Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există diferite forme de parteneriat înregistrat în acest stat membru? Explicați diferențele dintre acestea.

De la intrarea în vigoare, la 1 octombrie 2017, a legii privind dreptul la căsătorie pentru persoanele de același sex, nu mai este posibilă stabilirea de noi parteneriate civile în Germania. Începând cu această dată, cuplurile de același sex au posibilitatea de a se căsători, beneficiind astfel de același tratament ca și cuplurile de sex diferit. Parteneriatele civile existente pot fi transformate în căsătorii, însă nu există nicio obligație în acest sens. Prin urmare, parteneriatele civile existente pot continua să existe în forma de până acum.

2 Există un cadru legal care reglementează aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în acest stat membru? Ce prevede acesta? Căror forme de parteneriat înregistrat li se aplică acest cadru?

Între august 2001 și septembrie 2017, două persoane de același sex puteau să intre într-o relație de parteneriat civil, în conformitate cu legea privind parteneriatul civil înregistrat (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG). Consecințele juridice ale parteneriatului civil erau (respectiv sunt în continuare) în mare măsură similare celor ale căsătoriei.

3 În ce mod pot partenerii să își aleagă regimul patrimonial al parteneriatului înregistrat? Care sunt cerințele de formă în acest caz?

Partenerii civili intră sub incidența regimului matrimonial al comunității de achiziții, cu excepția cazului în care aceștia convin altfel prin intermediul unui contract de parteneriat civil. În acest sens, LPartG prevede că dispozițiile ținând de dreptul matrimonial aplicabile soților se aplică prin analogie și partenerilor civili (articolul 6 din LPartG). În plus, este prevăzută posibilitatea de a opta, printr-un contract de parteneriat, pentru regimul separației bunurilor sau pentru regimul comunității de bunuri (articolul 7 din LPartG).

4 Există restricții în ceea ce privește libertatea de a alege un regim patrimonial pentru parteneriatul înregistrat?

Având în vedere trimiterea la regimul matrimonial al cuplurilor căsătorite, sunt aplicabile, prin analogie, observațiile formulate în acel caz.

5 Care sunt efectele juridice ale desfacerii sau ale anulării parteneriatului asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

Dacă partenerii civili sunt separați, unul dintre ei poate pretinde de la celălalt o pensie de întreținere adecvată, ținând cont de condițiile de viață, de câștigurile și de situația patrimonială a ambilor parteneri. În acest sens, dispozițiile privind pensia de întreținere sunt aplicabile prin analogie (articolul 12 din LPartG). Dispozițiile privind pensia de întreținere și egalizarea compensatorie a pensiilor de după desfacerea căsătoriei sunt aplicabile, prin analogie, pensiei de întreținere de după desfacerea unui parteneriat civil (articolele 16 și 20 din LPartG).

6 Care sunt efectele juridice ale decesului unuia dintre parteneri asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

Dreptul succesoral al partenerilor civili înregistrați este echivalat cu cel al soților (articolul 10 din LPartG).

7 Ce autoritate are competența de a decide în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

Instanța specializată în dreptul familiei este competentă pe fond să soluționeze cererile care decurg din dreptul matrimonial al parteneriatului civil. Aceste proceduri sunt considerate a ține de parteneriatul civil și se aplică dispozițiile privind procedurile de divorț.

8 Care sunt efectele regimului patrimonial al parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și un terț?

Din cauza trimiterii la dreptul matrimonial, o persoană care participă la un parteneriat civil înregistrat nu răspunde, în general, decât de propriile datorii și doar cu propriul patrimoniu. Acest lucru nu se aplică obligațiilor privind acoperirea cheltuielilor obișnuite ale familiei (articolul 8 alineatul (2) din LPartG, coroborat cu articolul 1357 din Codul Civil). Din cauza trimiterii la dreptul matrimonial, observațiile privind eventualele restricții ale dreptului de a dispune se aplică prin analogie.

9 O scurtă descriere a procedurii de lichidare, inclusiv partajul și repartizarea bunurilor care au făcut obiectul parteneriatului înregistrat în acest stat membru.

Locuința comună și bunurile din gospodărie pot face obiectul unui partaj în cursul perioadei de viață separată (articolele 13 și 14 din LPartG) sau după desfacerea parteneriatului civil (articolul 17 din LPartG, coroborat cu articolele 1568a și b din Codul Civil).

10 Care este procedura și ce documente sunt necesare în mod normal pentru înscrierea bunurilor imobile?

Dacă partenerii optează pentru regimul matrimonial al comunității de bunuri, aceștia trebuie să depună contractul de parteneriat, încheiat la un notar, la registrul funciar și să solicită rectificarea cărții funciare. În toate celelalte cazuri, cu alte cuvinte dacă partenerii nu optează pentru regimul matrimonial al comunității de bunuri, cartea funciară nu trebuie rectificată.

Ultima actualizare: 02/11/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.