Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Słoweński system prawny nie przewiduje instytucji zarejestrowanego związku partnerskiego.

Słoweński kodeks rodzinny (Družinski zakonik) reguluje kwestie konkubinatu, który zdefiniowano w art. 4 jako długotrwały związek między mężczyzną a kobietą, którzy nie są małżeństwem, w sytuacji gdy nie istnieją przeszkody, które uniemożliwiałyby zawarcie małżeństwa między tymi osobami. Zgodnie z kodeksem rodzinnym konkubinat ma takie same skutki prawne dla związku dwóch osób jak małżeństwo, ale może mieć dodatkowo skutki prawne w innych dziedzinach przewidzianych w przepisach prawa.

Jeżeli decyzja dotycząca prawa lub obowiązku zależy od istnienia takiego długotrwałego związku, o jakim mowa w poprzednim akapicie, o istnieniu takiego związku decyduje się w ramach procedury ustanowienia tego prawa lub obowiązku. Decyzja w tej kwestii ma moc prawną wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu sprawy, w której dana decyzja została wydana.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

/

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

/

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

/

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

/

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

/

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

/

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

/

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim?

/

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

/

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.