Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

I Finland finns bara en typ av registrerat partnerskap. För personer i samkönade relationer var det möjligt att registrera sina partnerskap fram till år 2017.

Ändringarna av äktenskapslagen och lagen om registrerat partnerskap trädde i kraft i början av mars 2017. Som en följd av detta är det inte längre möjligt att registrera partnerskap i Finland, men personer i samkönade relationer kan gifta sig.

Registrerade partner kan, om de så önskar, omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap om deras partnerskap registrerades i Finland. Någon skyldighet att omvandla registrerade partnerskap till äktenskap finns dock inte, och ett par får alltså bibehålla sitt registrerade partnerskap om de så önskar.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Reglerna om förmögenhetsförhållanden är desamma för registrerade partnerskap som för gifta par.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Partner i registrerade partnerskap får ingå äktenskapsförord partnerskapet registreras eller under det registrerade partnerskapet. Omvandling av registrerade partnerskap till äktenskap påverkar inte giltigheten hos äktenskapsförord som ingåtts innan partnerskapet registrerades eller under det registrerade partnerskapet.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Reglerna om förmögenhetsförhållanden är desamma för registrerade partnerskap som för gifta par.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Avvittring (bodelning) till följd av upplösning av registrerat partnerskap sker på samma sätt som avvittring efter skilsmässa.

Avvittring eller delning av egendom får ske under den stadgade betänketiden, så snart målet tas upp i tingsrätten. Båda parterna i ett registrerat partnerskap kan begära att egendomen ska delas upp.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Avvittring i händelse av en partners bortgång ska ske på samma sätt som vid makes/makas död och den efterlevande partnern har samma rättigheter som en änka/änkling.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

I Finland inleder inte myndigheterna förfaranden på eget initiativ. Om parterna inte kan enas om avvittringen ska tingsrätten efter ansökan utse en skiftesman som förrättar avvittringen av egendomen.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

De förmögenhetsrättsliga verkningarna av ett registrerat partnerskap på rättsförhållandet mellan en partner och tredje man är desamma som verkningarna av ett äktenskap.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Avvittring till följd av ett registrerat partnerskaps upplösning sker på samma sätt som efter ett äktenskaps upplösning.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Äganderätten till fast egendom registreras genom ansökan om lagfart. Registreringen av lagfarten förs in i det offentliga lagfarts- och inteckningsregistret. Därefter framgår ägarens namn av lagfartsbeviset.

Om äganderätten till fast egendom ändras på grund av avvittring eller avskiljning, ska följande handlingar sändas till Lantmäteriverket vid ansökan om lagfart: avtalet om avvittring eller avskiljning i original, en redogörelse för skälen till avvittringen eller t.ex. information från tingsrätten om att ansökan om upplösning av partnerskapet har anhängiggjorts samt eventuellt kvitto på betalad överlåtelseskatt.

Tidsfristen för ansökan om lagfart i samband med ett upplöst registrerat partnerskap börjar löpa när avvittringen får verkan. Tidsfristen för ansökan om lagfart är sex månader.

Senaste uppdatering: 15/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.