Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Nie. Český právny poriadok má len jednu formu registrovaného partnerstva, v ktorej je registrované partnerstvo stálym spoločenstvom dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré vzniklo spôsobom stanoveným v zákone.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Medzi registrovanými partnermi nevzniká spoločné vlastníctvo.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Na ich pomery sa vzťahuje všeobecná právna úprava vlastníctva, spoluvlastníctva a záväzkov bez ohľadu na to, že žijú v registrovanom partnerstve.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Nie, s výnimkou toho, že medzi registrovanými partnermi nemôže vzniknúť spoločné vlastníctvo.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Zánik registrovaného partnerstva nemá vplyv na majetkové pomery bývalých registrovaných partnerov.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Registrovaný partner je zákonným dedičom závetcu v prvej a druhej triede. V iných ohľadoch nemá úmrtie jedného z registrovaných partnerov vplyv na majetkové pomery druhého z nich.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. V prípade sporov týkajúcich sa majetku a dlhov má právomoc rozhodovať súd.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Na ich pomery sa vzťahuje všeobecná právna úprava vlastníctva, spoluvlastníctva a záväzkov bez ohľadu na to, že žijú v registrovanom partnerstve.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Ak majú bývalí registrovaní partneri majetok v spoluvlastníctve alebo ak majú spoločné záväzky, uplatňuje sa všeobecná právna úprava spoluvlastníctva a záväzkov.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Právne konanie, ktorým sa zriaďuje alebo prevádza vecné právo k nehnuteľnému majetku, ako aj právne konanie, ktorým sa takéto právo mení alebo ruší, si vyžaduje písomnú formu. Ak sa prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku zapísanému vo verejnom zozname, majetok sa nadobudne zápisom do takéhoto zoznamu.

Posledná aktualizácia: 14/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.