Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

V portugalskom právnom poriadku neexistujú ustanovenia o registrovaných partnerstvách.

V zákone č. 7/2001 sú však stanovené určité opatrenia na ochranu nemanželských partnerstiev (uniões de facto). Tieto opatrenia sú stanovené v článku 3 uvedeného zákona a patrí medzi ne právo užívať spoločnú domácnosť a dostávať dôchodok, ak jeden z partnerov v nemanželskom partnerstve zomrie. Okrem toho sa v článku 2020 portugalského Občianskeho zákonníka (Código Civil) stanovuje, že v prípade smrti jedného z partnerov sa má z majetku zosnulého partnera vyplácať výživné.

Aktuálne znenia uvedených právnych predpisov v portugalčine si môžete pozrieť na týchto webových sídlach:

Zákon č. 7/2001

Portugalský Občiansky zákonník

Poznámka: Informácie uvedené v tomto informačnom prehľade sú všeobecné: nie sú vyčerpávajúce ani záväzné pre kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani žiadnych iných používateľov. Vždy je potrebné nájsť najaktuálnejšie znenie platných zákonov. Uvedené informácie nenahrádzajú právne poradenstvo odborníka v právnej oblasti.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

Posledná aktualizácia: 29/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.