Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v tej državi članici obstajajo različne oblike „registriranih partnerskih skupnosti“? Pojasnite razlike med različnimi oblikami.

Portugalski pravni sistem ne predvideva instituta registrirane partnerske skupnosti.

Vendar so v zakonu št. 7/2001, kakor je bil posodobljen z zakonom št. 71/2018 z dne 31. decembra 2018, določeni nekateri ukrepi za zaščito dejanskih partnerskih skupnosti. Ti ukrepi so določeni v členu 3 navedenega zakona in vključujejo pravico do uporabe družinskega doma in pravico do pokojnine, če eden od partnerjev v izvenzakonski skupnosti umre. Poleg tega člen 2020 portugalskega civilnega zakonika (Código Civil) določa, da se preživnina izplačuje iz premoženja pokojnega partnerja, če eden od partnerjev umre.

Posodobljene različice zgoraj navedene zakonodaje so v portugalščini na voljo na naslednjih spletnih mestih:

zakon št. 7/2001,

portugalski civilni zakonik.

Opozorilo: Ta informativni pregled vsebuje splošne informacije. Ni izčrpen in nima zavezujočega učinka za kontaktno točko, Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah, sodišča ali druge uporabnike. Vedno je treba upoštevati najnovejšo različico veljavne zakonodaje. Te informacije niso nadomestilo za pravni nasvet pravnega strokovnjaka.

2 Ali v tej državi članici obstaja zakonska ureditev premoženjskih razmerij za registrirane partnerske skupnosti? Kaj je v njej predvideno? Za katere oblike registriranih partnerskih skupnosti se uporablja?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

3 Kako lahko partnerja uredita svoja premoženjska razmerja? Katere so formalne zahteve v tem primeru?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

4 Ali obstajajo omejitve svobode urejanja premoženjskih razmerij med partnerjema?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

5 Kakšni so pravni učinki prenehanja ali razveljavitve na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

6 Kakšni so učinki smrti na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

7 Kateri organ je pristojen za odločanje v zadevi, ki se nanaša na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

8 Kakšni so učinki premoženjskopravnih posledic registrirane partnerske skupnosti na pravna razmerja med partnerjem in tretjo osebo?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

9 Kratek opis postopka delitve premoženja partnerjev v registrirani partnerski skupnosti v tej državi članici, vključno z ločitvijo, razdelitvijo in likvidacijo.

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

10 Kateri postopek obstaja za registracijo nepremičnin in kateri dokumenti ali informacije se običajno zahtevajo?

Za odgovor na to vprašanje glej odgovor na vprašanje 1.

Zadnja posodobitev: 31/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.