Property consequences of registered partnerships

National rules relating to the division of the property of civil partnerships for couples that have an international element to their relationship, in cases of dissolution of the partnership or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 28/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Czechy

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Nie. Ustawodawstwo czeskie przewiduje tylko jedną formę zarejestrowanego związku partnerskiego – stały związek dwojga ludzi tej samej płci, zawierany w trybie przewidzianym w ustawie.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Między partnerami zarejestrowanego związku partnerskiego nie występuje wspólność majątkowa.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Majątek partnerów podlega ogólnym zasadom dotyczącym własności, współwłasności i zobowiązań, niezależnie od tego, czy żyją oni w zarejestrowanym związku partnerskim.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Nie, z wyjątkiem tego, że z zarejestrowanego związku partnerskiego nie może wynikać wspólność majątkowa.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Zakończenie zarejestrowanego związku partnerskiego nie ma wpływu na ustrój majątkowy partnerów.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Partner w zarejestrowanym związku partnerskim dziedziczy po swoim zmarłym partnerze jako spadkobierca ustawowy w pierwszej i drugiej grupie dziedziczenia. W innych kwestiach śmierć jednego z partnerów nie ma wpływu na majątek drugiego.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Spory dotyczące aktywów i zobowiązań rozstrzyga sąd.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Majątek partnerów podlega ogólnym zasadom dotyczącym własności, współwłasności i zobowiązań, niezależnie od tego, czy żyją oni w zarejestrowanym związku partnerskim.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Ustrój majątkowy partnerów zarejestrowanego związku partnerskiego nie podlega szczególnym przepisom. Jeżeli między byłymi partnerami istnieje stosunek współwłasności lub partnerzy ci mają wspólne zobowiązania, zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące współwłasności i zobowiązań.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Czynności prawne polegające na ustanowieniu lub przeniesieniu praw rzeczowych na nieruchomości lub na zmianie albo zniesieniu takiego prawa wymagają formy pisemnej. Jeżeli przeniesienie dotyczy prawa własności nieruchomości wpisanej do rejestru publicznego, zmiana właściciela staje się skuteczna z chwilą wpisu do tego rejestru.

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Niemcy

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Od chwili wejścia w życie ustawy o wprowadzeniu prawa do zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts) w dniu 1 października 2017 r. w Niemczech nie można zawrzeć zarejestrowanego związku partnerskiego. Obecnie pary jednopłciowe mogą zawierać małżeństwa na tych samych zasadach co pary mieszane. Zawarte już związki partnerskie można przekształcić w związki małżeńskie. Nie ma jednak takiego obowiązku – zarejestrowane związki partnerskie, które już zawarto, mogą funkcjonować w taki sam sposób jak wcześniej.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Zgodnie z ustawą o zarejestrowanych związkach partnerskich (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) pary jednopłciowe mogły zawierać zarejestrowane związki partnerskie w Niemczech od sierpnia 2001 r. do września 2017 r. włącznie. Skutki prawne zarejestrowanego związku partnerskiego były (i w dalszym ciągu są) w znacznej mierze tożsame ze skutkami prawnymi małżeństwa.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Ustrojem majątkowym regulującym stosunki majątkowe zarejestrowanych partnerów jest co do zasady wspólność przyrostu majątkowego (Zugewinngemeinschaft), chyba że partnerzy ustalą inaczej w umowie związku partnerskiego. Przepisy dotyczące ustawowego małżeńskiego ustroju majątkowego stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych związków partnerskich (§ 6 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich). W umowie związku partnerskiego można ustanowić inny ustrój majątkowy (rozdzielność majątkową – Gütertrennung – lub wspólność majątkową – Gütergemeinschaft) (§ 7 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich).

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Powyższe informacje dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych związków partnerskich.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Jeżeli zarejestrowani partnerzy pozostają w separacji, każdy z nich może dochodzić świadczeń alimentacyjnych od drugiego partnera w kwocie obliczonej z uwzględnieniem warunków bytowych, możliwości zarobkowych i sytuacji finansowej każdego z zarejestrowanych partnerów. Przepisy dotyczące świadczenia alimentacyjnego w czasie separacji stosuje się odpowiednio (§ 12 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich). Jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne po rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka i wyrównania roszczeń rentowych po ustaniu małżeństwa (Versorgungsausgleich) (§§ 16 i 20 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich).

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Zarejestrowanemu partnerowi przysługuje ustawowe prawo do dziedziczenia po drugim z zarejestrowanych partnerów analogiczne do przysługującego małżonkowi ustawowego prawa do dziedziczenia po współmałżonku (§ 10 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich).

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich jest sąd rodzinny (Familiengericht). Sprawy te traktuje się jako dotyczące zarejestrowanych związków partnerskich i stosuje się do nich przepisy dotyczące postępowania w sprawie o rozwód.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Osoba pozostająca w zarejestrowanym związku partnerskim odpowiada zasadniczo wyłącznie za własne długi i wyłącznie własnym majątkiem, przy czym taką samą zasadę ustanowiono również w małżeńskim prawie majątkowym. Zasada ta nie dotyczy jednak czynności dokonywanych w celu zaspokojenia codziennych potrzeb rodziny w rozsądnym zakresie (§ 8 ust. 2 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich w związku z § 1357 kodeksu cywilnego). Uwagi dotyczące możliwych ograniczeń prawa do rozporządzania majątkiem stosuje się odpowiednio.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Lokal mieszkalny stanowiący miejsce zamieszkania partnerów oraz przedmioty urządzenia domowego mogą być podzielone w trakcie separacji (§§ 13 i 14 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich) lub po rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego (§ 17 ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich w związku z §§ 1568a i 1568b kodeksu cywilnego).

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Jeżeli partnerzy wybrali wspólność majątkową (Gütergemeinschaft) jako ustrój majątkowy, mają obowiązek złożyć poświadczoną notarialnie umowę związku partnerskiego w urzędzie ds. rejestru nieruchomości (Grundbuchamt) i wnieść o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze nieruchomości. W pozostałych przypadkach, tj. jeżeli partnerzy wybiorą inny ustrój majątkowy niż wspólność majątkową, nie ma potrzeby dokonywania zmian wpisów w rejestrze nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja: 12/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Malta

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Zgodnie z ustawą o zarejestrowanych związkach partnerskich rodzajem związku cywilnego przewidzianym w maltańskim prawie jest „zarejestrowany związek partnerski” (unjoni ċivili) – rozdział 530 Zbioru Praw Malty. Zawarcie zarejestrowanego związku partnerskiego jest możliwe między dwoma osobami tej samej lub odmiennej płci. Zawarcie związku partnerskiego wywołuje takie same skutki prawne jak zawarcie małżeństwa cywilnego. Partnerzy, którzy zawarli zarejestrowany związek partnerski przed wejściem w życie ustawy z 2017 r. o zmianie ustawy o małżeństwie oraz innych ustaw, mogą przekształcić zarejestrowany związek partnerski w małżeństwo cywilne w terminie 5 lat począwszy od dnia 1 września 2017 r. W przypadku przekształcenia zarejestrowanego związku partnerskiego w małżeństwo zarejestrowany związek partnerski ulega rozwiązaniu z chwilą jego przekształcenia, a będące wynikiem takiego przekształcenia małżeństwo uznaje się za zawarte z chwilą zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Ponieważ zarejestrowany związek partnerski i małżeństwo wywołują takie same skutki prawne, również ustrój majątkowy jest tożsamy w obu tych przypadkach. Państwo maltańskie zapewnia osobom chcącym zawrzeć zarejestrowany związek partnerski zgodnie z prawem maltańskim swobodę wyboru ustroju, który będzie regulował kwestie związane z ich majątkiem. Niemniej głównym ustrojem majątkowym na Malcie jest wspólność majątkowa.

Ustrój ten obowiązuje z mocy prawa w odniesieniu do każdego zarejestrowanego związku partnerskiego, chyba że osoby, które zawarły już zarejestrowany związek partnerski lub które zamierzają zawrzeć taki związek, postanowią, że ich majątek będzie podlegał innemu ustrojowi, przy czym taki inny ustrój nie może być sprzeczny z duchem maltańskiego prawa. Umowa regulująca taki ustrój majątkowy musi mieć formę dokumentu urzędowego.

Na Malcie funkcjonują również inne małżeńskie ustroje majątkowe, które mają zastosowanie także w przypadku zarejestrowanych związków partnerskich: rozdzielność majątkowa i wspólność dorobku pod osobnym zarządem.

Wspólność majątkowa, która stanowi ustawowy ustrój majątkowy na Malcie, oznacza, że wszelki majątek nabyty przez partnerów po zawarciu zarejestrowanego związku partnerskiego będzie wchodził w skład ich wspólnego majątku, a zatem obydwu z nich będzie przysługiwał równy udział w tym majątku. W prawie maltańskim wyraźnie wskazano przedmioty majątkowe, które są objęte wspólnością majątkową – kategoria ta nie obejmuje darowizn, spadków ani majątku osobistego każdego z małżonków stanowiącego jego wyłączną własność (paraphernal property).

Rozdzielność majątkowa to kolejny ustrój majątkowy, który partnerzy mogą wybrać zamiast wspólności majątkowej – w jego ramach każdy z partnerów zachowuje prawo do sprawowania pełnej kontroli nad majątkiem nabytym przed zawarciem zarejestrowanego związku partnerskiego i po jego zawarciu oraz samodzielnego zarządu tym majątkiem bez konieczności uzyskania zgody drugiego partnera.

Wspólność dorobku pod osobnym zarządem to kolejny ustrój, który partnerzy mogą wybrać zamiast wspólności majątkowej. W jego ramach przyjmuje się, że każdemu z partnerów przysługuje prawo do nabywania przedmiotów majątkowych, władania nimi oraz do zarządzania przedmiotami majątkowymi nabytymi we własnym imieniu, tak, jak gdyby stanowiły one jego wyłączną własność. Wybór powyższego ustroju nie wyklucza jednak możliwości wspólnego nabycia przedmiotów majątkowych przez partnerów, które to przedmioty podlegają wówczas ich wspólnemu zarządowi.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Jeżeli chodzi o wspólność majątkową, zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą obaj partnerzy są zobowiązani do wspólnego rozporządzania i zarządu majątkiem wspólnym. W przypadku tego konkretnego ustroju w prawie maltańskim wyróżnia się jednak czynności zwykłego zarządu, których dokonać może jeden z partnerów działający samodzielnie, i czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, których mogą dokonać wyłącznie obaj partnerzy działający wspólnie. W prawie maltańskim wyszczególniono wyłącznie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, co oznacza, że w przypadku gdy danej czynności nie wymieniono wyraźnie w przepisach, należy ją uznać za czynność zwykłego zarządu. Dlatego też jednym z wymogów formalnych, którego należy zawsze przestrzegać w przypadku wspólności majątkowej, jest wymóg uzyskania zgody obu partnerów. W przypadku nieudzielenia przez partnera zgody na czynność przeniesienia lub ustanowienia prawa rzeczowego lub osobistego na ruchomości i nieruchomości taka czynność może zostać unieważniona na wniosek partnera, który nie udzielił zgody na jej dokonanie.

Jeżeli chodzi o rozdzielność majątkową, ogólna zasada stanowi, że każdy z partnerów ma prawo do rozporządzania i zarządu swoim majątkiem we własnym imieniu, bez konieczności uzyskania zgody drugiego partnera.

Jeżeli chodzi o wspólność dorobku pod osobnym zarządem, zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą w przypadku gdy jeden z partnerów postanawia nabyć przedmiot majątkowy we własnym imieniu, nie jest zobowiązany do wcześniejszego uzyskania zgody drugiego partnera i dysponuje prawem do rozporządzania i zarządu tym przedmiotem we własnym imieniu. Natomiast w przypadku, gdy obaj partnerzy postanowią nabyć dany przedmiot majątkowy wspólnie, wymaga to uzyskania zgody obu z nich i są oni uprawnieni do wspólnego rozporządzania i zarządu tym przedmiotem.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Jeżeli chodzi o wspólność majątkową, obaj partnerzy są zobowiązani do dokonywania czynności wspólnie. W związku z tym nie dysponują swobodą w zakresie samodzielnego rozporządzania i zarządu majątkiem, z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu, które nie wymagają zgody obu partnerów.

Natomiast w przypadku, gdy partnerzy zdecydują się na rozdzielność majątkową, każdy z nich może swobodnie rozporządzać majątkiem we własnym imieniu, przy czym drugi partner nie ma żadnego wpływu na podejmowane w tym zakresie decyzje.

W przypadku wspólności dorobku pod osobnym zarządem jeżeli jeden z partnerów nabędzie przedmiot majątkowy bez zgody drugiego partnera, nabywający partner jest uprawniony do swobodnego rozporządzania tym przedmiotem bez żadnych ograniczeń. Jeżeli natomiast partnerzy wspólnie nabędą przedmioty majątkowe, w sprawach dotyczących tych przedmiotów mają obowiązek działać wspólnie.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

W odniesieniu do wspólności majątkowej przepisy wyraźnie stanowią, że ustrój ten zaczyna obowiązywać z dniem zawarcia małżeństwa i ustaje z dniem śmierci jednego z małżonków lub rozwiązania małżeństwa. Przepisy stanowią ponadto, że w przypadku separacji małżonkowie mogą wystąpić o sądowy podział majątku wspólnego.

Jeżeli chodzi o wspólność dorobku pod osobnym zarządem, przepisy stanowią, że ustrój ten ustaje m.in. w przypadku rozwiązania małżeństwa oraz orzeczenia separacji sądowej.

Natomiast w ramach ustroju rozdzielności majątkowej, w przypadku rozwiązania małżeństwa, separacji lub unieważnienia małżeństwa, małżonkowie w dalszym ciągu rozporządzają i zarządzają przedmiotami majątkowymi, które nabyli we własnym imieniu.

Powyższa zasada ma również zastosowanie do zarejestrowanych związków partnerskich.

Dlatego też skutki rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa wobec majątku małżonków sprowadzają się do podziału wszystkich przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania małżeństwa na drodze polubownej albo na mocy orzeczenia właściwego sądu.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

W przypadku śmierci jednego z partnerów maltańskie prawo spadkowe ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Malta ma jurysdykcję w tym zakresie, a najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć w tym kontekście pod uwagę, jest to, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Organem właściwym do rozpoznawania spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych jest Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego (Civil Court – Family Section).

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Ustanowienie ustroju majątkowego między partnerami prowadzi w stosownych przypadkach do powstania stosunku prawnego między partnerami a osobami trzecimi. Osoby trzecie są uprawnione do wykonywania przysługujących im praw względem obu partnerów łącznie lub względem każdego z partnerów z osobna – w zależności od tego, z kim zawarły one umowę lub z kim łączy je stosunek zobowiązaniowy.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Podział majątku przeprowadza się zazwyczaj po wniesieniu przez partnerów pozwu o separację lub rozwiązanie związku. Przed wniesieniem sprawy do właściwego sądu w przypadku tego rodzaju postępowań partnerzy mają obowiązek podjęcia próby mediacji, w toku której zadaniem mediatora jest pojednanie partnerów.

Jeżeli mediacja okaże się skuteczna, partnerzy mogą dokonać separacji w sposób polubowny – w takim przypadku określają prawa przysługujące im we wzajemnych relacjach oraz regulują sposób wykonywania prawa do pieczy nad dziećmi i kwestie związane z podziałem majątku wspólnego, sporządzając dokument urzędowy, który bada następnie właściwy sąd, aby zagwarantować zachowanie równowagi między prawami partnerów. Po zatwierdzeniu umowy przez właściwy sąd poświadcza się ją notarialnie i wpisuje się ją do odpowiedniego rejestru. Dopiero wówczas nabiera ona pełnej mocy prawnej i staje się skuteczna względem osób trzecich.

Jeżeli mediacja okaże się nieskuteczna i partnerzy nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, mają obowiązek zwrócić się do właściwego sądu o wszczęcie postępowania w sprawie o rozwiązanie ustroju majątkowego, aby podzielić między siebie majątek wspólny. Gdy wyrok właściwego sądu uzyska przymiot powagi rzeczy osądzonej, następuje jego publikacja – od tej chwili nabiera on pełnej mocy prawnej i wywołuje skutki względem osób trzecich.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Aby zarejestrować nieruchomość na Malcie, notariusz, który sporządził umowę dotyczącą tej nieruchomości, składa w tym celu notę notarialną w rejestrze publicznym. Po złożeniu noty notarialnej nieruchomość zostaje niezwłocznie zarejestrowana, a umowa staje się prawnie wiążącą dla stron, jak również skuteczna względem osób trzecich.

Ostatnia aktualizacja: 04/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Austria

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Poza instytucją małżeństwa w Austrii funkcjonuje również instytucja zarejestrowanego związku partnerskiego, którą regulują przepisy ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

W wyroku z dnia 4 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił rozbieżne przepisy dotyczące związków osób różnej płci i tej samej płci. Od dnia 1 stycznia 2019 r. w Austrii pary jednopłciowe mogą zawierać związki małżeńskie. Analogicznie pary osób różnej płci mogą obecnie zawierać zarejestrowane związki partnerskie (wcześniej możliwość ta zarezerwowana była wyłącznie dla par jednopłciowych).

Przepisy dotyczące zarejestrowanych związków partnerskich różnią się od przepisów dotyczących małżeństw w nieznacznym stopniu, np. w zakresie minimalnego wieku (18 lat; z chwilą ukończenia 16. roku życia nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o braku przeszkód małżeńskich – Ehefähigkeitserklärung) i rozwiązania związku (jest to możliwe po trzyletnim okresie separacji; w przypadku związków małżeńskich w wyjątkowych sytuacjach okres ten wynosi sześć lat).

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Tak jak w przypadku małżeństwa domyślnym ustrojem majątkowym, który ma zastosowanie do zarejestrowanych związków partnerskich, jest rozdzielność majątkowa (Gütertrennung) (§ 1217 ust. 2 w związku z § 1233 austriackiego kodeksu cywilnego – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Każdy z zarejestrowanych partnerów zachowuje majątek nabyty przed zawarciem związku i jest wyłącznym właścicielem majątku nabywanego po jego zawarciu. Każdy z zarejestrowanych partnerów jest również jedynym wierzycielem względem swoich dłużników i jedynym dłużnikiem względem swoich wierzycieli.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Zarejestrowani partnerzy mogą wskazać ustrój majątkowy w umowie zarejestrowanego związku partnerskiego na tych samych zasadach co małżonkowie. Partnerzy mogą wybrać inny ustrój majątkowy niż domyślny w drodze umowy. Umowę taką należy sporządzić w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (§ 1 ustawy o aktach notarialnych – Notariatsaktsgesetz).

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw (§§ 24 i nast. ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich).

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw (§§ 24 i nast. ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich).

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Pod względem merytorycznym zasady są takie same jak w przypadku małżeństw.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Wniosek o wpisanie prawa własności do rejestru nieruchomości należy złożyć do sądu rejonowego (Bezirksgericht) właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, która ma zostać wpisana do rejestru.

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć wniosek na piśmie i opatrzyć go podpisem. Co do zasady podpis nie wymaga poświadczenia, chyba że wniosek zawiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru (Aufsandungserklärung).

Do wniosku należy załączyć dokument urzędowy lub dokument prywatny, który potwierdza tytuł prawny do nabycia nieruchomości (np. umowę sprzedaży) i który został opatrzony poświadczonymi podpisami stron. Oprócz dokładnych informacji na temat nieruchomości dokumenty prywatne muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru (Aufsandungserklärung).

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru jest jednoznacznym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na rejestrację (wpis do rejestru nieruchomości) złożonym przez osobę, której prawo zostało ograniczone, obciążone, unieważnione lub przeniesione na inną osobę (w przypadku umowy sprzedaży osobą tą jest sprzedawca). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru poświadcza sąd lub notariusz, zaś podpisuje je umawiająca się strona. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis do rejestru można również załączyć do wniosku o wpisanie prawa własności do rejestru nieruchomości. Wówczas podpisy złożone na wniosku poświadcza sąd lub notariusz.

Do wniosku należy również dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) zgodnie z § 160 federalnego kodeksu podatkowego (Bundesabgabeordnung). Zaświadczenie jest wydanym przez organ podatkowy (Finanzamt) potwierdzeniem braku przeszkód natury podatkowej, które uniemożliwiałyby wpis prawa własności nieruchomości do rejestru nieruchomości.

Jeżeli wniosek sporządził adwokat lub notariusz, należy go złożyć drogą elektroniczną. Wówczas załączniki należy przesłać do archiwum dokumentów elektronicznych. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez organ podatkowy można następnie zastąpić samodzielnym rozliczeniem podatkowym (Selbstberechnungserklärung) sporządzonym przez adwokata lub notariusza.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Portugalia

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

W portugalskim systemie prawnym nie przewidziano możliwości zawierania zarejestrowanych związków partnerskich.

W ustawie nr 7/2001 przewidziano jednak pewne środki służące ochronie konkubinatów (uniões de facto). Środki te wymieniono w art. 3 wspomnianej ustawy – obejmują one prawo do korzystania ze wspólnego lokalu mieszkalnego oraz prawo do pobierania renty w przypadku śmierci jednego z konkubentów. Ponadto w art. 2020 portugalskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) przewidziano możliwość wypłacania świadczeń alimentacyjnych z majątku zmarłego konkubenta w przypadku śmierci jednego z konkubentów.

Z aktualną wersją przywołanych powyżej aktów prawnych w języku portugalskim można zapoznać się pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Uwaga: niniejszy arkusz informacyjny zawiera ogólne informacje; nie ma on wyczerpującego charakteru i nie jest wiążący dla punktu kontaktowego, europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, sądów ani żadnych innych podmiotów. Należy każdorazowo zapoznawać się z najbardziej aktualną wersją obowiązujących przepisów. Informacji tych nie należy traktować jako równoważnych poradzie prawnej uzyskanej od osoby wykonującej jeden z zawodów prawniczych.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

W świetle odpowiedzi na pytanie 1 powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Słowenia

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Słoweński system prawny nie przewiduje instytucji zarejestrowanego związku partnerskiego.

Słoweński kodeks rodzinny (Družinski zakonik) reguluje kwestie konkubinatu, który zdefiniowano w art. 4 jako długotrwały związek między mężczyzną a kobietą, którzy nie są małżeństwem, w sytuacji gdy nie istnieją przeszkody, które uniemożliwiałyby zawarcie małżeństwa między tymi osobami. Zgodnie z kodeksem rodzinnym konkubinat ma takie same skutki prawne dla związku dwóch osób jak małżeństwo, ale może mieć dodatkowo skutki prawne w innych dziedzinach przewidzianych w przepisach prawa.

Jeżeli decyzja dotycząca prawa lub obowiązku zależy od istnienia takiego długotrwałego związku, o jakim mowa w poprzednim akapicie, o istnieniu takiego związku decyduje się w ramach procedury ustanowienia tego prawa lub obowiązku. Decyzja w tej kwestii ma moc prawną wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu sprawy, w której dana decyzja została wydana.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

/

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

/

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

/

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

/

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

/

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

/

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

/

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim?

/

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

/

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Finlandia

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

W Finlandii przewidziano wyłącznie jeden rodzaj zarejestrowanego związku partnerskiego. Do 2017 r. pary osób tej samej płci mogły zarejestrować swój związek partnerski.

Na początku marca 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o małżeństwie oraz zmiany ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich. W rezultacie tych zmian w Finlandii zniesiono możliwość zawierania zarejestrowanych związków partnerskich, ale osoby pozostające w związkach jednopłciowych mają możliwość zawarcia małżeństwa.

Osoby pozostające w zarejestrowanych związkach partnerskich mogą – jeżeli wyrażają taką wolę – przekształcić swój związek partnerski w związek małżeński, o ile zawarły związek partnerski w Finlandii. Przekształcenie związku partnerskiego w małżeństwo nie jest jednak obowiązkowe i partnerzy mogą pozostać w zarejestrowanym związku partnerskim, jeżeli wyrażają taką wolę.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

W odniesieniu do zarejestrowanych związków partnerskich stosuje się te same przepisy dotyczące ustrojów majątkowych co w odniesieniu do małżeństw.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Zarejestrowani partnerzy mogą zawrzeć umowę majątkową przed zawarciem związku partnerskiego lub po jego zawarciu. Przekształcenie zarejestrowanego związku partnerskiego w małżeństwo pozostaje bez uszczerbku dla ważności umowy majątkowej zawartej przed zawarciem związku partnerskiego lub po jego zawarciu.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

W odniesieniu do zarejestrowanych związków partnerskich stosuje się te same przepisy dotyczące ustrojów majątkowych co w odniesieniu do małżeństw.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Podziału majątku po rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego dokonuje się w taki sam sposób jak podziału majątku po orzeczeniu rozwodu.

Podział lub rozdział majątku może nastąpić w okresie przejściowym poprzedzającym rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego, który ustanowiono, aby dać partnerom czas do namysłu, tj. niezwłocznie po wniesieniu sprawy do sądu rejonowego. Z wnioskiem o przeprowadzenie podziału majątku może wystąpić dowolny z partnerów pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Podziału majątku w przypadku śmierci któregokolwiek z zarejestrowanych partnerów dokonuje się w taki sam sposób jak podziału majątku w przypadku śmierci małżonka, przy czym pozostającemu przy życiu partnerowi przysługują takie same prawa jak pozostającemu przy życiu małżonkowi.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

W Finlandii organy nie wszczynają postępowań w tym zakresie z urzędu. Jeżeli partnerom nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii podziału majątku, sąd rejonowy (Käräjäoikeus) wyznacza, po otrzymaniu stosownego wniosku, osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie podziału majątku.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Ustrój majątkowy, jakiemu podlega zarejestrowany związek partnerski, wpływa na stosunki prawne między partnerem a osobą trzecią w taki sam sposób jak analogiczny ustrój majątkowy ustanowiony w odniesieniu do związku małżeńskiego.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Podziału majątku po rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego dokonuje się w taki sam sposób jak podziału majątku po ustaniu małżeństwa.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Aby wpisać do rejestru prawo własności nieruchomości, należy wystąpić z wnioskiem w tym zakresie. Rejestrem, do którego wpisuje się prawa własności nieruchomości, jest publiczny rejestr praw własności i hipotek. Po dokonaniu wpisu prawa własności dane nowego właściciela figurują na zaświadczeniu potwierdzającym przysługujące mu prawo własności nieruchomości.

Jeżeli wskutek podziału nieruchomości lub wydzielenia jej części doszło do zmiany właściciela nieruchomości, wpis prawa własności nieruchomości do rejestru będzie wiązał się z koniecznością przesłania do Państwowego Urzędu Kartograficznego Finlandii (Maanmittauslaitos) oryginału umowy o podział nieruchomości lub wydzielenie jej części, uzasadnienia dokonania podziału (np. pisma z sądu rejonowego informującego o wniesieniu do tego sądu sprawy o rozwiązanie związku partnerskiego), a także wszelkich dowodów uiszczenia podatku od przeniesienia własności nieruchomości.

Bieg terminu na wpisanie do rejestru prawa własności nieruchomości podlegającej podziałowi wskutek rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego rozpoczyna się z chwilą dokonania podziału. Termin na dokonanie wpisu w rejestrze wynosi sześć miesięcy.

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich - Szwecja

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Nie, w Szwecji istnieje tylko jedna forma zarejestrowanego związku partnerskiego, przewidziana dla osób tej samej płci. Możliwość rejestrowania związków partnerskich zniesiono jednak w 2009 r. w związku z wprowadzeniem zmian do szwedzkiego kodeksu małżeńskiego, w wyniku których pary osób tej samej płci mogą teraz zawierać związki małżeńskie na takich samych warunkach jak pary różnopłciowe. Przepisy kodeksu małżeńskiego mają zastosowanie na równi do par tej samej płci i rożnych płci. Związki partnerskie zarejestrowane przed 2009 r. pozostają jednak ważne do czasu ich rozwiązania przez strony albo przekształcenia w związek małżeński na wniosek stron.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.