Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Poza instytucją małżeństwa w Austrii funkcjonuje również instytucja zarejestrowanego związku partnerskiego, którą regulują przepisy ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

W wyroku z dnia 4 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił rozbieżne przepisy dotyczące związków osób różnej płci i tej samej płci. Od dnia 1 stycznia 2019 r. w Austrii pary jednopłciowe mogą zawierać związki małżeńskie. Analogicznie pary osób różnej płci mogą obecnie zawierać zarejestrowane związki partnerskie (wcześniej możliwość ta zarezerwowana była wyłącznie dla par jednopłciowych).

Przepisy dotyczące zarejestrowanych związków partnerskich różnią się od przepisów dotyczących małżeństw w nieznacznym stopniu, np. w zakresie minimalnego wieku (18 lat; z chwilą ukończenia 16. roku życia nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o braku przeszkód małżeńskich – Ehefähigkeitserklärung) i rozwiązania związku (jest to możliwe po trzyletnim okresie separacji; w przypadku związków małżeńskich w wyjątkowych sytuacjach okres ten wynosi sześć lat).

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Tak jak w przypadku małżeństwa domyślnym ustrojem majątkowym, który ma zastosowanie do zarejestrowanych związków partnerskich, jest rozdzielność majątkowa (Gütertrennung) (§ 1217 ust. 2 w związku z § 1233 austriackiego kodeksu cywilnego – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Każdy z zarejestrowanych partnerów zachowuje majątek nabyty przed zawarciem związku i jest wyłącznym właścicielem majątku nabywanego po jego zawarciu. Każdy z zarejestrowanych partnerów jest również jedynym wierzycielem względem swoich dłużników i jedynym dłużnikiem względem swoich wierzycieli.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Zarejestrowani partnerzy mogą wskazać ustrój majątkowy w umowie zarejestrowanego związku partnerskiego na tych samych zasadach co małżonkowie. Partnerzy mogą wybrać inny ustrój majątkowy niż domyślny w drodze umowy. Umowę taką należy sporządzić w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (§ 1 ustawy o aktach notarialnych – Notariatsaktsgesetz).

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw (§§ 24 i nast. ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich).

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw (§§ 24 i nast. ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich).

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Wniosek o wpisanie prawa własności do rejestru nieruchomości należy złożyć do sądu rejonowego (Bezirksgericht) właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, która ma zostać wpisana do rejestru.

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć wniosek na piśmie i opatrzyć go podpisem. Co do zasady podpis nie wymaga poświadczenia, chyba że wniosek zawiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru (Aufsandungserklärung).

Do wniosku należy załączyć dokument urzędowy lub dokument prywatny, który potwierdza tytuł prawny do nabycia nieruchomości (np. umowę sprzedaży) i który został opatrzony poświadczonymi podpisami stron. Oprócz dokładnych informacji na temat nieruchomości dokumenty prywatne muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru (Aufsandungserklärung).

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru jest jednoznacznym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na rejestrację (wpis do rejestru nieruchomości) złożonym przez osobę, której prawo zostało ograniczone, obciążone, unieważnione lub przeniesione na inną osobę (w przypadku umowy sprzedaży osobą tą jest sprzedawca). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru poświadcza sąd lub notariusz, zaś podpisuje je umawiająca się strona. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru można również załączyć do wniosku o wpisanie prawa własności do rejestru nieruchomości. Wówczas podpisy złożone na wniosku poświadcza sąd lub notariusz.

Do wniosku należy również dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) zgodnie z § 160 federalnego kodeksu podatkowego (Bundesabgabeordnung). Zaświadczenie jest wydanym przez organ podatkowy (Finanzamt) potwierdzeniem braku przeszkód natury podatkowej, które uniemożliwiałyby wpis prawa własności nieruchomości do rejestru nieruchomości.

Jeżeli wniosek sporządził adwokat lub notariusz, należy go złożyć drogą elektroniczną. Wówczas załączniki należy przesłać do archiwum dokumentów elektronicznych. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez organ podatkowy można następnie zastąpić samodzielnym rozliczeniem podatkowym (Selbstberechnungserklärung) sporządzonym przez adwokata lub notariusza.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.