Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

„Registrované partnerstvo“ má v maltskom práve podobu „občianskeho zväzku“, a to v súlade so zákonom o občianskom zväzku (kapitola 530 Zbierky zákonov Malty). Ako občiansky zväzok je povolené zaregistrovať partnerstvo medzi dvoma osobami rovnakého aj rôzneho pohlavia. Po registrácii má občiansky zväzok právne účinky a dôsledky zodpovedajúce občianskemu sobášu. Partneri v občianskom zväzku uzavretom pred tým, ako nadobudol platnosť zákon o zmene zákona o manželstve a iných zákonov z roku 2017, môžu do piatich rokov od 1. septembra 2017 zmeniť svoj občiansky zväzok na manželstvo. Keď sa občiansky zväzok zmení na manželstvo, občiansky zväzok touto zmenou zaniká a manželstvo sa považuje za existujúce od dátumu, keď bol uzavretý občiansky zväzok.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Keďže občiansky zväzok a občiansky sobáš majú rovnaké právne účinky, dokonca aj majetkové režimy sú rovnaké. Maltský štát umožňuje stranám, ktoré si želajú vstúpiť do občianskeho zväzku podľa maltského práva, slobodne si vybrať, ktorým režimom sa bude riadiť ich majetok. Hlavný majetkový režim v manželstve na Malte je však bezpodielové spoluvlastníctvo.

Tento režim sa automaticky uplatňuje na každý zväzok, pokiaľ sa strany, ktoré už uzavreli zväzok alebo sa ho chystajú uzavrieť, nerozhodnú, že sa ich majetkové vzťahy majú riadiť iným režimom, ktorý nie je v rozpore s duchom maltského práva. Tento odlišný režim sa musí stanoviť prostredníctvom verejnej listiny.

Medzi ostatné typy majetkových režimov manželov, ktoré existujú na Malte a uplatňujú sa aj na občianske zväzky, patrí oddelenie majetku a spoločné vlastníctvo zvyšnej časti pod samostatnou správou.

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve ako zákonom stanovenom majetkovom režime manželov na Malte všetko, čo strany nadobudnú po uzavretí manželstva, tvorí bezpodielové spoluvlastníctvo, a teda im patrí obom rovnakým dielom. V maltskom práve sa konkrétne určuje, čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Vylúčené sú dary, dedičstvo a osobný (parafernálny) majetok jednotlivých strán.

Pri oddelení majetku, ďalšom majetkovom režime manželov, ktorý si strany môžu vybrať namiesto bezpodielového spoluvlastníctva, jednotlivé strany majú právo na absolútnu kontrolu nad majetkom nadobudnutým pred uzavretím zväzku a po ňom, ako aj na jeho spravovanie bez toho, aby bol potrebný súhlas druhej strany.

Pri spoločnom vlastníctve zvyšnej časti pod samostatnou správou, ďalšom majetkovom režime manželov, ktorý si strany môžu vybrať namiesto bezpodielového spoluvlastníctva, majú jednotliví partneri právo nadobúdať, udržiavať a spravovať majetok, ktorý si kúpili vo vlastnom mene, ako výluční vlastníci uvedeného majetku. Pri tomto režime však nie je vylúčené, aby strany nadobúdali majetok spoločne, pričom takýto majetok potom strany majú spravovať spoločne.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve je všeobecným pravidlom, že obe strany sú povinné riadiť a spravovať svoj spoločný majetok spoločne. V maltskom práve sa však v súvislosti s týmto konkrétnym režimom rozlišuje medzi bežnou správou, čiže tými úkonmi, ktoré môže jeden z partnerov vykonať samostatne, a mimoriadnou správou, čiže úkonmi, ktoré strany vykonávajú spoločne. Maltské právo obsahuje len zoznam aktov v rámci mimoriadnej správy. Akty, ktoré nie sú výslovne uvedené v zákone, sa teda musia považovať za akty v rámci bežnej správy. V záujme dobrého fungovania režimu bezpodielového spoluvlastníctva teda vždy musí byť splnená formálna požiadavka na súhlas oboch partnerov. V prípade, že strana neudelila súhlas s úkonom prevodu alebo vytvorenia majetkového alebo osobného práva k hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku, úkon možno na žiadosť strany, ktorá odmietla udeliť svoj súhlas, zrušiť.

Pri režime oddelenia majetku je všeobecným pravidlom, že jednotlivé strany majú právo riadiť a spravovať majetok vo svojom mene bez súhlasu druhej strany.

Pri spoločnom vlastníctve zvyšnej časti pod samostatnou správou je všeobecným pravidlom, že keď sa jeden z partnerov rozhodne nadobudnúť majetok samostatne, môže to urobiť bez toho, aby predtým získal súhlas druhého partnera, pričom bude mať právo riadiť a spravovať uvedený nadobudnutý majetok samostatne. Keď sa však obaja partneri rozhodnú nadobudnúť majetok spoločne, obaja dajú súhlas, a preto obaja majú právo riadiť a spravovať uvedený nadobudnutý majetok spoločne.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Pri režime bezpodielového spoluvlastníctva sú partneri povinní konať spoločne. Preto nemôžu slobodne riadiť a spravovať majetok samostatne s výnimkou tých úkonov v rámci bežnej správy, pri ktorých sa nevyžaduje súhlas oboch strán.

Na druhej strane pri režime oddeleného vlastníctva môže každý z partnerov nakladať s majetkom vo svojom vlastnom mene slobodne podľa vlastného uváženia bez akýchkoľvek zásahov druhého partnera.

Ak pri spoločnom vlastníctve zvyšnej časti pod samostatnou správou jedna zo strán zmluvy uskutoční kúpu bez súhlasu druhej strany, strana, ktorá majetok nadobudla, môže slobodne regulovať režim bez obmedzení. Ak však strany nadobudli majetok spoločne, môžu v súvislosti s takýmto spoločným majetkom konať len spoločne.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

V prípade režimu bezpodielového spoluvlastníctva je zákonom jasne stanovené, že režim nadobúda účinnosť od dátumu uzavretia manželstva a končí sa smrťou jedného z manželov alebo zánikom manželstva. V zákone sa tiež stanovuje, že v prípade odlúčenia manželov možno požiadať o zákonné rozdelenie majetku.

V prípade režimu spoločného vlastníctva zvyšnej časti pod samostatnou správou sa v zákone stanovuje, že sa končí okrem iného zánikom manželstva a rozlukou manželov.

Pri režime oddelenia majetku v prípade ukončenia manželstva, rozluky alebo anulovania manželstva manželia naďalej riadia a spravujú aktíva nadobudnuté vo vlastnom mene.

Uplatňuje sa to aj na registrované partnerstvá.

Účinok rozvodu, rozluky alebo anulovania na majetok manželov je, že všetko, čo bolo nadobudnuté počas manželstva, sa rozdelí medzi strany buď formou zmieru, alebo prostredníctvom rozsudku príslušného súdu.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Pri úmrtí jednej zo strán sa dedičské právo Malty uplatní, len ak má Malta právomoc, a zohľadniť sa musí najmä skutočnosť, či zosnulý zanechal závet alebo nie.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Orgán s príslušnosťou rozhodovať o veciach týkajúcich sa majetkového režimu manželov je občianskoprávny súd (sekcia pre rodinné právo).

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Keď sa na partnerstvo uplatní majetkový režim manželov, vedie to v príslušných prípadoch k vzniku právneho vzťahu medzi partnermi a tretími stranami. Tretie strany majú v závislosti od konkrétneho prípadu právo uplatňovať si svoje zákonné práva voči obom partnerom spoločne alebo samostatne v závislosti od toho, s kým uzavreli zmluvu alebo kto má voči nim dlh.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Proces rozdelenia majetku za bežných okolností prebieha vo fáze, keď strany začnú konanie o rozluke alebo rozvodové konanie. Pred tým, ako sa obrátia na príslušný súd, sa pri týchto konaniach vyžaduje, aby strany začali mediačné konanie, pričom mediátor dostane úlohu dosiahnuť medzi stranami zmier.

Ak je mediácia úspešná, partneri môžu pristúpiť k zmierlivej rozluke, pričom sa dohodnú na vzájomných právach, právach v súvislosti s deťmi a na rozdelení majetku manželov, prostredníctvom verejnej listiny, ktorú preskúma príslušný súd, aby sa uistil, že práva jednotlivých strán sú vyvážené. Po schválení príslušným súdom sa táto zmluva notársky overí a zaregistruje, aby nadobudla právny účinok na všetky účely a zámery, a to aj vo vzťahu k tretím stranám.

Ak mediácia neprebehne úspešne a strany nedospejú k zmierlivej dohode, musia začať príslušné konanie na príslušnom súde, pričom požiadajú o zrušenie majetkového režimu manželov, aby sa majetok manželov mohol medzi nich rozdeliť. Keď rozsudok príslušného súdu nadobudne účinok res judicata, tento rozsudok sa zaregistruje, aby nadobudol právny účinok na všetky účely a zámery, a to aj vo vzťahu k tretím stranám.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

V prípade nehnuteľného majetku, ktorý sa má zaregistrovať na Malte, verejný notár, ktorý vyhotovil zmluvu, predloží na tento účel notárske potvrdenie do verejného registra. Hneď ako sa notárske potvrdenie zapíše, nehnuteľný majetok je zaregistrovaný a zmluva právne záväzná pre zmluvné strany, ako aj voči tretím stranám.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.