Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Slovinský právny systém nepozná inštitút registrovaného partnerstva.

Zákon Slovinskej republiky o rodine upravuje nemanželský partnerský vzťah, ktorý je v článku 4 vymedzený ako dlhodobé spolužitie muža a ženy, ktorí neuzatvorili manželstvo, pokiaľ neexistujú dôvody, ktoré by im bránili v uzavretí manželstva. Podľa tohto zákona má dlhodobé spolužitie pre ich vzťah rovnaké právne dôsledky ako uzavretie manželstva a ak sa tak stanoví v zákone, môže mať právne dôsledky aj v iných právnych oblastiach.

Ak rozhodnutie o práve alebo povinnosti závisí od existencie dlhodobého spolužitia uvedeného v predchádzajúcom odseku, o otázke, či takéto spolužitie existuje, sa rozhoduje v konaní o určení daného práva alebo povinnosti. Rozhodnutie o tejto otázke má právny účinok iba s ohľadom na predmet vyriešenej otázky.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

/

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

/

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

/

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

/

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

/

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

/

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

/

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

/

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

/

Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.