Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

W Finlandii przewidziano wyłącznie jeden rodzaj zarejestrowanego związku partnerskiego. Do 2017 r. pary osób tej samej płci mogły zarejestrować swój związek partnerski.

Na początku marca 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o małżeństwie oraz zmiany ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich. W rezultacie tych zmian w Finlandii zniesiono możliwość zawierania zarejestrowanych związków partnerskich, ale osoby pozostające w związkach jednopłciowych mają możliwość zawarcia małżeństwa.

Osoby pozostające w zarejestrowanych związkach partnerskich mogą – jeżeli wyrażają taką wolę – przekształcić swój związek partnerski w związek małżeński, o ile zawarły związek partnerski w Finlandii. Przekształcenie związku partnerskiego w małżeństwo nie jest jednak obowiązkowe i partnerzy mogą pozostać w zarejestrowanym związku partnerskim, jeżeli wyrażają taką wolę.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

W odniesieniu do zarejestrowanych związków partnerskich stosuje się te same przepisy dotyczące ustrojów majątkowych co w odniesieniu do małżeństw.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Zarejestrowani partnerzy mogą zawrzeć umowę majątkową przed zawarciem związku partnerskiego lub po jego zawarciu. Przekształcenie zarejestrowanego związku partnerskiego w małżeństwo pozostaje bez uszczerbku dla ważności umowy majątkowej zawartej przed zawarciem związku partnerskiego lub po jego zawarciu.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

W odniesieniu do zarejestrowanych związków partnerskich stosuje się te same przepisy dotyczące ustrojów majątkowych co w odniesieniu do małżeństw.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Podziału majątku po rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego dokonuje się w taki sam sposób jak podziału majątku po orzeczeniu rozwodu.

Podział lub rozdział majątku może nastąpić w okresie przejściowym poprzedzającym rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego, który ustanowiono, aby dać partnerom czas do namysłu, tj. niezwłocznie po wniesieniu sprawy do sądu rejonowego. Z wnioskiem o przeprowadzenie podziału majątku może wystąpić dowolny z partnerów pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Podziału majątku w przypadku śmierci któregokolwiek z zarejestrowanych partnerów dokonuje się w taki sam sposób jak podziału majątku w przypadku śmierci małżonka, przy czym pozostającemu przy życiu partnerowi przysługują takie same prawa jak pozostającemu przy życiu małżonkowi.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

W Finlandii organy nie wszczynają postępowań w tym zakresie z urzędu. Jeżeli partnerom nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii podziału majątku, sąd rejonowy (Käräjäoikeus) wyznacza, po otrzymaniu stosownego wniosku, osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie podziału majątku.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Ustrój majątkowy, jakiemu podlega zarejestrowany związek partnerski, wpływa na stosunki prawne między partnerem a osobą trzecią w taki sam sposób jak analogiczny ustrój majątkowy ustanowiony w odniesieniu do związku małżeńskiego.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Podziału majątku po rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego dokonuje się w taki sam sposób jak podziału majątku po ustaniu małżeństwa.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Aby wpisać do rejestru prawo własności nieruchomości, należy wystąpić z wnioskiem w tym zakresie. Rejestrem, do którego wpisuje się prawa własności nieruchomości, jest publiczny rejestr praw własności i hipotek. Po dokonaniu wpisu prawa własności dane nowego właściciela figurują na zaświadczeniu potwierdzającym przysługujące mu prawo własności nieruchomości.

Jeżeli wskutek podziału nieruchomości lub wydzielenia jej części doszło do zmiany właściciela nieruchomości, wpis prawa własności nieruchomości do rejestru będzie wiązał się z koniecznością przesłania do Państwowego Urzędu Kartograficznego Finlandii (Maanmittauslaitos) oryginału umowy o podział nieruchomości lub wydzielenie jej części, uzasadnienia dokonania podziału (np. pisma z sądu rejonowego informującego o wniesieniu do tego sądu sprawy o rozwiązanie związku partnerskiego), a także wszelkich dowodów uiszczenia podatku od przeniesienia własności nieruchomości.

Bieg terminu na wpisanie do rejestru prawa własności nieruchomości podlegającej podziałowi wskutek rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego rozpoczyna się z chwilą dokonania podziału. Termin na dokonanie wpisu w rejestrze wynosi sześć miesięcy.

Ostatnia aktualizacja: 15/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.