 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap).

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het recht op het wettelijk erfdeel van een geregistreerd partner is gelijk aan dat van een echtgenoot (artikel 10 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap).

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Een familierechtbank (Familiengericht) is bevoegd in zaken betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. Dergelijke zaken betreffen het geregistreerd partnerschap, en hierop zijn de bepalingen inzake echtscheidingsprocedures van toepassing.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Een partner in een geregistreerd partnerschap is doorgaans alleen aansprakelijk voor zijn eigen schulden en alleen met zijn eigen vermogensbestanddelen, net als onder het huwelijksvermogensrecht. Transacties die nodig zijn om te voorzien in de dagelijkse behoeften van het gezin, vallen hier buiten (artikel 8, lid 2, van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap juncto artikel 1357 van het Burgerlijk Wetboek). De opmerkingen over mogelijke beperkingen van het recht om over goederen te beschikken zijn van overeenkomstige toepassing.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

De gezinswoning en inboedel kunnen bij een echtscheiding (artikelen 13 en 14 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap) of na ontbinding van het geregistreerde partnerschap worden verdeeld (artikel 17 van de Wet inzake het geregistreerd partnerschap juncto artikel 1568, a) en b), van het Burgerlijk Wetboek).

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Als de partners voor gemeenschap van goederen (Gütergemeinschaft) als hun vermogensstelsel kiezen, moeten zij het notariële contract van het geregistreerde partnerschap bij het kadaster indienen en verzoeken om aanpassing van het kadaster. In alle overige gevallen, d.w.z. als de partners een ander vermogensstelsel dan gemeenschap van goederen kiezen, hoeft het kadaster niet te worden aangepast.

Laatste update: 27/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Spanje

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Ja.

Er is geen civielrechtelijk geregeld niet-echtelijk partnerschap (parejas de hecho) op nationaal niveau, en als gevolg daarvan hebben de meeste autonome regio’s zelf (civiel- dan wel puur bestuursrechtelijke) regels vastgesteld voor een niet-echtelijk partnerschap, het rechtskader en de gevolgen daarvan en de manieren voor en gevolgen van beëindiging ervan. Deze situatie gaat gepaard met het feit dat er in Spanje naast het algemene systeem verschillende regionale systemen van burgerlijk recht (derechos forales) bestaan.

Naast het huwelijk en ongeregelde partnerschappen kent iedere autonome regio een andere wettelijke erkenning toe aan niet-echtelijke partnerschappen, verschillend van simpelweg op een minimale periode van samenleven of samenwonen met gezamenlijke kinderen gebaseerde wettelijke erkenning tot een eis om het niet-echtelijke partnerschap te registreren of om het voor bestuursrechtelijke doeleinden te registreren. Er zijn zelfs vier autonome regio’s (de Balearen, Extremadura, Baskenland en Galicië) die een register hebben dat wordt gebruikt om het partnerschap te vormen of waarin het verplicht moet worden geregistreerd.

Opgemerkt zij dat bestuursrechtelijke kwesties buiten het toepassingsgebied van de wetgeving vallen, aangezien dit informatieblad een aantal verwijzingen naar puur administratieve regels bevat ten aanzien van niet-echtelijke partnerschappen en de registratie daarvan door bepaalde autonome regio’s, die verder geen constitutionele bevoegdheid hebben op het gebied van burgerlijk recht.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

De verschillende bestaande regelgevingen bevatten geen specifieke bepalingen over de financiën of activa als het gaat om eigendom dat wordt aangeschaft terwijl de partners een niet-echtelijk partnerschap hebben. De regels voor huwelijksvermogen gelden niet voor niet-echtelijke partnerschappen, zelfs niet naar analogie. Met andere woorden, tenzij het stel met een niet-echtelijk partnerschap specifieke regelingen heeft getroffen in een overeenkomst (convenio), gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (Código civil) (of de regionale wetboeken (códigos forales)) in situaties van gemeenschappelijk of gezamenlijk eigendom (condominios of comunidades de bienes) (artikelen 392 e.v. van het Burgerlijk Wetboek voor het algemene burgerlijk recht), als het eigendom aan de beide partners gemeenschappelijk toebehoort.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

De partijen kunnen hun eigen regelingen treffen in verband met hun financiën en eigendommen. Daarvoor bevatten de meeste regionale regels een specifieke bepaling ten aanzien van overeenkomsten die de partijen kunnen aangaan. Op grond van de meeste wetten moeten dergelijke overeenkomsten schriftelijk worden opgesteld, al zijn mondelinge overeenkomsten in sommige regio’s toegestaan (de Balearen en de Canarische Eilanden).

Voor schriftelijke overeenkomsten is de algemene regel dat daarvoor opgestelde openbare of privédocumenten worden aanvaard. Op grond van de verschillende regionale regels kunnen de partijen ook een bepaling over financiële compensatie opnemen voor het geval de relatie eindigt en er sprake is van financiële onbalans tussen de partijen.

In sommige regio’s moet de overeenkomst door een notaris worden bekrachtigd. Dat is het geval in Aragon, Cantabrië, Catalonië, Extremadura, Galicië en Madrid.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Ja, er zijn beperkingen van de contractvrijheid. De reikwijdte van die beperkingen verschilt tussen de verschillende regionale regels. Over het algemeen worden overeenkomsten die in strijd zijn met dwingende wetten of op basis waarvan de beide partners geen gelijke rechten hebben, als nietig beschouwd, net als overeenkomsten die ernstige schade opleveren voor een van de partners. In sommige wetten staat daarnaast specifiek beschreven dat overeenkomsten met puur persoonlijke inhoud of met gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de samenwonenden ongeldig zijn. Verder mogen overeenkomsten derden geen schade toebrengen.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

De gevolgen van ontbinding van een niet-echtelijk partnerschap zijn voornamelijk afhankelijk van eventuele overeenkomsten tussen de partijen. In sommige regio’s kan het stel bepalingen hebben opgenomen voor financiële compensatie voor het geval er sprake is van een financiële onbalans tussen de partners wanneer zij uit elkaar gaan. In ieder geval gelden met betrekking tot gezamenlijk eigendom de algemene civielrechtelijke en procedurele regels voor ontbinding en vereffening. In regio’s als Catalonië en Aragon moet financiële compensatie voor het werk van de ene partner in het huishouden of in het financiële en professionele belang van de andere partner door de rechter worden goedgekeurd.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

In een aantal autonome regio’s mag de overlevende partner op dezelfde manier van de overleden partner erven als bij getrouwde stellen. Daarnaast erkennen sommige autonome regio’s het recht om de gedeelde huishoudelijke goederen te erven, de gedeelde woning een jaar lang te blijven gebruiken of het huurcontract voor de woning over te nemen.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Gerechtelijke autoriteiten zijn bevoegd om de gevolgen van de scheiding op het gebied van eigendom te bepalen. Er bestaat hoe dan ook geen specifieke bevoegdheid op grond van het bestaan van het niet-huwelijkse partnerschap, zoals wel het geval is voor huwelijksvermogensstelsels (artikelen 769 en 807 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De rechterlijke bevoegdheid inzake toewijzing wordt dan ook geregeld door de algemene regels (artikel 50 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Over het algemeen hebben de verschillende regio’s specifieke bepalingen over de gevolgen voor derden, naast het feit dat een aantal regio’s heeft bepaald dat niet-echtelijke partnerschappen de rechten van derden niet mogen ondermijnen. Slechts in een klein aantal autonome regio’s zijn de beide partners gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor bepaalde kosten tegenover derden (zoals het geval is voor Andalusië).

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat

Op nationaal niveau of in de autonome regio’s zijn er geen specifieke procedurele regels ten aanzien van de ontbinding en vereffening van eigendom van stellen met een niet-echtelijk partnerschap. In het algemeen geldt de regeling van gemeenschap van goederen (eigendom in onverdeeldheid van beide partners) volgens de artikelen 392 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd de bepalingen van de verschillende systemen van burgerlijk recht in Spanje. Voor de vereffening worden dus de algemene regels toegepast die voor eigendom onverdeeldheid gelden (artikel 400 van het Burgerlijk Wetboek).

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Voor de registratie van onroerende goederen is een notariële akte nodig.

De registratieprocedure hangt af van de bepalingen uit het burgerlijk recht en moet worden uitgevoerd in overeenstemming met die bepalingen. Als een partnerschap enkel op bestuurlijk gebied is geregistreerd en erkend, zonder gevolgen binnen het burgerlijk recht, wordt het stel met het oog op registratie geacht zich in een situatie van gewone mede-eigendom te bevinden. In ieder geval moeten de registratiebeginselen worden gevolgd die voor openbare of authentieke documenten gelden.

Laatste update: 01/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Frankrijk

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen

Het PACS (pacte civil de solidarité) is de enige vorm van geregistreerd partnerschap die Frankrijk kent. Volgens de definitie in artikel 515-1 van het burgerlijk wetboek (Code civil) is dat “een overeenkomst die wordt aangegaan door twee meerderjarige natuurlijke personen, van verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht, teneinde hun leven gezamenlijk vorm te geven”.

Geregistreerde partnerschappen hebben vermogensrechtelijke gevolgen voor de betrekkingen tussen de beide partners en tussen hen en derden. Die gevolgen zijn minder verstrekkend dan die van een huwelijksvermogensstelsel en laten ruimte voor de wensen van de partners.

Deze vermogensrechtelijke betrekkingen worden beheerst door een reeks wetsvoorschriften met betrekking tot bevoegdheden, eigendom van vermogen en de rechten en plichten van de partners gedurende het PACS.

Verder zijn de partners onderworpen aan een dwingend primair stelsel (régime primaire), ongeacht het vermogensstelsel waarvoor zij hebben gekozen. In dit verband is in artikel 515-4 van het burgerlijk wetboek bepaald dat de partners zich ertoe verbinden samen te wonen en elkaar materieel en anderszins te ondersteunen. Bovendien zijn de partners in beginsel hoofdelijk aansprakelijk jegens derden voor schulden die door een van hen in het kader van de dagelijkse levensbehoeften zijn aangegaan.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Het Franse recht biedt de partners in een PACS de keuze tussen twee vermogensstelsels.

De ene optie is het stelsel onder algemeen recht (bij gebreke van een specifieke overeenkomst), d.w.z. scheiding van goederen plus een vermoeden van gemeenschappelijke eigendom bij gebreke van tegenbewijs. Iedere partner zal aldus zijn of haar eigen goederen blijven beheren, het genot daarvan behouden en er vrijelijk over blijven beschikken, en iedere partner blijft ook als enige aansprakelijk voor de persoonlijke schulden die vóór of tijdens het PACS zijn aangegaan (artikel 515-5 van het burgerlijk wetboek). Uitsluitend indien wordt bewezen dat een goed niet de eigendom is van een van de partners, worden zij geacht dat goed gezamenlijk in eigendom te hebben, ieder voor de helft.

De andere optie voor de partners is een overeengekomen stelsel van gezamenlijke eigendom van aanwinsten. Onder dit stelsel worden de partners geacht goederen die zij gedurende het PACS gezamenlijk of afzonderlijk verwerven, gezamenlijk in eigendom te hebben, ieder voor de helft (artikel 515-5-1 van het burgerlijk wetboek). Bepaalde vermogensbestanddelen die in artikel 515-5-2 van het burgerlijk wetboek worden genoemd, blijven evenwel het exclusieve eigendom van iedere partner afzonderlijk. Voorbeelden hiervan zijn geld dat door een partner na ondertekening van het PACS wordt ontvangen en dat niet wordt gebruikt om goederen te verwerven, tot stand gebrachte vermogensbestanddelen en toebehoren, persoonlijke bezittingen, goederen of delen daarvan verworven met geld dat aan een partner toebehoorde vóór de inschrijving van de oorspronkelijke overeenkomst of de wijzigingsovereenkomst, goederen of delen daarvan verworven met geld dat bij wijze van schenking of erfenis is ontvangen en, ten slotte, goederen of delen daarvan verworven via een veiling van een goed dat eigendom was van een van de partners in een onverdeelde nalatenschap of als gevolg van een schenking.

Voor de duidelijkheid zij vermeld dat het PACS de enige vorm van geregistreerd partnerschap is die Frankrijk kent.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

De partners kunnen hun PACS sluiten ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand (officier de l’état civil) of een notaris (notaire).

Ingevolge artikel 515-3 van het burgerlijk wetboek moeten “personen die een samenlevingscontract aangaan, gezamenlijk een verklaring afleggen tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar zij hun gemeenschappelijke woning hebben of, wanneer serieuze belemmeringen een dergelijke gemeenschappelijke woning in de weg staan, tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de partners woonachtig is”. Bij die gelegenheid leggen de partners de door hen ondertekende overeenkomst over aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het PACS kan ook door middel van een notariële akte worden aangegaan. De notaris die de akte opmaakt, verkrijgt in dat geval de gezamenlijke verklaring, registreert het contract en zorgt dat het formeel wordt geregistreerd (artikel 515-3, lid 5, van het burgerlijk wetboek).

De partners kunnen kiezen voor een stelsel van gemeenschap van aanwinsten, zoals gedefinieerd in artikel 515-5-1 van het burgerlijk wetboek. Bij gebreke daarvan zijn zij onderworpen aan het wettelijke stelsel van scheiding van goederen overeenkomstig artikel 515-5 van het burgerlijk wetboek.

Gedurende een PACS kunnen de partners besluiten om het vermogensstelsel door middel van een wijzigingsovereenkomst aan te passen. Die overeenkomst moet op dezelfde wijze worden gepubliceerd als het oorspronkelijke contract. De wijzigingsovereenkomst moet worden overgedragen of verzonden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris die ook het oorspronkelijke contract met het oog op de registratie daarvan heeft ontvangen (artikel 515-3, lid 6, van het burgerlijk wetboek).

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Behoudens voor zover anderszins vermeld in de overeenkomst, is het vermogensstelsel voor de partners in een PACS het stelsel van scheiding van goederen. De partners kunnen echter uitdrukkelijk kiezen voor de gemeenschap van aanwinsten, zoals gedefinieerd in artikel 515-5-1 van het burgerlijk wetboek: “De partners kunnen in de oorspronkelijke overeenkomst of in een wijzigingsovereenkomst kiezen voor gemeenschappelijke eigendom van de goederen die zij met ingang van de registratie van de overeenkomsten gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk verwerven. Zij worden in dat geval geacht die goederen gezamenlijk in eigendom te hebben, ieder voor de helft, zonder verhaal van de ene partner jegens de andere op grond van ongelijke bijdragen.”

Ongeacht het gekozen stelsel zijn de partners ook onderworpen aan een verplicht primair stelsel, waarin hun rechten en plichten jegens elkaar en jegens derden zijn vastgelegd. In dit verband is in artikel 515-4 van het burgerlijk wetboek bepaald dat de partners zich ertoe verbinden samen te wonen en elkaar materieel en anderszins te ondersteunen. Bovendien zijn de partners in beginsel hoofdelijk aansprakelijk jegens derden voor schulden die door een van hen in het kader van de dagelijkse levensbehoeften zijn aangegaan.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

In artikel 515-7 van het burgerlijk wetboek is bepaald dat het PACS wordt ontbonden bij het overlijden van een van de partners of wanneer de partners of een van hen in het huwelijk treden. In een dergelijk geval wordt de ontbinding van het PACS van kracht per de datum van het overlijden of het huwelijk. Een PACS kan ook worden ontbonden door middel van een gezamenlijke verklaring van de partners of een unilaterale beslissing van een van hen.

In de betrekkingen tussen de partners wordt de ontbinding van het PACS van kracht op de datum waarop de ontbinding wordt geregistreerd. Jegens derden wordt de ontbinding van kracht met ingang van de dag waarop de publicatieformaliteiten zijn voltooid.

De ontbinding of opzegging van het partnerschap leidt tot vereffening van het vermogensstelsel.

Overeenkomstig artikel 515-7, lid 10, van het burgerlijk wetboek zijn de partners verantwoordelijk voor vereffening van de rechten en plichten die voortvloeien uit het PACS. Uitsluitend wanneer zij daarover geen overeenkomst kunnen bereiken, zal een rechter zich over de vermogensrechtelijke gevolgen van de scheiding uitspreken.

Iedere partner verwerft de eigendom van zijn of haar persoonlijke goederen.

Goederen in gezamenlijke eigendom worden gelijkelijk tussen de beide partners verdeeld, tenzij contractueel anderszins bepaald. In het bijzonder is er niets dat de voormalige partners belet om goederen in gezamenlijke eigendom te houden.

Eventuele schulden tussen de partners moeten worden vereffend.

De bepalingen inzake preferentiële toewijzing door middel van verdeling (de artikelen 831, 831‑2, 832-3 en 832-4 van het burgerlijk wetboek) zijn van toepassing tussen de partners.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Met het overlijden van een van de partners wordt het geregistreerde partnerschap ontbonden, per de datum van het overlijden, en wordt het vermogensstelsel vereffend volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven.

Volgens het Franse erfrecht is de overlevende partner geen wettige erfgenaam. Die partner kan wel bij testament als erfgenaam worden aangewezen.

De overlevende partner kan aanspraak maken op het genotsrecht, gedurende één jaar, van het onroerend goed dat hij of zij op het moment van overlijden van de andere partner als zijn of haar hoofdverblijf gebruikte (zoals voorzien in artikel 763, leden 1 en 2).

Dat recht maakt evenwel geen deel uit van de openbare orde en kan de overlevende partner bij testament door de overledene worden ontzegd.

De overlevende partner kan ook verzoeken om preferentiële toewijzing van de gezinswoning als de overledene dat uitdrukkelijk bij testament heeft geregeld (artikel 515-6, lid 2, van het burgerlijk wetboek).

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

De familierechter (juge aux affaires familiales) is bevoegd voor zaken betreffende de mede‑eigendom tussen de partners in een PACS of feitelijk samenwonenden (Wet nr. 2009-506 van 12 mei 2009 inzake vereenvoudiging van het recht (Loi n° -506 du 12 mai 2009 sur la simplification du droit), Besluit nr. 2009-1591 van 17 december 2009 inzake procedures voor de familierechter met betrekking tot huwelijksvermogensstelsels en onverdeelde eigendom (Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d’indivisions), Circulaire CIV/10/10 van 16 juni 2010 inzake de bevoegdheden van de familierechter ter zake van vereffening (Circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 sur les compétences du juge aux affaires familiales en matière de liquidation)).

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Ongeacht het vermogensstelsel waarvoor zij hebben gekozen, zijn de partners krachtens artikel 515-4, lid 2, van het burgerlijk wetboek hoofdelijk aansprakelijk jegens derden voor schulden die door een van hen in het kader van de dagelijkse levensbehoeften zijn aangegaan. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt evenwel niet voor uitgaven die kennelijk buitensporig zijn. Zij geldt evenmin als zij zonder instemming van beide partners is aangegaan voor huurkoopovereenkomsten of leningen, tenzij die kleine bedragen betreffen die noodzakelijk zijn om in de dagelijks behoeften te voorzien en het totaal van die bedragen, in het geval van meerdere leningen, met inachtneming van de levenswijze van het huishouden niet kennelijk buitensporig is.

Krachtens artikel 515-5, lid 3, van het burgerlijk wetboek wordt de partner die individueel een roerend goed bezit, geacht jegens derden die te goeder trouw zijn, de bevoegdheid te hebben om als enige dit goed te beheren, het genot daarvan te hebben of er over te beschikken.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat

Overeenkomstig artikel 515-7, lid 10, van het burgerlijk wetboek zijn bij ontbinding van een PACS de partners verantwoordelijk voor vereffening van de uit dat PACS voortvloeiende rechten en plichten. Uitsluitend wanneer zij daarover geen overeenkomst kunnen bereiken, zal een rechter zich over de vermogensrechtelijke gevolgen van de scheiding uitspreken.

De verdeling kan zowel gerechtelijk als bij minnelijke schikking plaatsvinden. In het geval van een minnelijke schikking gaan de beide partners onderling een verdelingsovereenkomst aan. Die overeenkomst krijgt de vorm van een notariële akte indien het desbetreffende goed in het kadaster moet worden ingeschreven. Als de partijen niet tot een overeenkomst komen over de vereffening of verdeling van goederen, dan volgt een procedure via de rechtbank. De rechter beslist over verzoeken om voortzetting van gemeenschappelijke eigendom of preferentiële toewijzing (artikel 831 van het burgerlijk wetboek).

Indien de partners waren onderworpen aan het vermogensstelsel volgens het algemeen recht, d.w.z. scheiding van goederen, worden alle goederen waarvan de partners kunnen aantonen dat ze voorheen eigendom waren van een van hen, weer eigendom van die partner. Op overeenkomstige wijze blijven ook de schulden van een partner persoonlijk. Goederen daarentegen waarvan niet is aangetoond dat zij eigendom zijn van de ene of de andere partner, worden geacht hun beider eigendom te zijn, ieder voor de helft.

Indien de partners gezamenlijk voor een stelsel van gemeenschap van aanwinsten hebben gekozen, worden de goederen die zij in gezamenlijke eigendom hebben, geacht aan ieder van hen toe te behoren, ieder voor de helft. De goederen in hun gezamenlijke eigendom worden dan ook in gelijke delen tussen de partners verdeeld, behoudens die welke in eigendom van elk van hen afzonderlijk blijven (zie hierboven en artikel 515-5-2 van het burgerlijk wetboek).

De bepalingen inzake preferentiële toewijzing door middel van verdeling (de artikelen 831, 831‑2, 832-3 en 832-4 van het burgerlijk wetboek) zijn van toepassing tussen de partners.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Wanneer goederen die in het kadaster ingeschreven moeten worden (ofwel onroerende goederen) bij minnelijke schikking wordt verdeeld, is een notariële akte van vereffening en verdeling vereist.

Overeenkomstig artikel 710-1 van het burgerlijk wetboek “is, met het oog op formele inschrijving in het kadaster, voor iedere handeling en ieder recht een door een in Frankrijk praktiserende notaris opgemaakte akte, een gerechtelijke beslissing dan wel een authentieke akte van een bestuurlijke instantie vereist”.

Laatste update: 09/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Malta

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

De in de Maltese wetgeving beschreven vorm van “burgerlijk partnerschap” is het geregistreerd partnerschap, op grond van de Wet op geregistreerde partnerschappen – hoofdstuk 530 van de Wetten van Malta. De registratie van een partnerschap is toegestaan tussen twee personen van hetzelfde of een ander geslacht. Wanneer het eenmaal is geregistreerd, heeft het partnerschap dezelfde wettelijke gevolgen als een burgerlijk huwelijk. Partners met een geregistreerd partnerschap dat is geregistreerd vóór de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Huwelijkswet en andere wetten in 2017 kunnen hun geregistreerde partnerschap binnen vijf jaar na 1 september 2017 omzetten in een huwelijk. Wanneer een geregistreerd partnerschap wordt omgezet in een huwelijk, eindigt het geregistreerde partnerschap en wordt het ontstane huwelijk geacht te hebben bestaan vanaf de datum waarop het geregistreerde partnerschap werd gevormd.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Aangezien een geregistreerd partnerschap en een burgerlijk huwelijk dezelfde juridische gevolgen hebben, zijn ook de vermogensstelsels gelijk. De staat Malta biedt partijen die een geregistreerd partnerschap willen aangaan op grond van de Maltese wetgeving, de vrijheid om zelf het toepasselijke vermogensstelsel te kiezen. Het belangrijkste vermogensstelsel in Malta is echter de gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen.

Deze regeling geldt bij wet voor ieder partnerschap, tenzij de partijen die reeds een partnerschap zijn aangegaan of die op het punt staan dat te doen, besluiten dat hun vermogen onder een andere regeling valt, mits deze niet tegen de geest van de Maltese wet ingaat. Deze andere regeling moet in een openbare akte worden vastgelegd.

Er bestaan in Malta ook andere huwelijksvermogensstelsels, die ook op geregistreerde partnerschappen van toepassing zijn: scheiding van goederen en gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer.

Bij gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen, het wettelijke huwelijksvermogensstelsel in Malta, is alles wat de partijen na de registratie van het partnerschap verkrijgen, deel van de gemeenschap en behoort dit alles dus in gelijke mate aan beide partijen toe. In de Maltese wet wordt specifiek beschreven wat er onder de gemeenschap valt en worden schenkingen, erfenissen en persoonlijke eigendommen van elke partij ervan uitgesloten.

Bij scheiding van goederen, een ander vermogensstelsel dat de partijen kunnen kiezen in plaats van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen, heeft elke partij het recht op absolute controle over en beheer van vóór en tijdens het partnerschap verkregen eigendom, zonder dat daar toestemming van de andere partij voor nodig is.

Bij gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer, een ander vermogensstelsel waarvoor de partijen kunnen kiezen in plaats van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen, heeft elke partij bij het partnerschap het recht om namens hem of haar gekochte eigendommen als exclusieve eigenaar ervan te verkrijgen, te behouden en te beheren. Bij deze regeling is het voor de partijen echter ook mogelijk samen eigendom te verkrijgen, dat zij dan gezamenlijk moeten beheren.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Bij de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen is de algemene regel dat de beide partijen verplicht zijn hun vermogen gezamenlijk te reguleren en te beheren. Ten aanzien van deze specifieke regeling maakt de Maltese wetgeving echter een onderscheid tussen gewoon beheer – handelingen die een van de partners zelfstandig mag uitvoeren – en buitengewoon beheer – handelingen die de partijen gezamenlijk uitvoeren. De Maltese wetgeving bevat alleen een opsomming van handelingen van buitengewoon beheer; wat niet uitdrukkelijk in de wet is vermeld, moet derhalve als handeling van gewoon beheer worden beschouwd. Een formele eis die voor de goede werking van de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen altijd moet worden in acht genomen, betreft dan ook de toestemming van beide partners. Wanneer de partijen niet allebei toestemming hebben gegeven voor een akte van overdracht of vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een roerend of onroerend goed, kan de akte nietig worden verklaard op verzoek van de partij die geen toestemming heeft gegeven.

Bij de regeling van scheiding van goederen is de algemene regel dat elke partij bij het partnerschap het recht heeft het eigendom op zijn of haar naam te reguleren en te beheren zonder toestemming van de andere partij.

Bij de regeling van gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer is de algemene regel dat een partij bij het partnerschap, wanneer hij of zij besluit op eigen initiatief eigendommen te verkrijgen, daarvoor geen voorafgaande toestemming van de andere partij nodig heeft en naderhand het recht heeft het verworven eigendom zelfstandig te reguleren en te beheren. Wanneer de partijen bij het partnerschap samen iets kopen, moeten zij daarentegen allebei toestemming hebben gegeven en hebben zij derhalve allebei het recht om het eigendom gezamenlijk te reguleren en te beheren.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Bij de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen zijn de partners verplicht gezamenlijk te handelen. Zij hebben dus niet de vrijheid om hun eigendommen zelfstandig te reguleren en te beheren, met uitzondering van de handelingen van gewoon beheer waarvoor geen toestemming van beide partijen nodig is.

Bij de regeling van scheiding van goederen mag elke partner daarentegen met het eigendom op zijn of haar naam doen wat hij of zij wil, zonder dat de andere partij daar iets over te zeggen heeft.

Bij de regeling van gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer heeft een partner, wanneer hij of zij een aankoop doet zonder de toestemming van de andere partner, de vrijheid deze zonder beperkingen te reguleren. Verkrijgen de partijen echter gezamenlijk eigendom, dan kunnen zij uitsluitend gezamenlijk handelen met betrekking tot de gezamenlijke aankoop.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Voor de regeling van gemeenschap van de tijdens het partnerschap verworven goederen staat duidelijk in de wet dat deze regeling in werking treedt op de trouwdatum en eindigt met de dood van een van de echtgenoten of bij ontbinding van het huwelijk. Bovendien is in de wet bepaald dat er bij persoonlijke scheiding van de echtgenoten om wettelijke verdeling van de boedel kan worden verzocht.

Voor de regeling van gemeenschap van het residu bij afzonderlijk beheer is in de wet bepaald dat deze regeling onder meer eindigt door ontbinding van het huwelijk of door persoonlijke scheiding van de echtgenoten.

Bij de regeling van scheiding van goederen blijft iedere echtgenoot, na beëindiging of nietigverklaring van het huwelijk of na scheiding, de op zijn of haar naam verkregen eigendommen echter reguleren en beheren.

Dit alles geldt ook voor geregistreerde partnerschappen.

De gevolgen van echtscheiding, scheiding of nietigverklaring voor het huwelijksvermogen zijn dus als volgt: alle tijdens het huwelijk verkregen eigendommen worden tussen de partijen verdeeld, door een minnelijke schikking dan wel een beslissing van de bevoegde rechtbank.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Na de dood van een van de partijen geldt het Maltese erfrecht alleen als Malta bevoegd is, en de belangrijkste te overwegen factor is of de overleden partij al dan niet een testament heeft nagelaten.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

De bevoegde autoriteit voor kwesties in verband met huwelijksvermogensstelsels is de civiele rechtbank (afdeling familiezaken).

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Wanneer het huwelijksvermogensstelsel voor het partnerschap in werking treedt, ontstaat er in voorkomend geval een rechtsbetrekking tussen de partners en derden. Derden kunnen hun wettelijke rechten op de partners gezamenlijk of afzonderlijk doen gelden, afhankelijk van met wie zij een contract hebben gesloten of een schuld zijn aangegaan.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

De procedure voor de verdeling van eigendom vindt gewoonlijk plaats wanneer de partijen een scheidings- of echtscheidingsprocedure zijn gestart. Alvorens zich tot de bevoegde rechtbank te wenden, moeten de partijen bij dergelijke procedures bemiddelingsprocedures doorlopen, waarbij de bemiddelaar de taak heeft de partijen tot verzoening te bewegen.

Slaagt de bemiddeling, dan gaan de partners mogelijk uit elkaar via minnelijke schikking, waarbij zij afspraken maken over hun wederzijdse rechten, hun rechten met betrekking tot hun kinderen en de verdeling van het vermogen, via een openbare akte, die vervolgens door de bevoegde rechtbank wordt onderzocht om een evenwicht tussen de rechten van de beide partijen te waarborgen. Nadat de bevoegde rechtbank het heeft goedgekeurd, wordt het opgestelde contract door een notaris bekrachtigd en geregistreerd, zodat het in alle opzichten juridisch geldig is, ook ten aanzien van derden.

Slaagt de bemiddeling niet en komen de partijen niet tot een minnelijke schikking, dan moeten zij de betreffende procedure instellen bij de bevoegde rechtbank, waar zij verzoeken om ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, zodat de boedel tussen hen kan worden verdeeld. Wanneer de beslissing van de bevoegde rechtbank kracht van gewijsde heeft gekregen, wordt zij geregistreerd teneinde geldig te zijn voor alle wettelijke doeleinden, ook ten aanzien van derden.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Om in Malta onroerende goederen te kunnen registreren moet de notaris die het contract heeft opgesteld, het Openbaar Register daarvoor een bericht van notariële verlijding doen toekomen. Zodra dit bericht is ingevoerd, wordt het onroerende goed geregistreerd en is het contract juridisch bindend voor de partijen en voor derden.

Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Oostenrijk

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Naast de instelling van het huwelijk bestaat in Oostenrijk ook de mogelijkheid een geregistreerd partnerschap aan te gaan overeenkomstig de Wet inzake geregistreerde partnerschappen (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

In zijn uitspraak van 4 december 2017 maakte het Grondwettelijk Hof een einde aan de verschillen in regelgeving voor heteroseksuele en homoseksuele stellen. Sinds 1 januari 2019 kunnen homoseksuele stellen in Oostenrijk in het huwelijk treden. Ook staat het geregistreerd partnerschap nu open voor heteroseksuele stellen (dit was voorheen voorbehouden aan homoseksuele stellen).

De regels betreffende geregistreerde partnerschappen verschillen slechts op enkele punten van die voor huwelijken, bijvoorbeeld met betrekking tot de minimumleeftijd (18 jaar; “verklaring van huwelijksbevoegdheid” niet nodig vanaf een leeftijd van 16 jaar) of de ontbinding van het huwelijk (toegestaan wanneer de partners al drie jaar uit elkaar zijn; voor huwelijken is in uitzonderingsgevallen een periode van zes jaar vereist).

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Net als bij huwelijken is het standaard vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen dat van scheiding van goederen (Gütertrennung) (artikel 1217, lid 2, juncto artikel 1233 van het Oostenrijkse Burgerlijk Wetboek, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Elke geregistreerde partner behoudt het vermogen dat hij in het partnerschap heeft ingebracht en is de enige eigenaar van het vermogen dat hij verwerft. Bovendien is elke geregistreerde partner de enige schuldeiser van zijn schuldenaren en de enige schuldenaar van zijn schuldeisers.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Partners in een geregistreerd partnerschap kunnen hun vermogensstelsel regelen in een overeenkomst inzake een geregistreerd partnerschap onder dezelfde voorwaarden als gehuwde stellen. De partijen kunnen een ander vermogensstelsel kiezen dan het standaardstelsel en dit vastleggen in een contractuele overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten zijn alleen geldig als ze in een notariële akte worden vastgelegd (artikel 1 van de Oostenrijkse Wet op notariële akten, Notariatsaktsgesetz).

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Inhoudelijk gezien zijn hierop dezelfde regels van toepassing als op het huwelijk.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Inhoudelijk gezien zijn hierop dezelfde regels van toepassing als op het huwelijk (artikelen 24 e.v. van de Wet inzake geregistreerde partnerschappen).

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Inhoudelijk gezien zijn hierop dezelfde regels van toepassing als op het huwelijk (artikelen 24 e.v. van de Wet inzake geregistreerde partnerschappen).

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Inhoudelijk gezien zijn hierop dezelfde regels van toepassing als op het huwelijk.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Inhoudelijk gezien zijn hierop dezelfde regels van toepassing als op het huwelijk.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Inhoudelijk gezien zijn hierop dezelfde regels van toepassing als op het huwelijk.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Een verzoek tot inschrijving van het eigendomsrecht in het kadaster moet worden ingediend bij de districtsrechtbank die bevoegd is in het gebied waar het onroerend goed is gelegen.

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend en door de aanvrager worden ondertekend. De handtekening hoeft in principe niet te worden gewaarmerkt, tenzij er in het verzoek een expliciete akkoordverklaring met de inschrijving in het kadaster (Aufsandungserklärung) is opgenomen.

Het verzoek moet vergezeld gaan van een openbaar of onderhands document dat de rechtsgronden voor de verwerving van het onroerend goed bevat (bv. een koopcontract) en is voorzien van de gewaarmerkte handtekeningen van de partijen. Naast de precieze omschrijving van het onroerend goed moet bij onderhandse documenten ook een Aufsandungserklärung worden bijgevoegd.

De Aufsandungserklärung is een verklaring waarin de persoon wiens recht wordt beperkt, bezwaard, komt te vervallen of wordt overgedragen aan een andere persoon (in het geval van een koopcontract de verkoper) expliciet akkoord gaat met inschrijving van de wijziging in het kadaster. De Aufsandungserklärung moet door een rechtbank of notaris worden gewaarmerkt en worden ondertekend door de contractpartij. De Aufsandungserklärung kan ook in het kader van het verzoek tot inschrijving van het eigendomsrecht in het kadaster worden ingediend. In dat geval moeten de handtekeningen in het verzoek door een rechtbank of notaris worden gewaarmerkt.

Het verzoek moet overeenkomstig artikel 160 van de federale Belastingwet (Bundesabgabeordnung) vergezeld gaan van een belastingcertificaat (steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung). Met dit certificaat bevestigt de belastingautoriteit dat er geen belemmeringen zijn voor de inschrijving van het eigendomsrecht in het kadaster in termen van verschuldigde belastingen.

Als het verzoek wordt opgesteld door een advocaat of notaris, moet het elektronisch worden ingediend. In dat geval moeten de bijlagen in een elektronisch documentenarchief worden geplaatst. Het belastingcertificaat van de belastingautoriteit kan vervolgens worden vervangen door een door de advocaat of notaris opgestelde verklaring met een eigen berekening (Selbstberechnungserklärung).

Laatste update: 11/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Portugal

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

In het Portugese rechtssysteem is geen bepaling over geregistreerde partnerschappen opgenomen.

In Wet nr. 7/2001 zijn echter bepaalde maatregelen vastgesteld ter bescherming van niet-echtelijke partnerschappen (uniões de facto). Deze maatregelen worden beschreven in artikel 3 van de bovengenoemde wet en omvatten het recht op gebruik van de echtelijke woning en op een pensioen bij overlijden van een van de partners in een niet-echtelijk partnerschap. Verder bevat artikel 2020 van het Portugees burgerlijk wetboek (Código Civil) een bepaling inzake alimentatiebetalingen uit de eigendommen van de overleden partner wanneer een van de partners overlijdt.

Actuele versies van de bovengenoemde wetgeving zijn in het Portugees te vinden via de volgende links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 7/2001

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portugees burgerlijk wetboek

Let op: dit informatieblad bevat algemene informatie. Het is niet volledig en niet bindend voor het contactpunt, het Europees justitieel netwerk voor burgerlijke en handelszaken, de rechtbanken of andere gebruikers. De nieuwste versie van de toepasselijke wetgeving moet altijd worden geraadpleegd. Deze informatie is geen vervanging van juridisch advies van een jurist.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

Laatste update: 05/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Slovenië

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Het Sloveense rechtsstelsel kent niet het geregistreerde partnerschap.

Het wetboek familierecht (Družinski zakonik) van de Republiek Slovenië regelt wel het samenwonen, dat in artikel 4 wordt gedefinieerd als een langdurige relatie tussen een man en een vrouw die niet gehuwd zijn en waarbij er geen sprake is van gronden die een huwelijk zouden beletten. Volgens het wetboek familierecht heeft samenwonen dezelfde rechtsgevolgen voor hun relatie als wanneer zij gehuwd zouden zijn, maar kan het ook op andere gebieden rechtsgevolgen hebben wanneer de wet daarin voorziet.

Indien een beslissing over een recht of een verplichting afhangt van het bestaan van een langdurige relatie als bedoeld in de vorige alinea, wordt de vraag of er sprake is van een dergelijke relatie, beantwoord in de procedure tot vaststelling van dat recht of die verplichting. De beslissing over deze vraag heeft uitsluitend rechtsgevolgen voor de kwestie naar aanleiding waarvan de vraag werd beantwoord.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

/

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

/

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

/

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

/

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

/

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

/

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

/

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

/

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

/

Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Finland

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

In Finland bestaat slechts één soort geregistreerd partnerschap. Tot 2017 konden mensen een partnerschap met iemand van hetzelfde geslacht registreren.

Begin maart 2017 zijn de wijzigingen van de Huwelijkswet en de Wet op geregistreerde partnerschappen in werking getreden. Als gevolg daarvan is het in Finland niet meer mogelijk partnerschappen te registreren, maar kunnen partners in een relatie van hetzelfde geslacht wel trouwen.

Stellen met een geregistreerd partnerschap kunnen dit partnerschap, als zij willen, omzetten in een huwelijk, mits het partnerschap in Finland is geregistreerd. Het is echter niet verplicht om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, dus stellen kunnen indien gewenst ook hun geregistreerde partnerschap behouden.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Voor de vermogensstelsels van geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde bepalingen als voor die van huwelijken.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Partners in geregistreerde partnerschappen kunnen vóór de registratie van het partnerschap of tijdens het geregistreerde partnerschap partnerschapsvoorwaarden opstellen. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk heeft geen gevolgen voor de geldigheid van vóór de registratie van het partnerschap of tijdens het geregistreerde partnerschap opgestelde partnerschapsvoorwaarden.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Voor de vermogensstelsels van geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde bepalingen als voor die van huwelijken.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

De verdeling van eigendom als gevolg van de ontbinding van een geregistreerd partnerschap wordt op dezelfde manier afgehandeld als de verdeling van eigendom als gevolg van echtscheiding.

De verdeling van eigendom kan plaatsvinden tijdens de afkoelperiode voor de ontbinding van het geregistreerde partnerschap, zodra de zaak is ingesteld bij de districtsrechtbank. Beide partners in een geregistreerd partnerschap kunnen om de verdeling van eigendom verzoeken.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Verdelingen vanwege overlijden van een van de geregistreerde partners worden op dezelfde manier afgehandeld als bij de dood van een echtgenoot, en de overlevende partner heeft dezelfde rechten als een overlevende echtgenoot.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

In Finland openen de autoriteiten op eigen initiatief geen procedures. Als de partijen geen overeenstemming bereiken over de verdeling, stelt de districtsrechtbank (Käräjäoikeus) op verzoek een executeur aan om de bezittingen te verdelen.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

De gevolgen van het vermogensstelsel van een geregistreerd partnerschap voor de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde zijn gelijk aan de gevolgen van een huwelijksvermogensstelsel.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Verdelingen na de ontbinding van een geregistreerd partnerschap vinden op dezelfde manier plaats als na de ontbinding van een huwelijk.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Het eigendom van een goed wordt geregistreerd door registratie van eigendom aan te vragen. Deze registratie wordt in het openbare eigendoms- en hypothekenregister opgenomen. Vervolgens wordt de nieuwe eigenaar weergegeven op het eigendomscertificaat.

Als een goed een andere eigenaar krijgt vanwege de verdeling of scheiding van eigendommen, moeten de originele overeenkomst tot verdeling of scheiding van het eigendom, een toelichting van de redenen voor de verdeling (bv. een kennisgeving van de districtsrechtbank dat er een zaak is ingesteld in verband met de ontbinding van het partnerschap) en eventuele betalingsbewijzen van overdrachtsbelasting naar het kadaster van Finland (Maanmittauslaitos) worden gestuurd om registratie van eigendom aan te vragen.

De termijn voor de registratie van vanwege de ontbinding van een geregistreerd partnerschap verdeeld eigendom begint wanneer de verdeling kracht van gewijsde krijgt en duurt zes maanden.

Laatste update: 03/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Zweden

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Nee, er is slechts één vorm van geregistreerd partnerschap — voor personen van hetzelfde geslacht. In 2009 werd de mogelijkheid om partnerschappen te registreren echter afgeschaft naar aanleiding van wijzigingen van het Zweedse huwelijkswetboek die een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht onder dezelfde voorwaarden mogelijk maakten als een huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. De bepalingen van het huwelijkswetboek gelden op dezelfde wijze voor koppels van hetzelfde geslacht als voor koppels van verschillend geslacht. De vóór 2009 geregistreerde partnerschappen blijven echter geldig totdat zij door de partijen worden ontbonden of, op verzoek van de partijen, worden omgezet in een huwelijk.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.