Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v tej državi članici obstajajo različne oblike „registriranih partnerskih skupnosti“? Pojasnite razlike med različnimi oblikami.

Ne, obstaja samo ena oblika registrirane partnerske skupnosti – za istospolne pare. Vendar je bila možnost registracije partnerskih skupnosti ukinjena leta 2009 po spremembah švedskega zakona o zakonski zvezi, s katerimi se je istospolnim parom omogočilo, da sklenejo zakonsko zvezo pod istimi pogoji kot različnospolni pari. Določbe zakona o zakonski zvezi se enako uporabljajo za istospolne in različnospolne pare. Partnerske skupnosti, ki so bile registrirane pred letom 2009, pa ostanejo veljavne, dokler jih partnerji ne razpustijo ali dokler se na zahtevo partnerjev ne preoblikujejo v zakonsko zvezo.

2 Ali v tej državi članici obstaja zakonska ureditev premoženjskih razmerij za registrirane partnerske skupnosti? Kaj je v njej predvideno? Za katere oblike registriranih partnerskih skupnosti se uporablja?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

3 Kako lahko partnerja uredita svoja premoženjska razmerja? Katere so formalne zahteve v tem primeru?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

4 Ali obstajajo omejitve svobode urejanja premoženjskih razmerij med partnerjema?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

5 Kakšni so pravni učinki prenehanja ali razveljavitve na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

6 Kakšni so učinki smrti na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

7 Kateri organ je pristojen za odločanje v zadevi, ki se nanaša na premoženjskopravne posledice registrirane partnerske skupnosti?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

8 Kakšni so učinki premoženjskopravnih posledic registrirane partnerske skupnosti na pravna razmerja med partnerjem in tretjo osebo?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

9 Kratek opis postopka delitve premoženja partnerjev v registrirani partnerski skupnosti v tej državi članici, vključno z ločitvijo, razdelitvijo in likvidacijo.

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

10 Kateri postopek obstaja za registracijo nepremičnin in kateri dokumenti ali informacije se običajno zahtevajo?

Za registrirane partnerske skupnosti veljajo ista pravila kot za poročene pare.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.