Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Nej. I tjeckisk lagstiftning finns endast en form av registrerat partnerskap: en permanent sammanslutning av två personer av samma kön som har ingåtts på sätt som anges i lag.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. Registrerade partnerskap ger inte upphov till gemensam egendom.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. De egendomsordningar som de omfattas av regleras av allmänna regler om ägande, samägande och ansvar, oavsett det faktum att de lever i ett registrerat partnerskap.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Nej, med undantag för att registrerade partnerskap inte ger upphov till gemensam egendom.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Upplöses ett registrerat partnerskap påverkar detta inte den egendomsordning som tidigare registrerade partnerna omfattades av.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

En registrerad partner är arvtagare till den avlidne i första och andra kategori. I övrigt har en registrerad partners död ingen inverkan på den andra partens förmögenhetsförhållanden.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. Vid tvister om tillgångar och skulder har domstolen befogenhet att agera.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. De egendomsordningar som de omfattas av regleras av allmänna regler om ägande, samägande och ansvar, oavsett det faktum att de lever i ett registrerat partnerskap.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. Om tidigare registrerade partner äger egendom gemensamt eller har gemensamma skulder tillämpas rättsliga standardbestämmelser om gemensamt ägande och gemensamma skulder.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Rättsliga förfaranden som skapar eller överför sakrätt till fast egendom eller förfaranden som ändrar eller återkallar sakrätter ska vara skriftliga. Om överlåtelsen innefattar ägandeskap av fast egendom som är registrerad i ett offentligt register, får ändringen av äganderätten verkan genom att en notering görs i detta register.

Senaste uppdatering: 14/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.