Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v tej državi članici obstajajo različne oblike „registriranih partnerskih skupnosti“? Pojasnite razlike med različnimi oblikami.

Na Finskem obstaja samo ena vrsta registrirane partnerske skupnosti. Osebe v istospolnih zvezah so lahko sklenile registrirano partnersko skupnost do leta 2017.

Spremembe zakona o zakonski zvezi in zakona o registriranih partnerskih skupnostih so začele veljati v začetku marca 2017. Zato na Finskem ni več mogoče skleniti registrirane partnerske skupnosti, vendar se lahko osebe v istospolnih zvezah poročijo.

Pari v registriranih partnerskih skupnostih lahko, če to želijo, preoblikujejo svojo partnersko skupnost v zakonsko zvezo, če je bila partnerska skupnost registrirana na Finskem. Vendar tako preoblikovanje ni obvezno in pari lahko, če to želijo, ostanejo v registrirani partnerski skupnosti.

2 Ali v tej državi članici obstaja zakonska ureditev premoženjskih razmerij za registrirane partnerske skupnosti? Kaj je v njej predvideno? Za katere oblike registriranih partnerskih skupnosti se uporablja?

Določbe, ki veljajo za premoženjska razmerja med zakoncema, veljajo tudi za registrirane partnerske skupnosti.

3 Kako lahko partnerja uredita svoja premoženjska razmerja? Katere so formalne zahteve v tem primeru?

Partnerji v registriranih partnerskih skupnostih lahko pred registracijo partnerske skupnosti ali v času trajanja registrirane partnerske skupnosti sklenejo dogovor o ureditvi premoženjskih razmerij. Preoblikovanje registrirane partnerske skupnosti v zakonsko zvezo ne vpliva na veljavnost dogovora o ureditvi premoženjskih razmerij, ki je bil sklenjen pred registracijo partnerske skupnosti ali v času trajanja registrirane partnerske skupnosti.

4 Ali obstajajo omejitve svobode urejanja premoženjskih razmerij med partnerjema?

Določbe, ki veljajo za premoženjska razmerja med zakoncema, veljajo tudi za registrirane partnerske skupnosti.

5 Kakšni so pravni učinki prenehanja ali razveljavitve na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Delitev premoženja, ki izhaja iz prenehanja registrirane partnerske skupnosti, se obravnava enako kot delitev premoženja, ki izhaja iz razveze.

Delitev premoženja se lahko izvrši med obdobjem za razmislek o prenehanju registrirane partnerske skupnosti, takoj ko je zadeva predložena okrožnemu sodišču. Delitev premoženja lahko zahteva kateri koli partner v registrirani partnerski skupnosti

6 Kakšni so učinki smrti na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Delitev premoženja v primeru smrti registriranega partnerja se izvrši na isti način kot v primeru smrti zakonca, preživeli partner pa ima enake pravice kot ovdoveli zakonec.

7 Kateri organ je pristojen za odločanje v zadevi, ki se nanaša na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Na Finskem organi ne začnejo postopkov na lastno pobudo. Če partnerji ne dosežejo dogovora o delitvi, okrožno sodišče (Käräjäoikeus) na zahtevo imenuje izvršitelja, da razdeli premoženje.

8 Kakšni so učinki premoženjskopravnih posledic registrirane partnerske skupnosti na pravna razmerja med partnerjem in tretjo osebo?

Učinki premoženjskih razmerij v registrirani partnerski skupnosti na pravna razmerja med partnerjem in tretjo osebo so enaki kot učinki premoženjskih razmerij med zakoncema na taka pravna razmerja.

9 Kratek opis postopka delitve premoženja partnerjev v registrirani partnerski skupnosti v tej državi članici, vključno z ločitvijo, razdelitvijo in likvidacijo.

Delitve, ki se izvršijo po prenehanju registrirane partnerske skupnosti, imajo enako obliko kot delitve po prenehanju zakonske zveze.

10 Kateri postopek obstaja za registracijo nepremičnin in kateri dokumenti ali informacije se običajno zahtevajo?

Lastninska pravica na premoženju se vpiše po vložitvi zahteve za vpis lastninske pravice. Lastninska pravica se vpiše v javni register premoženjskih pravic in hipotek. Lastnik se navede na potrdilu o lastništvu.

Če se zaradi delitve premoženja lastninska pravica na premoženju spremeni, je treba Geodetski upravi Finske (Maanmittauslaitos) za namene vložitve zahteve za vpis lastninske pravice poslati izvirnik dogovora o delitvi premoženja, pojasnilo o razlogih za delitev (npr. obvestilo okrožnega sodišča, da pred njim poteka postopek za prenehanje partnerske skupnosti) in potrdilo o plačilu davka na promet z nepremičninami.

Rok za vpis lastninske pravice na premoženju, ki se razdeli zaradi prenehanja registrirane partnerske skupnosti, se začne, ko ta delitev začne učinkovati. Rok za vpis znaša šest mesecev.

Zadnja posodobitev: 15/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.