Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v tej državi članici obstajajo različne oblike „registriranih partnerskih skupnosti“? Pojasnite razlike med različnimi oblikami.

Češki pravni sistem pozna samo eno oblike registrirane partnerske skupnosti, in sicer je to trajna življenjska skupnost dveh oseb istega spola, ki je nastala na način, opredeljen z zakonom.

2 Ali v tej državi članici obstaja zakonska ureditev premoženjskih razmerij za registrirane partnerske skupnosti? Kaj je v njej predvideno? Za katere oblike registriranih partnerskih skupnosti se uporablja?

Premoženjska razmerja registriranih partnerjev niso urejena s posebnim zakonom. Registrirana partnerska skupnost ne povzroči nastanka skupnega premoženja.

3 Kako lahko partnerja uredita svoja premoženjska razmerja? Katere so formalne zahteve v tem primeru?

Premoženjska razmerja registriranih partnerjev niso urejena s posebnim zakonom. Njihova razmerja so urejena s splošnimi pravili, ki veljajo za lastništvo, solastništvo in obveznosti, ne glede na to, da živijo v registriranem partnerstvu.

4 Ali obstajajo omejitve svobode urejanja premoženjskih razmerij med partnerjema?

Ne, z izjemo dejstva, da registrirana partnerska skupnost ne povzroči nastanka skupnega premoženja.

5 Kakšni so pravni učinki prenehanja ali razveljavitve na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Prenehanje registrirane partnerske skupnosti ne vpliva na premoženjska razmerja nekdanjih registriranih partnerjev.

6 Kakšni so učinki smrti na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

V primeru smrti partnerja je preživeli registrirani partner zakoniti dedič prvega in drugega dednega reda. V drugih ozirih smrt enega od registriranih partnerjev ne vpliva na premoženjska razmerja drugega partnerja.

7 Kateri organ je pristojen za odločanje v zadevi, ki se nanaša na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Premoženjska razmerja registriranih partnerjev niso urejena s posebnim zakonom. V sporih v zvezi s premoženjem in dolgovi odloča pristojno sodišče.

8 Kakšni so učinki premoženjskopravnih posledic registrirane partnerske skupnosti na pravna razmerja med partnerjem in tretjo osebo?

Premoženjska razmerja registriranih partnerjev niso urejena s posebnim zakonom. Njihova razmerja so urejena s splošnimi pravili, ki veljajo za lastništvo, solastništvo in obveznosti, ne glede na to, da živijo v registriranem partnerstvu.

9 Kratek opis postopka delitve premoženja partnerjev v registrirani partnerski skupnosti v tej državi članici, vključno z ločitvijo, razdelitvijo in likvidacijo.

Premoženjska razmerja registriranih partnerjev niso urejena s posebnim zakonom. Če imata nekdanja registrirana partnerja skupno lastništvo nad premoženjem ali če imata skupne obveznosti, se uporabljajo splošna pravila o skupnem lastništvu in obveznostih.

10 Kateri postopek obstaja za registracijo nepremičnin in kateri dokumenti ali informacije se običajno zahtevajo?

Pravni akti, s katerimi nastane ali se prenese stvarna pravica na nepremičnini, ali postopki, s katerimi se taka pravica spremeni ali razveljavi, morajo biti v pisni obliki. Pri prenosu lastninske pravice na nepremičnini, ki je vpisana v javni register, začne sprememba lastništva veljati z vpisom v navedeni register.

Zadnja posodobitev: 14/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.