Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Od 1. októbra 2017, keď nadobudol účinnosť zákon o zavedení práva na manželstvo osôb rovnakého pohlavia, už v Nemecku nie je možné uzatvárať nové registrované partnerstvá. Páry rovnakého pohlavia odvtedy môžu uzatvárať manželstvá, a preto majú rovnaké postavenie ako páry rôzneho pohlavia. Existujúce registrované partnerstvá možno preklasifikovať na manželstvo. Nie je to však povinné. Existujúce registrované partnerstvá preto môžu aj naďalej existovať v nezmenenej podobe.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Podľa zákona o registrovanom partnerstve (LPartG) mohli dve osoby rovnakého pohlavia v Spolkovej republike Nemecko uzavrieť registrované partnerstvo od augusta 2001 do konca septembra 2017. Právne dôsledky registrovaného partnerstva boli (resp. naďalej sú) vo veľkej miere zhodné s právnymi dôsledkami manželstva.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Registrovaní partneri žijú v majetkovom režime oddeleného nadobúdania majetku s vyrovnaním prírastkov, ak sa v zmluve o registrovanom partnerstve nedohodnú inak. V zákone o registrovaných partnerstvách sa uvádza, že sa v tejto súvislosti uplatňujú zákonné ustanovenia o majetkových pomeroch medzi manželmi (§ 6 LPartG). Na základe zmluvy o registrovanom partnerstve sa pritom možno rozhodnúť aj pre majetkové režimy oddeleného majetku a bezpodielového spoluvlastníctva (§ 7 LPartG).

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Vzhľadom na odkaz na majetkové pomery manželských párov sa náležite uplatňujú aj príslušné vysvetlenia.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Ak registrovaní partneri žijú oddelene, jeden registrovaný partner môže od druhého registrovaného partnera v závislosti od životných, zárobkových a majetkových podmienok registrovaných partnerov požadovať primerané výživné. V tejto súvislosti sa náležite uplatňujú ustanovenia o výživnom počas odluky (§ 12 LPartG). Pokiaľ ide o výživné po ukončení partnerstva, náležite sa uplatňujú ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na výživné po rozvode manželstva a na majetkové vyrovnanie (§§ 16 a 20 LPartG).

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

V prípade registrovaných partnerov sa uplatňuje rovnaké právo dediť zo zákona ako v prípade manželov (§ 10 LPartG).

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

V konaniach, ktoré sa týkajú nárokov vyplývajúcich z majetkových pomerov registrovaných partnerov, je vecne príslušný rozhodovať rodinný súd (Familiengericht). Takéto konania sa zaraďujú medzi veci registrovaného partnerstva a uplatňujú sa v rámci nich rovnaké predpisy ako pri rozvodových konaniach.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Osoba v registrovanom partnerstve ručí na základe odkazu na majetkové pomery manželov iba za vlastné dlhy, a to iba svojím vlastným majetkom. Toto sa nevzťahuje na záväzky manželov, ktorými sa zabezpečuje primerané pokrytie každodenných životných potrieb rodiny (§ 8 ods. 2 LPartG v spojení s § 1357 BGB). Vysvetlenia k potenciálnemu obmedzeniu disponovania s majetkom sa náležite uplatňujú na základe odkazu na majetkové pomery manželov.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Spoločná domácnosť a vybavenie domácnosti sa môžu rozdeliť počas odluky (§§ 13 a 14 LPartG), respektíve po zrušení registrovaného partnerstva (§ 17 LPartG v spojení s §§ 1568a a 1568b BGB).

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Ak si partneri ako majetkový režim zvolia bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov, musia na katastrálnom úrade predložiť pred notárom uzatvorenú zmluvu o partnerstve a požiadať o úpravu záznamu v katastri nehnuteľností. Vo všetkých ostatných prípadoch, t. j. ak si partneri ako majetkový režim nezvolia bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov, záznam v katastri nehnuteľností upravovať netreba.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.