Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Okrem inštitútu „manželstva“ existuje v Rakúsku podľa zákona o registrovanom partnerstve (EPG) aj inštitút „registrovaného partnerstva“.

Ústavný súd rozhodnutím zo 4. decembra 2017 zrušil odlišné úpravy, ktoré sa vzťahovali na páry rôzneho a rovnakého pohlavia. V dôsledku toho môžu od 1. januára 2019 v Rakúsku uzatvárať manželstvá aj páry rovnakého pohlavia. Od tohto dňa majú navyše páry rôzneho pohlavia takisto možnosť uzatvoriť registrované partnerstvo, ktoré bolo predtým vyhradené iba pre páry rovnakého pohlavia.

Z obsahového hľadiska sú od pravidiel, ktoré sa vzťahujú na manželov, len malé odchýlky, napríklad pokiaľ ide o minimálny vek (18 rokov, bez možnosti získania povolenia na uzatvorenie manželstva od 16 rokov) alebo zánik zväzku (zánik je v každom prípade možný po uplynutí troch rokov od ukončenia spolužitia; v rámci manželstva sa vo výnimočných prípadoch uplatňuje lehota šiestich rokov).

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

V prípade registrovaného partnerstva, ako aj v prípade manželstva sa v zákone uplatňuje zásada oddelenia majetku (§ 1217 ods. 2 v spojení s § 1233 rakúskeho občianskeho zákonníka – ABGB). Každý registrovaný partner si ponecháva to, s čím do registrovaného partnerstva vstúpil, a stáva sa výlučným vlastníkom všetkého, čo počas neho nadobudol. Každý registrovaný partner je takisto jediným veriteľom svojich dlžníkov a dlžníkom svojich veriteľov.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Aj registrovaní partneri si môžu usporiadať majetkové pomery aj prostredníctvom zmlúv o partnerstve, a to za rovnakých podmienok, aké platia v prípade manželov. Obe strany majú možnosť dohodnúť sa na vymedzení podmienok zákonných ustanovení na usporiadanie vlastníckych vzťahov prostredníctvom zmluvných dojednaní. Na účely platnosti takýchto dohôd sa vyžaduje, aby mali formu notárskej zápisnice (§ 1 NotAktsG).

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov (§§ 24 a nasl. EPG).

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov (§§ 24 a nasl. EPG).

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Žiadosť o vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode sa nachádza majetok, ktorý sa má zaregistrovať.

Písomná žiadosť musí obsahovať podpis žiadateľa. Podpis v zásade nemusí byť overený, pokiaľ v žiadosti nie je uvedená intabulačná doložka.

So žiadosťou sa musí predložiť verejná alebo súkromná listina s osvedčenými podpismi strán, v ktorej sa uvádza právny dôvod na nadobudnutie majetku (napr. kúpna zmluva). Súkromné listiny musia okrem presných údajov o nehnuteľnosti obsahovať aj tzv. intabulačnú doložku (Aufsandungserklärung).

Intabulačná doložka obsahuje výslovné vyhlásenie osoby, ktorej právo má byť obmedzené, zaťažené, zrušené alebo prevedené na inú osobu, že s vkladom súhlasí (v prípade kúpnej zmluvy je takouto osobou predávajúci). Intabulačná doložka musí byť súdne alebo notársky overená a musí obsahovať podpis zaviazanej strany. Doložku možno zahrnúť aj do žiadosti o zápis do katastra nehnuteľností, v takom prípade však musia byť podpisy v tejto žiadosti súdne alebo notársky overené.

K žiadosti sa musí podľa § 160 spolkového nariadenia poplatkov (BAO) priložiť aj potvrdenie o riadnej úhrade daní. Ide o „potvrdenie“ od daňového úradu, že v súvislosti s vkladom vlastníckeho práva neexistujú obavy týkajúce neuhradených daní.

Ak žiadosť podáva právnik alebo notár, musí sa podať elektronicky. V takomto prípade sa prílohy podávajú do archívu listín. Potvrdenie o riadnej úhrade daní od daňového úradu možno nahradiť potvrdením o neexistencii pohľadávok (Selbstberechnungserklärung), ktoré vyhotovil právnik alebo notár.

Posledná aktualizácia: 05/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.