Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Áno.

Na štátnej úrovni neexistuje žiadna občianska právna úprava druhov a družiek, a preto väčšina autonómnych oblastí upravuje, či už z občianskeho hľadiska, alebo z čisto administratívneho hľadiska, zloženie, právnu úpravu, účinky a formy a následky zániku nemanželského zväzku. Táto situácia sa musí vnímať spoločne so súbežnou existenciou rôznych občianskych práv (autonómnych práv – derechos forales) v Španielsku a spolu so zvykovým právom.

Popri manželstve a neregulovaných partnerstvách sa stanovilo odlišné zákonné uznávanie nemanželských partnerstiev na úrovni každej autonómnej oblasti. V tomto zmysle siahajú rozdiely na regionálnej úrovni od obyčajného právneho uznávania na základe minimálneho obdobia spolužitia alebo na základe existencie daného spolužitia a spoločných potomkov až po očakávaný zápis alebo registráciu nemanželského páru s administratívnou účinnosťou. V štyroch autonómnych oblastiach (Baleáry, Estremadura, Baskicko a Galícia) existuje dokonca register, ktorý má ústavný alebo povinný charakter.

Treba poznamenať, že administratívne záležitosti sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti nariadenia a že v tomto dokumente sa uvádzajú niektoré odkazy na výlučne administratívnu reguláciu, ktorú pre nemanželské páry a ich registráciu stanovujú niektoré autonómne oblasti, ktoré inak nemajú ústavnú právomoc v oblasti občianskeho práva.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Rôzne existujúce právne predpisy neobsahujú žiadne konkrétne normy týkajúce sa majetkových alebo dedičských záležitostí v súvislosti s majetkom nadobudnutým počas existencie nemanželského páru. Právne predpisy upravujúce majetkové pomery v manželstve sa nevzťahujú na nemanželské páry, a preto pokiaľ sa osoby v danom nemanželskom páre konkrétne nedohodnú inak formou dohody (convenio), na úpravu daných majetkových pomerov sa použijú príslušné ustanovenia článku 392 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo zákonníkov autonómnych oblastí – códigos forales), pre byty (condominios) alebo spoluvlastníctvo majetku (comunidades de bienes).

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Zainteresované strany si môžu sami stanoviť pravidlá týkajúce sa majetkových a dedičských aspektov. Na tento účel väčšina územných právnych predpisov obsahuje osobitné ustanovenie s odkazom na zmluvu alebo dohodu, ktorú môžu partneri uzavrieť. Vo väčšine právnych predpisov sa vyžaduje písomná forma, hoci na niektorých územiach sa pripúšťajú aj ústne dohody (Baleáry a Kanárske ostrovy).

Pokiaľ ide o písomné dohody, všeobecným pravidlom je, že verejné alebo súkromné listiny vyhotovené na tento účel sú prípustné a rôzne regionálne pravidlá umožňujú stanoviť finančnú kompenzáciu v prípade rozchodu páru a vzniku finančnej nerovnováhy medzi partnermi.

V niektorých právnych predpisoch sa v každom prípade vyžaduje formalizácia dohody verejnou listinou. To je prípad Aragónska, Kantábrie, Katalánska, Estremadury, Galície a Madridu.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Áno, existujú isté obmedzenia zmluvnej slobody. Rozsah tohto obmedzenia sa líši v závislosti od rôznych územných právnych predpisov. Všeobecný charakter má neplatnosť dohôd, ktoré sú v rozpore s imperatívnymi právnymi normami a rovnosťou práv pre oboch partnerov alebo ktoré vážne poškodzujú jedného z partnerov. V niektorých právnych predpisoch a so špecifickým charakterom sa predpokladá aj neplatnosť dohôd, ktorých účel je výlučne osobný alebo ktoré majú vplyv na súkromie partnerov. Takisto sa uvádza, že dohody nesmú poškodzovať tretie strany.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Účinky zrušenia registrovaného páru budú v prvom rade závisieť od dohôd, ktoré mohli partneri v tomto smere uzavrieť. V niektorých normách sa okrem toho predpokladá, že sa môže stanoviť majetkové odškodnenie nerovnováhy v prípade budúceho rozchodu páru. V každom prípade, pokiaľ ide o spoločné dedičstvo, postupuje sa podľa všeobecných občianskych a procesných pravidiel týkajúcich sa zrušenia registrovaného partnerstva a jeho vyhlásenia za neplatné, pričom v autonómnych právnych predpisoch, napríklad Katalánska alebo Aragónska, sa upravuje súdne schválenie majetkového odškodnenia z dôvodu práce v domácnosti jedného z členov alebo hospodárskych a profesijných záujmov druhého člena páru.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

V niektorých autonómnych nariadeniach sa pozostalému priznáva právo dediť po zosnulom členovi páru za rovnakých podmienok, ako keby boli manželia. V niektorých autonómnych oblastiach sa takisto uznáva právo dediť spoločné vybavenie, ktoré zostane v používaní v spoločnom obydlí jeden rok, alebo zmluvná subrogácia prenájmu nehnuteľností.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Právomoc rozhodovať o majetkových dôsledkoch odlúčenia pripadá súdnemu orgánu. V každom prípade nie je zavedená žiadna osobitná právomoc z dôvodu existencie iného ako manželského zväzku, ako je tomu v prípade majetkových pomerov v manželstve (články 769 a 807 Občianskeho súdneho poriadku). Vzhľadom na to, že ide o súdnu právomoc, riadi sa rozdelenie majetku všeobecnými pravidlami (článok 50 a nasl. Občianskeho zákonníka).

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Vo všeobecnosti v nariadeniach autonómnych oblastí existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa účinkov voči tretím stranám a v niektorých z nich sa navyše stanovuje, že nemanželské partnerstvo nebude poškodzovať práva tretích strán. Len v právnych predpisoch niektorých autonómnych oblastí sa stanovuje spoločná zodpovednosť členov páru voči tretím stranám v súvislosti s určitými výdavkami (tak ako je to v prípade Andalúzie).

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku

Ani vnútroštátne právne predpisy, ani právne predpisy autonómnych oblastí neobsahujú osobitné procesné ustanovenia týkajúce sa registrovaného partnerstva a jeho vyhlásenia za neplatné. Vo všeobecnosti bude existovať režim spoločného vlastníctva manželov (bezpodielové vlastníctvo oboch partnerov) upravený článkom 392 a nasl. Občianskeho zákonníka bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia rôznych úprav občianskeho práva, ktoré platia v Španielsku, a preto zánik bude podľa všeobecných pravidiel upravujúcich bezpodielové spoločné vlastníctvo (článok 400 Občianskeho zákonníka).

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Registrácia nehnuteľností si vyžaduje vyhotovenie notárskej listiny notárom.

Postup registrácie závisí od toho, čo sa páru pripisuje v občianskom práve, a uskutoční sa v súlade s jeho ustanoveniami. V prípade registrovaných a uznaných párov v čisto administratívnej oblasti bez občianskoprávnych účinkov sa register domnieva, že ide o situáciu bežného spoluvlastníctva. V každom prípade platia registračné zásady verejnej dokumentácie alebo notárskych zápisníc.

Posledná aktualizácia: 01/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.