Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Utöver institutet äktenskap har Österrike också institutet registrerat partnerskap i enlighet med lagen om registrerat partnerskap (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

Genom ett beslut i författningsdomstolen av den 4 december 2017 upphävdes de olika regleringarna för samkönade respektive olikkönade par. Detta innebär att samkönade par sedan den 1 januari 2019 kan gifta sig i Österrike. Sedan dess kan också olikkönade par ingå registrerat partnerskap, vilket tidigare var en möjlighet reserverad för samkönade par.

Reglerna om registrerat partnerskap skiljer sig i materiellt hänseende bara obetydligt från de regler som gäller makar, till exempel i fråga om lägsta ålder för partnerskap (18 år, ”förklaring om att hinder för att ingå partnerskap inte föreligger” krävs inte från 16 års ålder) eller upplösning av partnerskapet. (Detta är under alla omständigheter möjligt först tre år efter upplösningen av partnerskapet. När det gäller äktenskap tillämpas i vissa undantagsfall en sexårsfrist).

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Liksom för äktenskap tillämpas principen att all egendom är enskild också på registrerade partnerskap (§ 1217.2 jämförd med § 1233 i den allmänna civillagen (Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, ABGB)). Envar registrerad partner behåller det som vederbörande för med sig in i partnerskapet och blir ensam ägare till det som han eller hon därefter förvärvar. Envar registrerad partner är också ensam låntagare i förhållande till sina långivare och ensam långivare i förhållande till sina låntagare.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

En registrerad partner kan också reglera sina förmögenhetsförhållanden genom partnerskapsavtal på samma villkor som makar. Det står parterna fritt att avtala bort den lagstadgade egendomsordningen genom partnerskapsförord. För att partnerskapsförordet ska vara giltigt få verkan krävs det att handlingen bestyrks av notarie (§ 1 i NotAktG).

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Samma materiella regler gäller som för makar.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Samma materiella regler gäller som för makar (24 § och följande paragrafer EPG).

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Samma materiella regler gäller som för makar (24 § och följande paragrafer EPG).

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Samma materiella regler gäller som för makar.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

Samma materiella regler gäller som för makar.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Samma materiella regler gäller som för makar.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

En ansökan om införande av rätt till egendom i fastighetsregistret ska lämnas till den domstol in vars behörighetsområde den egendom som ska registreras är belägen.

Den skriftliga ansökan ska vara undertecknad av den sökande. Underskriften behöver i princip inte vara bestyrkt, förutom när överlåtelseförklaringen (Aufsandungserklärung) ingår i ansökan.

Ansökan måste åtföljas av en offentlig eller privat handling med bestyrkta underskrifter av parterna, vilken ska omfatta den rättsliga grunden för förvärvet av äganderätten (t.ex. ett försäljningsavtal). Den privata handlingen måste, vid sidan av närmare uppgifter om fastigheten, också innehålla den så kallad överlåtelseförklaringen.

Överlåtelseförklaringen är en uttrycklig förklaring om samtycke från den person vars rätt begränsas, påverkas, upphävs eller överlåts på en annan person (i köpeavtal är detta säljaren). Överlåtelseförklaringen ska intygas av en domstol eller notarius publicus och undertecknas av den avtalsslutande parten. Förklaringen kan även lämnas in som en del av ansökan om införande i fastighetsregistret, vilket dock kräver att underskrifterna av ansökan om införande i fastighetsregistret är bevittnade eller bestyrkta av notarie.

Ansökan måste vidare förses med ett skatterättsligt intyg om att inga invändningar finns (Unbedenklichkeitsbescheinigung), vilket föreskrivs i § 160 i den federala skattelagen (Bundesabgabenordnung, BAO). Därigenom bekräftar skattemyndigheten att den inte har några invändningar mot registreringen med avseende på de skatter som ska betalas.

Görs ansökan av en advokat eller notarie, måste den översändas elektroniskt. Bilagorna ska i detta fall arkiveras. Skattemyndighetens intyg om att inga invändningar finns (Unbedenklichkeitsbescheinigung) kan sedan ersättas med ett intyg (Selbstberechnungserklärung) från advokaten eller notarien.

Senaste uppdatering: 05/06/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.