Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

Portugalia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

W portugalskim systemie prawnym nie przewidziano możliwości zawierania zarejestrowanych związków partnerskich.

Ustawą nr 7/2001, zmienioną ustawą nr 71/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., ustanowiono pewne środki ochrony nieformalnych konkubinatów (uniões de facto). Środki te wymieniono w art. 3 wspomnianej ustawy – obejmują one prawo do korzystania ze wspólnego lokalu mieszkalnego oraz prawo do pobierania renty w przypadku śmierci jednego z konkubentów. Ponadto w art. 2020 portugalskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) przewidziano możliwość wypłacania świadczeń alimentacyjnych z majątku zmarłego konkubenta w przypadku śmierci jednego z konkubentów.

Z aktualną wersją przywołanych powyżej aktów prawnych w języku portugalskim można zapoznać się na poniższych stronach internetowych:

ustawa nr 7/2001

portugalski kodeks cywilny

Uwaga: Informacje przedstawione na tej stronie mają charakter ogólny. Nie są wyczerpujące ani wiążące dla punktu kontaktowego, europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, sądów ani żadnych innych osób. Należy każdorazowo zapoznawać się z aktualną wersją obowiązujących przepisów. Powyższe informacje nie zastępują porady prawnej udzielonej przez osobę wykonującą jeden z zawodów prawniczych.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.