Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Vo Fínsku existuje len jeden druh registrovaného partnerstva. Osoby rovnakého pohlavia mohli uzavrieť registrované partnerstvo až do roku 2017.

Zmeny vykonané v zákone o manželstve a zákone o registrovaných partnerstvách nadobudli účinnosť začiatkom marca 2017. Vo Fínsku už nie je možné uzavrieť registrované partnerstvo. Osoby rovnakého pohlavia však môžu uzavrieť manželstvo.

Pár žijúci v registrovanom partnerstve, môže, ak si to želá, zmeniť svoje partnerstvo na manželstvo, ak je partnerstvo registrované vo Fínsku. Nie je však povinné zmeniť registrované partnerstvo na manželstvo. Pár môže naďalej žiť v registrovanom partnerstve, ak si to želá.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Majetkové vzťahy v rámci registrovaného partnerstva sa riadia rovnakými pravidlami ako majetkové vzťahy manželov.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Partneri žijúci v registrovanom partnerstve mohli uzavrieť dohodu manželov pred registráciou partnerstva alebo k nej mohli pristúpiť počas trvania registrovaného partnerstva. Zmena registrovaného partnerstva na manželstvo nemá vplyv na platnosť dohody manželov uzatvorenej pred registráciou partnerstva alebo počas trvania registrovaného partnerstva.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Majetkové vzťahy v rámci registrovaného partnerstva sa riadia rovnakými pravidlami ako majetkové vzťahy manželov.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Rozdelenie majetku v dôsledku zrušenia registrovaného partnerstva sa vykonáva rovnako ako rozdelenie majetku v dôsledku rozvodu.

Delenie majetku, tzn. rozdelenie, sa môže vykonať už počas obdobia zvažovania v prípade zrušenia registrovaného partnerstva, a to od okamihu predloženia sporu na súd prvého stupňa. Jeden z partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve môže žiadať o rozdelenie majetku.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

V prípade úmrtia jedného z partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve sa rozdelenie majetku vykoná rovnako ako v manželstve a pozostalý partner má rovnaké práva ako manžel (-ka), ktorý (-á) sa stal (-a) vdovcom (-ou).

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Vo Fínsku úrad nezačína konania z vlastnej iniciatívy. Ak partneri nedospejú k dohode o rozdelení majetku, súd prvého stupňa na základe žiadosti nariadi vykonávateľovi závetu rozdeliť majetok.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Majetkové účinky registrovaného partnerstva v rámci právnych vzťahov medzi jedným z partnerov a tretími osobami sú rovnaké ako majetkové účinky manželstva v rámci týchto právnych vzťahov.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Rozdelenie majetku sa vykoná po zrušení registrovaného partnerstva rovnako ako v prípade zániku manželstva.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku sa zaregistruje pri vyžiadaní dokladu o vlastníctve. Doklad o vlastníctve sa zapíše do hypotekárneho registra. Vlastník sa tak uvádza na osvedčení o vydaní dokladu o vlastníctve.

V prípade zmeny vlastníctva nehnuteľného majetku po rozdelení alebo oddelení majetku sa musí vnútroštátnemu kartografickému úradu na účely žiadosti o vydanie dokladu o vlastníctve predložiť originál zmluvy o rozdelení alebo oddelení majetku, odôvodnenie základu rozdelenia majetku, t. j. napríklad vyhlásenie súdu prvého stupňa o začatí konania o zrušení partnerstva, ako aj prípadné potvrdenie o akomkoľvek daňovom príjme z prevodu finančných prostriedkov.

Lehota na registráciu dokladu o vlastníctve nehnuteľností na základe rozdelenia majetku začína plynúť od okamihu, keď sa rozdelenie majetku stane právoplatným. Táto lehota na registráciu je šesť mesiacov.

Posledná aktualizácia: 15/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.