Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

Czechy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Nie. Ustawodawstwo czeskie przewiduje tylko jedną formę zarejestrowanego związku partnerskiego – stały związek dwojga ludzi tej samej płci, zawierany w trybie przewidzianym w ustawie.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Między partnerami zarejestrowanego związku partnerskiego nie występuje wspólność majątkowa.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Majątek partnerów podlega ogólnym zasadom dotyczącym własności, współwłasności i zobowiązań, niezależnie od tego, czy żyją oni w zarejestrowanym związku partnerskim.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Nie, z wyjątkiem tego, że z zarejestrowanego związku partnerskiego nie może wynikać wspólność majątkowa.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Zakończenie zarejestrowanego związku partnerskiego nie ma wpływu na ustrój majątkowy partnerów.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Partner w zarejestrowanym związku partnerskim dziedziczy po swoim zmarłym partnerze jako spadkobierca ustawowy w pierwszej i drugiej grupie dziedziczenia. W innych kwestiach śmierć jednego z partnerów nie ma wpływu na majątek drugiego.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Spory dotyczące aktywów i zobowiązań rozstrzyga sąd.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Majątek partnerów podlega ogólnym zasadom dotyczącym własności, współwłasności i zobowiązań, niezależnie od tego, czy żyją oni w zarejestrowanym związku partnerskim.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Jeżeli między byłymi partnerami istnieje stosunek współwłasności lub partnerzy ci mają wspólne zobowiązania, zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące współwłasności i zobowiązań.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Czynności prawne polegające na ustanowieniu lub przeniesieniu praw rzeczowych na nieruchomości lub na zmianie albo zniesieniu takiego prawa wymagają formy pisemnej. Jeżeli przeniesienie dotyczy prawa własności nieruchomości wpisanej do rejestru publicznego, zmiana właściciela staje się skuteczna z chwilą wpisu do tego rejestru.

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.