Property consequences of registered partnerships

National rules relating to the division of the property of civil partnerships for couples that have an international element to their relationship, in cases of dissolution of the partnership or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 28/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Česká republika

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Nie. Český právny poriadok má len jednu formu registrovaného partnerstva, v ktorej je registrované partnerstvo stálym spoločenstvom dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré vzniklo spôsobom stanoveným v zákone.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Medzi registrovanými partnermi nevzniká spoločné vlastníctvo.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Na ich pomery sa vzťahuje všeobecná právna úprava vlastníctva, spoluvlastníctva a záväzkov bez ohľadu na to, že žijú v registrovanom partnerstve.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Nie, s výnimkou toho, že medzi registrovanými partnermi nemôže vzniknúť spoločné vlastníctvo.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Zánik registrovaného partnerstva nemá vplyv na majetkové pomery bývalých registrovaných partnerov.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Registrovaný partner je zákonným dedičom závetcu v prvej a druhej triede. V iných ohľadoch nemá úmrtie jedného z registrovaných partnerov vplyv na majetkové pomery druhého z nich.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. V prípade sporov týkajúcich sa majetku a dlhov má právomoc rozhodovať súd.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Na ich pomery sa vzťahuje všeobecná právna úprava vlastníctva, spoluvlastníctva a záväzkov bez ohľadu na to, že žijú v registrovanom partnerstve.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Majetkové pomery registrovaných partnerov nie sú osobitne upravené. Ak majú bývalí registrovaní partneri majetok v spoluvlastníctve alebo ak majú spoločné záväzky, uplatňuje sa všeobecná právna úprava spoluvlastníctva a záväzkov.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Právne konanie, ktorým sa zriaďuje alebo prevádza vecné právo k nehnuteľnému majetku, ako aj právne konanie, ktorým sa takéto právo mení alebo ruší, si vyžaduje písomnú formu. Ak sa prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku zapísanému vo verejnom zozname, majetok sa nadobudne zápisom do takéhoto zoznamu.

Posledná aktualizácia: 14/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Nemecko

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Od 1. októbra 2017, keď nadobudol účinnosť zákon o zavedení práva na manželstvo osôb rovnakého pohlavia, už v Nemecku nie je možné uzatvárať nové registrované partnerstvá. Páry rovnakého pohlavia odvtedy môžu uzatvárať manželstvá, a preto majú rovnaké postavenie ako páry rôzneho pohlavia. Existujúce registrované partnerstvá možno preklasifikovať na manželstvo. Nie je to však povinné. Existujúce registrované partnerstvá preto môžu aj naďalej existovať v nezmenenej podobe.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Podľa zákona o registrovanom partnerstve (LPartG) mohli dve osoby rovnakého pohlavia v Spolkovej republike Nemecko uzavrieť registrované partnerstvo od augusta 2001 do konca septembra 2017. Právne dôsledky registrovaného partnerstva boli (resp. naďalej sú) vo veľkej miere zhodné s právnymi dôsledkami manželstva.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Registrovaní partneri žijú v majetkovom režime oddeleného nadobúdania majetku s vyrovnaním prírastkov, ak sa v zmluve o registrovanom partnerstve nedohodnú inak. V zákone o registrovaných partnerstvách sa uvádza, že sa v tejto súvislosti uplatňujú zákonné ustanovenia o majetkových pomeroch medzi manželmi (§ 6 LPartG). Na základe zmluvy o registrovanom partnerstve sa pritom možno rozhodnúť aj pre majetkové režimy oddeleného majetku a bezpodielového spoluvlastníctva (§ 7 LPartG).

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Vzhľadom na odkaz na majetkové pomery manželských párov sa náležite uplatňujú aj príslušné vysvetlenia.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Ak registrovaní partneri žijú oddelene, jeden registrovaný partner môže od druhého registrovaného partnera v závislosti od životných, zárobkových a majetkových podmienok registrovaných partnerov požadovať primerané výživné. V tejto súvislosti sa náležite uplatňujú ustanovenia o výživnom počas odluky (§ 12 LPartG). Pokiaľ ide o výživné po ukončení partnerstva, náležite sa uplatňujú ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na výživné po rozvode manželstva a na majetkové vyrovnanie (§§ 16 a 20 LPartG).

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

V prípade registrovaných partnerov sa uplatňuje rovnaké právo dediť zo zákona ako v prípade manželov (§ 10 LPartG).

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

V konaniach, ktoré sa týkajú nárokov vyplývajúcich z majetkových pomerov registrovaných partnerov, je vecne príslušný rozhodovať rodinný súd (Familiengericht). Takéto konania sa zaraďujú medzi veci registrovaného partnerstva a uplatňujú sa v rámci nich rovnaké predpisy ako pri rozvodových konaniach.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Osoba v registrovanom partnerstve ručí na základe odkazu na majetkové pomery manželov iba za vlastné dlhy, a to iba svojím vlastným majetkom. Toto sa nevzťahuje na záväzky manželov, ktorými sa zabezpečuje primerané pokrytie každodenných životných potrieb rodiny (§ 8 ods. 2 LPartG v spojení s § 1357 BGB). Vysvetlenia k potenciálnemu obmedzeniu disponovania s majetkom sa náležite uplatňujú na základe odkazu na majetkové pomery manželov.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Spoločná domácnosť a vybavenie domácnosti sa môžu rozdeliť počas odluky (§§ 13 a 14 LPartG), respektíve po zrušení registrovaného partnerstva (§ 17 LPartG v spojení s §§ 1568a a 1568b BGB).

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Ak si partneri ako majetkový režim zvolia bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov, musia na katastrálnom úrade predložiť pred notárom uzatvorenú zmluvu o partnerstve a požiadať o úpravu záznamu v katastri nehnuteľností. Vo všetkých ostatných prípadoch, t. j. ak si partneri ako majetkový režim nezvolia bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov, záznam v katastri nehnuteľností upravovať netreba.

Posledná aktualizácia: 12/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Malta

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

„Registrované partnerstvo“ má v maltskom práve podobu „občianskeho zväzku“, a to v súlade so zákonom o občianskom zväzku (kapitola 530 Zbierky zákonov Malty). Ako občiansky zväzok je povolené zaregistrovať partnerstvo medzi dvoma osobami rovnakého aj rôzneho pohlavia. Po registrácii má občiansky zväzok právne účinky a dôsledky zodpovedajúce občianskemu sobášu. Partneri v občianskom zväzku uzavretom pred tým, ako nadobudol platnosť zákon o zmene zákona o manželstve a iných zákonov z roku 2017, môžu do piatich rokov od 1. septembra 2017 zmeniť svoj občiansky zväzok na manželstvo. Keď sa občiansky zväzok zmení na manželstvo, občiansky zväzok touto zmenou zaniká a manželstvo sa považuje za existujúce od dátumu, keď bol uzavretý občiansky zväzok.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Keďže občiansky zväzok a občiansky sobáš majú rovnaké právne účinky, dokonca aj majetkové režimy sú rovnaké. Maltský štát umožňuje stranám, ktoré si želajú vstúpiť do občianskeho zväzku podľa maltského práva, slobodne si vybrať, ktorým režimom sa bude riadiť ich majetok. Hlavný majetkový režim v manželstve na Malte je však bezpodielové spoluvlastníctvo.

Tento režim sa automaticky uplatňuje na každý zväzok, pokiaľ sa strany, ktoré už uzavreli zväzok alebo sa ho chystajú uzavrieť, nerozhodnú, že sa ich majetkové vzťahy majú riadiť iným režimom, ktorý nie je v rozpore s duchom maltského práva. Tento odlišný režim sa musí stanoviť prostredníctvom verejnej listiny.

Medzi ostatné typy majetkových režimov manželov, ktoré existujú na Malte a uplatňujú sa aj na občianske zväzky, patrí oddelenie majetku a spoločné vlastníctvo zvyšnej časti pod samostatnou správou.

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve ako zákonom stanovenom majetkovom režime manželov na Malte všetko, čo strany nadobudnú po uzavretí manželstva, tvorí bezpodielové spoluvlastníctvo, a teda im patrí obom rovnakým dielom. V maltskom práve sa konkrétne určuje, čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Vylúčené sú dary, dedičstvo a osobný (parafernálny) majetok jednotlivých strán.

Pri oddelení majetku, ďalšom majetkovom režime manželov, ktorý si strany môžu vybrať namiesto bezpodielového spoluvlastníctva, jednotlivé strany majú právo na absolútnu kontrolu nad majetkom nadobudnutým pred uzavretím zväzku a po ňom, ako aj na jeho spravovanie bez toho, aby bol potrebný súhlas druhej strany.

Pri spoločnom vlastníctve zvyšnej časti pod samostatnou správou, ďalšom majetkovom režime manželov, ktorý si strany môžu vybrať namiesto bezpodielového spoluvlastníctva, majú jednotliví partneri právo nadobúdať, udržiavať a spravovať majetok, ktorý si kúpili vo vlastnom mene, ako výluční vlastníci uvedeného majetku. Pri tomto režime však nie je vylúčené, aby strany nadobúdali majetok spoločne, pričom takýto majetok potom strany majú spravovať spoločne.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve je všeobecným pravidlom, že obe strany sú povinné riadiť a spravovať svoj spoločný majetok spoločne. V maltskom práve sa však v súvislosti s týmto konkrétnym režimom rozlišuje medzi bežnou správou, čiže tými úkonmi, ktoré môže jeden z partnerov vykonať samostatne, a mimoriadnou správou, čiže úkonmi, ktoré strany vykonávajú spoločne. Maltské právo obsahuje len zoznam aktov v rámci mimoriadnej správy. Akty, ktoré nie sú výslovne uvedené v zákone, sa teda musia považovať za akty v rámci bežnej správy. V záujme dobrého fungovania režimu bezpodielového spoluvlastníctva teda vždy musí byť splnená formálna požiadavka na súhlas oboch partnerov. V prípade, že strana neudelila súhlas s úkonom prevodu alebo vytvorenia majetkového alebo osobného práva k hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku, úkon možno na žiadosť strany, ktorá odmietla udeliť svoj súhlas, zrušiť.

Pri režime oddelenia majetku je všeobecným pravidlom, že jednotlivé strany majú právo riadiť a spravovať majetok vo svojom mene bez súhlasu druhej strany.

Pri spoločnom vlastníctve zvyšnej časti pod samostatnou správou je všeobecným pravidlom, že keď sa jeden z partnerov rozhodne nadobudnúť majetok samostatne, môže to urobiť bez toho, aby predtým získal súhlas druhého partnera, pričom bude mať právo riadiť a spravovať uvedený nadobudnutý majetok samostatne. Keď sa však obaja partneri rozhodnú nadobudnúť majetok spoločne, obaja dajú súhlas, a preto obaja majú právo riadiť a spravovať uvedený nadobudnutý majetok spoločne.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Pri režime bezpodielového spoluvlastníctva sú partneri povinní konať spoločne. Preto nemôžu slobodne riadiť a spravovať majetok samostatne s výnimkou tých úkonov v rámci bežnej správy, pri ktorých sa nevyžaduje súhlas oboch strán.

Na druhej strane pri režime oddeleného vlastníctva môže každý z partnerov nakladať s majetkom vo svojom vlastnom mene slobodne podľa vlastného uváženia bez akýchkoľvek zásahov druhého partnera.

Ak pri spoločnom vlastníctve zvyšnej časti pod samostatnou správou jedna zo strán zmluvy uskutoční kúpu bez súhlasu druhej strany, strana, ktorá majetok nadobudla, môže slobodne regulovať režim bez obmedzení. Ak však strany nadobudli majetok spoločne, môžu v súvislosti s takýmto spoločným majetkom konať len spoločne.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

V prípade režimu bezpodielového spoluvlastníctva je zákonom jasne stanovené, že režim nadobúda účinnosť od dátumu uzavretia manželstva a končí sa smrťou jedného z manželov alebo zánikom manželstva. V zákone sa tiež stanovuje, že v prípade odlúčenia manželov možno požiadať o zákonné rozdelenie majetku.

V prípade režimu spoločného vlastníctva zvyšnej časti pod samostatnou správou sa v zákone stanovuje, že sa končí okrem iného zánikom manželstva a rozlukou manželov.

Pri režime oddelenia majetku v prípade ukončenia manželstva, rozluky alebo anulovania manželstva manželia naďalej riadia a spravujú aktíva nadobudnuté vo vlastnom mene.

Uplatňuje sa to aj na registrované partnerstvá.

Účinok rozvodu, rozluky alebo anulovania na majetok manželov je, že všetko, čo bolo nadobudnuté počas manželstva, sa rozdelí medzi strany buď formou zmieru, alebo prostredníctvom rozsudku príslušného súdu.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Pri úmrtí jednej zo strán sa dedičské právo Malty uplatní, len ak má Malta právomoc, a zohľadniť sa musí najmä skutočnosť, či zosnulý zanechal závet alebo nie.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Orgán s príslušnosťou rozhodovať o veciach týkajúcich sa majetkového režimu manželov je občianskoprávny súd (sekcia pre rodinné právo).

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Keď sa na partnerstvo uplatní majetkový režim manželov, vedie to v príslušných prípadoch k vzniku právneho vzťahu medzi partnermi a tretími stranami. Tretie strany majú v závislosti od konkrétneho prípadu právo uplatňovať si svoje zákonné práva voči obom partnerom spoločne alebo samostatne v závislosti od toho, s kým uzavreli zmluvu alebo kto má voči nim dlh.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Proces rozdelenia majetku za bežných okolností prebieha vo fáze, keď strany začnú konanie o rozluke alebo rozvodové konanie. Pred tým, ako sa obrátia na príslušný súd, sa pri týchto konaniach vyžaduje, aby strany začali mediačné konanie, pričom mediátor dostane úlohu dosiahnuť medzi stranami zmier.

Ak je mediácia úspešná, partneri môžu pristúpiť k zmierlivej rozluke, pričom sa dohodnú na vzájomných právach, právach v súvislosti s deťmi a na rozdelení majetku manželov, prostredníctvom verejnej listiny, ktorú preskúma príslušný súd, aby sa uistil, že práva jednotlivých strán sú vyvážené. Po schválení príslušným súdom sa táto zmluva notársky overí a zaregistruje, aby nadobudla právny účinok na všetky účely a zámery, a to aj vo vzťahu k tretím stranám.

Ak mediácia neprebehne úspešne a strany nedospejú k zmierlivej dohode, musia začať príslušné konanie na príslušnom súde, pričom požiadajú o zrušenie majetkového režimu manželov, aby sa majetok manželov mohol medzi nich rozdeliť. Keď rozsudok príslušného súdu nadobudne účinok res judicata, tento rozsudok sa zaregistruje, aby nadobudol právny účinok na všetky účely a zámery, a to aj vo vzťahu k tretím stranám.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

V prípade nehnuteľného majetku, ktorý sa má zaregistrovať na Malte, verejný notár, ktorý vyhotovil zmluvu, predloží na tento účel notárske potvrdenie do verejného registra. Hneď ako sa notárske potvrdenie zapíše, nehnuteľný majetok je zaregistrovaný a zmluva právne záväzná pre zmluvné strany, ako aj voči tretím stranám.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Rakúsko

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Okrem inštitútu „manželstva“ existuje v Rakúsku podľa zákona o registrovanom partnerstve (EPG) aj inštitút „registrovaného partnerstva“.

Ústavný súd rozhodnutím zo 4. decembra 2017 zrušil odlišné úpravy, ktoré sa vzťahovali na páry rôzneho a rovnakého pohlavia. V dôsledku toho môžu od 1. januára 2019 v Rakúsku uzatvárať manželstvá aj páry rovnakého pohlavia. Od tohto dňa majú navyše páry rôzneho pohlavia takisto možnosť uzatvoriť registrované partnerstvo, ktoré bolo predtým vyhradené iba pre páry rovnakého pohlavia.

Z obsahového hľadiska sú od pravidiel, ktoré sa vzťahujú na manželov, len malé odchýlky, napríklad pokiaľ ide o minimálny vek (18 rokov, bez možnosti získania povolenia na uzatvorenie manželstva od 16 rokov) alebo zánik zväzku (zánik je v každom prípade možný po uplynutí troch rokov od ukončenia spolužitia; v rámci manželstva sa vo výnimočných prípadoch uplatňuje lehota šiestich rokov).

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

V prípade registrovaného partnerstva, ako aj v prípade manželstva sa v zákone uplatňuje zásada oddelenia majetku (§ 1217 ods. 2 v spojení s § 1233 rakúskeho občianskeho zákonníka – ABGB). Každý registrovaný partner si ponecháva to, s čím do registrovaného partnerstva vstúpil, a stáva sa výlučným vlastníkom všetkého, čo počas neho nadobudol. Každý registrovaný partner je takisto jediným veriteľom svojich dlžníkov a dlžníkom svojich veriteľov.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Aj registrovaní partneri si môžu usporiadať majetkové pomery aj prostredníctvom zmlúv o partnerstve, a to za rovnakých podmienok, aké platia v prípade manželov. Obe strany majú možnosť dohodnúť sa na vymedzení podmienok zákonných ustanovení na usporiadanie vlastníckych vzťahov prostredníctvom zmluvných dojednaní. Na účely platnosti takýchto dohôd sa vyžaduje, aby mali formu notárskej zápisnice (§ 1 NotAktsG).

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov (§§ 24 a nasl. EPG).

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov (§§ 24 a nasl. EPG).

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Z hľadiska obsahu platia rovnaké pravidlá ako v prípade manželov.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Žiadosť o vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode sa nachádza majetok, ktorý sa má zaregistrovať.

Písomná žiadosť musí obsahovať podpis žiadateľa. Podpis v zásade nemusí byť overený, pokiaľ v žiadosti nie je uvedená intabulačná doložka.

So žiadosťou sa musí predložiť verejná alebo súkromná listina s osvedčenými podpismi strán, v ktorej sa uvádza právny dôvod na nadobudnutie majetku (napr. kúpna zmluva). Súkromné listiny musia okrem presných údajov o nehnuteľnosti obsahovať aj tzv. intabulačnú doložku (Aufsandungserklärung).

Intabulačná doložka obsahuje výslovné vyhlásenie osoby, ktorej právo má byť obmedzené, zaťažené, zrušené alebo prevedené na inú osobu, že s vkladom súhlasí (v prípade kúpnej zmluvy je takouto osobou predávajúci). Intabulačná doložka musí byť súdne alebo notársky overená a musí obsahovať podpis zaviazanej strany. Doložku možno zahrnúť aj do žiadosti o zápis do katastra nehnuteľností, v takom prípade však musia byť podpisy v tejto žiadosti súdne alebo notársky overené.

K žiadosti sa musí podľa § 160 spolkového nariadenia poplatkov (BAO) priložiť aj potvrdenie o riadnej úhrade daní. Ide o „potvrdenie“ od daňového úradu, že v súvislosti s vkladom vlastníckeho práva neexistujú obavy týkajúce neuhradených daní.

Ak žiadosť podáva právnik alebo notár, musí sa podať elektronicky. V takomto prípade sa prílohy podávajú do archívu listín. Potvrdenie o riadnej úhrade daní od daňového úradu možno nahradiť potvrdením o neexistencii pohľadávok (Selbstberechnungserklärung), ktoré vyhotovil právnik alebo notár.

Posledná aktualizácia: 11/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Portugalsko

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

V portugalskom právnom poriadku neexistujú ustanovenia o registrovaných partnerstvách.

V zákone č. 7/2001 sú však stanovené určité opatrenia na ochranu nemanželských partnerstiev (uniões de facto). Medzi tieto opatrenia uvedené v článku 3 uvedeného zákona patrí právo užívať spoločné obydlie a dostávať dôchodok, ak jeden z partnerov v nemanželskom partnerstve zomrie. Okrem toho sa v článku 2020 portugalského Občianskeho zákonníka (Código Civil) stanovuje, že v prípade smrti jedného z partnerov sa má z majetku zosnulého partnera vyplácať výživné.

Aktuálne verzie uvedených právnych predpisov v portugalčine si môžete pozrieť na tomto webovom sídle: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Poznámka: Tento informačný prehľad obsahuje všeobecné informácie. Nie je vyčerpávajúci a nemá záväzný účinok na kontaktný bod, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani žiadneho používateľa. Vždy je potrebné prezrieť si aktuálne verzie príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo odborníkov pracujúcich v oblasti práva.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Odpoveď na túto otázku vyplýva z odpovede na otázku 1.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Slovinsko

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Slovinský právny systém nepozná inštitút registrovaného partnerstva.

Zákon Slovinskej republiky o rodine upravuje nemanželský partnerský vzťah, ktorý je v článku 4 vymedzený ako dlhodobé spolužitie muža a ženy, ktorí neuzatvorili manželstvo, pokiaľ neexistujú dôvody, ktoré by im bránili v uzavretí manželstva. Podľa tohto zákona má dlhodobé spolužitie pre ich vzťah rovnaké právne dôsledky ako uzavretie manželstva a ak sa tak stanoví v zákone, môže mať právne dôsledky aj v iných právnych oblastiach.

Ak rozhodnutie o práve alebo povinnosti závisí od existencie dlhodobého spolužitia uvedeného v predchádzajúcom odseku, o otázke, či takéto spolužitie existuje, sa rozhoduje v konaní o určení daného práva alebo povinnosti. Rozhodnutie o tejto otázke má právny účinok iba s ohľadom na predmet vyriešenej otázky.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

/

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

/

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

/

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

/

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

/

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

/

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

/

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

/

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

/

Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Fínsko

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Vo Fínsku existuje len jeden druh registrovaného partnerstva. Osoby rovnakého pohlavia mohli uzavrieť registrované partnerstvo až do roku 2017.

Zmeny vykonané v zákone o manželstve a zákone o registrovaných partnerstvách nadobudli účinnosť začiatkom marca 2017. Vo Fínsku už nie je možné uzavrieť registrované partnerstvo. Osoby rovnakého pohlavia však môžu uzavrieť manželstvo.

Pár žijúci v registrovanom partnerstve, môže, ak si to želá, zmeniť svoje partnerstvo na manželstvo, ak je partnerstvo registrované vo Fínsku. Nie je však povinné zmeniť registrované partnerstvo na manželstvo. Pár môže naďalej žiť v registrovanom partnerstve, ak si to želá.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Majetkové vzťahy v rámci registrovaného partnerstva sa riadia rovnakými pravidlami ako majetkové vzťahy manželov.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Partneri žijúci v registrovanom partnerstve mohli uzavrieť dohodu manželov pred registráciou partnerstva alebo k nej mohli pristúpiť počas trvania registrovaného partnerstva. Zmena registrovaného partnerstva na manželstvo nemá vplyv na platnosť dohody manželov uzatvorenej pred registráciou partnerstva alebo počas trvania registrovaného partnerstva.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Majetkové vzťahy v rámci registrovaného partnerstva sa riadia rovnakými pravidlami ako majetkové vzťahy manželov.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Rozdelenie majetku v dôsledku zrušenia registrovaného partnerstva sa vykonáva rovnako ako rozdelenie majetku v dôsledku rozvodu.

Delenie majetku, tzn. rozdelenie, sa môže vykonať už počas obdobia zvažovania v prípade zrušenia registrovaného partnerstva, a to od okamihu predloženia sporu na súd prvého stupňa. Jeden z partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve môže žiadať o rozdelenie majetku.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

V prípade úmrtia jedného z partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve sa rozdelenie majetku vykoná rovnako ako v manželstve a pozostalý partner má rovnaké práva ako manžel (-ka), ktorý (-á) sa stal (-a) vdovcom (-ou).

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Vo Fínsku úrad nezačína konania z vlastnej iniciatívy. Ak partneri nedospejú k dohode o rozdelení majetku, súd prvého stupňa na základe žiadosti nariadi vykonávateľovi závetu rozdeliť majetok.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Majetkové účinky registrovaného partnerstva v rámci právnych vzťahov medzi jedným z partnerov a tretími osobami sú rovnaké ako majetkové účinky manželstva v rámci týchto právnych vzťahov.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Rozdelenie majetku sa vykoná po zrušení registrovaného partnerstva rovnako ako v prípade zániku manželstva.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku sa zaregistruje pri vyžiadaní dokladu o vlastníctve. Doklad o vlastníctve sa zapíše do hypotekárneho registra. Vlastník sa tak uvádza na osvedčení o vydaní dokladu o vlastníctve.

V prípade zmeny vlastníctva nehnuteľného majetku po rozdelení alebo oddelení majetku sa musí vnútroštátnemu kartografickému úradu na účely žiadosti o vydanie dokladu o vlastníctve predložiť originál zmluvy o rozdelení alebo oddelení majetku, odôvodnenie základu rozdelenia majetku, t. j. napríklad vyhlásenie súdu prvého stupňa o začatí konania o zrušení partnerstva, ako aj prípadné potvrdenie o akomkoľvek daňovom príjme z prevodu finančných prostriedkov.

Lehota na registráciu dokladu o vlastníctve nehnuteľností na základe rozdelenia majetku začína plynúť od okamihu, keď sa rozdelenie majetku stane právoplatným. Táto lehota na registráciu je šesť mesiacov.

Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Majetkové dôsledky registrovaného partnerstva - Švédsko

1 Existujú v tomto členskom štáte rôzne formy „registrovaných partnerstiev“? Vysvetlite rozdiely medzi rôznymi formami?

Nie, existuje iba jedna forma registrovaného partnerstva – pre páry rovnakého pohlavia. V roku 2009 však bola v nadväznosti na zmeny právnych predpisov týkajúcich sa manželstva zrušená možnosť zaregistrovať partnerstvo. Tieto zmeny umožnili párom rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvo za rovnakých podmienok ako heterosexuálne páry. Ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa manželstva sa uplatňujú bez rozdielu na homosexuálne i heterosexuálne páry. Partnerstvo zaregistrované pred rokom 2009 však ostáva platné, kým ho strany nezrušia alebo sa nerozhodnú zmeniť ho na manželstvo.

2 Existuje v tomto členskom štáte zákonná úprava majetkových pomerov v registrovanom partnerstve? Čo sa v nej stanovuje? Na aké formy „registrovaného partnerstva“ sa vzťahuje?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

3 Ako si môžu partneri usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve? Aké sú v tomto prípade formálne požiadavky?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

4 Je slobodná vôľa ako si usporiadať majetkové pomery v registrovanom partnerstve nejako obmedzená?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

5 Aké sú právne účinky zrušenia registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné na toto registrované partnerstvo?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

6 Aké sú dôsledky úmrtia na majetkové dôsledky registrovaného partnerstva?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

7 Ktorý orgán má právomoc rozhodovať vo veci týkajúcej sa majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

8 Aké sú účinky majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva na právne vzťahy medzi jedným z partnerov a treťou osobou?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

9 Krátky opis postupu rozdelenia majetkových pomerov v registrovanom partnerstve v tomto členskom štáte vrátane ich vysporiadania a zániku.

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

10 Aký je postup a dokumenty alebo informácie, ktoré sa zvyčajne vyžadujú na účely registrácie nehnuteľného majetku?

Na registrované partnerstvá sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na manželské páry.

Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.