Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Nie, existuje iba jedna forma registrovaného partnerstva – pre páry rovnakého pohlavia. V roku 2009 však bola v nadväznosti na zmeny právnych predpisov týkajúcich sa manželstva zrušená možnosť zaregistrovať partnerstvo. Tieto zmeny umožnili párom rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvo za rovnakých podmienok ako heterosexuálne páry. Ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa manželstva sa uplatňujú bez rozdielu na homosexuálne i heterosexuálne páry. Partnerstvo zaregistrované pred rokom 2009 však ostáva platné, kým ho strany nezrušia alebo sa nerozhodnú zmeniť ho na manželstvo.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.